Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Opodatkowanie paneli fotowoltaicznych. Udzielanie ulgi inwestycyjnej. Aktualności w podatkach lokalnych.

      Zachęcamy do lektury ciekawego wyroku NSA z dnia 22 czerwca 2022 r. III FSK 34/22, w którym Sąd podzielił argumentację wyrażoną w wyrokach NSA z dnia 7 września 2021 r. sygn. akt III FSK 4118/21 oraz sygn. akt III FSK 4119/21, które dotyczą korelacji między decyzją w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej a decyzją wymiarową.
      Co wynika z niniejszych wyroków, jakie tezy?

  • decyzja wydana w przedmiocie ulgi inwestycyjnej nie stanowi podstawy do wydania decyzji w zakresie wymiaru podatku rolnego, zatem w kontrolowanej sprawie przesłanka z art. 240 § 1 pkt 7 Ordynacji podatkowej nie wystąpiła.
  • kwota ulgi nie ma wpływu na obowiązek organu ustalenia zobowiązania w podatku rolnym. Podstawę prawną konstytutywnej decyzji ustalającej podatek rolny (art. 21 § 1 pkt 2 O.p.) stanowią przepisy art. 1, art. 3, art. 4 i art. 6 ustawy o podatku rolnym,
  • na ustalenie wysokości podatku rolnego nie ma wpływu przyznanie wnioskowanej przez podatnika ulgi, albowiem podstawą prawną wymiaru podatku rolnego nie są przepisy ustawy o podatku rolny dotyczące ulg podatkowych, czy trybu ich stosowania. Organ podatkowy dopiero po ustaleniu wymiaru podatku, pomniejsza z urzędu tak ustaloną kwotę zobowiązania podatkowego o kwotę udzielonej ulgi inwestycyjnej,
  • rozpoznanie wniosku o ulgę inwestycyjną nie jest niezbędne do wydania decyzji ustalającej wysokość podatku rolnego, albowiem są to dwa całkowicie odrębne postępowania, niezależne od siebie i nie mające na siebie wpływu. Ulga inwestycyjna ma wpływ na wysokość podatku do zapłaty,
  • decyzja o przyznaniu ulgi podatkowej nie stanowi podstawy prawnej wydania decyzji w zakresie wymiaru podatku rolnego. To że wysokość ulgi rzutuje na istnienie i wysokość zobowiązania wynika jedynie z możliwości rozliczenia ulgi inwestycyjnej, a nie ustalania zobowiązania podatkowego jako formy nałożenia obowiązku podatkowego,
  • ulgę inwestycyjną stosuje się w okresie miesięcy przyszłych, a nie w okresie miesięcy przeszłych, a organ podatkowy pomniejsza z urzędu przyszłą kwotę zobowiązania podatkowego o kwotę udzielonej ulgi inwestycyjnej. Nie raz kwota udzielonej ulgi inwestycyjnej, przewyższa kwotę zobowiązania podatkowego w podatku rolnym w danym roku podatkowym. Wówczas w ogóle nie jest możliwe dokonanie tzw. wymiaru podatku rolnego na dany rok,
  • decyzja w sprawie ulgi inwestycyjnej ma charakter konstytutywny.

      Zagadnienie udzielania ulgi inwestycyjnej będzie przedmiotem szkolenia pn. „Procedury udzielania ulgi inwestycyjnej. Opodatkowanie paneli fotowoltaicznych”, które odbędzie się 26 września 2022 r., na którym zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo w podatkach lokalnych i ostatnie stanowiska regionalnych izb obrachunkowych w tym obszarze. Serdecznie zachęcamy do udziału w szkoleniu.

Redakcja