Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 29 listopada 2021

PRZYGOTOWANIE DO ZAMKNIĘCIA SZCZEGÓŁOWYCH KONT PODATKOWYCH W 2021 ROKU

Aneta Chmielowiec

– radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

      Szkolenie adresowane jest do skarbników gmin i pracowników urzędów, związków międzygminnych, zajmujących się ewidencją księgową podatków i opłat lokalnych, w tym opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innymi należnościami budżetowymi, a także egzekwowaniem tych należności. Szkolenie obejmie problematykę ustalania prawidłowych sald zaległości i nadpłat na kontach podatników i dłużników „opłaty śmieciowej”. Omówię – na przykładach – jak liczyć termin przedawnienia zobowiązania podatkowego i opłaty „śmieciowej”. Kiedy przedawnia się dług z tytułu czynszu najmu/dzierżawy? Czy podmiot wpłacający przedawniony czynsz może go odzyskać? Czym jest uproszczona restrukturyzacja wprowadzona w okresie pandemii do przepisów prawa? Zmiany w postępowaniu restrukturyzacyjnym od 1 grudnia 2021 r. Czy w okresie pandemii termin przedawnienia zobowiązania podatkowego jest zawieszony/wstrzymany?

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

 • wzór zgłoszenia wierzytelności
 • protokół inwentaryzacji
 • odpis zobowiązania podatkowego w związku z jego przedawnieniem
 • zawiadomienia kierowane do urzędu skarbowego w trybie art. 32aa ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (5 wzorów)
 • wniosek do urzędu skarbowego o udzielenie informacji o majątku dłużnika
 • Instrukcja w sprawie sposobu dokonywania odpisu aktualizującego należności

W materiałach szkoleniowych znajdą również Państwo orzecznictwo sądowe w zakresie:

 • terminu zawieszenia biegu terminów procesowych
 • terminu odmrożenia terminów procesowych (jakich?)
 • zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką – co dalej?
 • egzekucji bez doręczenia decyzji – czy jest legalna?
 • wpisu hipotecznego przy podaniu do sądu błędnego adresu – czy taki wpis będzie skuteczny
 • zasadności zawieszenia biegu terminu przedawnienia przez wszczęcie postępowania karno-skarbowego
 • egzekucji wobec podatnika w upadłości
 • skuteczności zastosowanego środka egzekucyjnego w przypadku ogłoszenia upadłości
 • wykreślenia wpisu hipotecznego
 • legalności wszczynanie postępowań tuż przed przedawnieniem

!!! W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM TERYTORIALNYM WYKŁADOWCY PRACOWNICY URZĘDÓW Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU.
SERDECZNIE PAŃSTWA PRZEPRASZAMY I ZAPRASZAMY NA INNE SZKOLENIA!!!

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Na czym polega prawidłowe ustalanie sald na kontach podatkowych?
  • Jak prawidłowo ustalić stan zaległości na koncie podatnika, aby nie narazić się na zarzut wykazania na jego koncie stanu zaległości niezgodnego ze stanem faktycznym?
  • Co zrobić, aby je zminimalizować?
  • Czy co roku należy inwentaryzować wszystkie konta podatkowe?
  • Termin inwentaryzacji kont podatkowych
  • Jak prawidłowo udokumentować inwentaryzację. Kto powinien przeprowadzić inwentaryzację kont podatkowych
  • Kto nie powinien uczestniczyć w przeprowadzaniu inwentaryzacji?
  • Czy zobowiązania wynikające z decyzji nieostatecznych (odwołanie w SKO) należy przypisać?
  • Czy decyzja zaskarżona w WSA powinna być przypisana?
  • Czy zaległość wynikająca z decyzji, która została zaskarżona do WSA powinna być windykowana?
  • Czym jest nadpłata i kiedy powstaje? Kiedy organ podatkowy wydaje decyzję w sprawie nadpłaty?
  • Co z nadpłatą gdy podatnik ma inne zaległości?
  • Kiedy zwrócić nadpłatę?
  • Jaki jest termin zwrotu nadpłaty?
  • Oprocentowanie nadpłaty?
  • Czy nadpłata się przedawnia?
 2. Odpisy aktualizujące należności podatkowe, zasady dokonywania odpisów
  • Czy sam fakt istnienia zaległości jest wystarczającą przesłanką do dokonania odpisu aktualizującego?
  • przesłanki uzasadniające dokonanie odpisu, czy odpisem obejmujemy odsetki za zwłokę?
  • jakie są konsekwencje dokonania odpisu dla ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Przykładowe błędy przy przeprowadzaniu inwentaryzacji kot podatkowych
 2. Kiedy dokonujemy odpisu na koncie podatnika?
  • Czy należy/można odpisać zaległość nieściągalną?
  • Czy umorzenie postępowania egzekucyjnego jest podstawą odpisu zaległości na koncie podatnika?
  • Czy umorzenie postępowania egzekucyjnego jest równoznaczne z przedawnieniem zobowiązania podatkowego?
 3. Problematyka przedawnienia zobowiązań podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym:
  • zaliczenie wpłaty na poczet zaległości w orzecznictwie
   umorzenie z urzędu; czy długi po zmarłym można umarzać z urzędu?
  • czy można ściągać zaległości od spadkobiercy bez decyzji o zakresie odpowiedzialności spadkobiercy?
  • czy w okresie pandemii termin przedawnienia zobowiązania podatkowego jest zawieszony/wstrzymany? – orzecznictwo i wyjaśnienia MF w tym zakresie
  • jak ustalić, czy zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu?,
  • jak udokumentować odpis zobowiązania podatkowego w związku z jego przedawnieniem?,
  • zastosowanie środka egzekucyjnego jako przesłanka przerwania biegu terminu przedawnienia
  • czy dobrowolna zapłata ma wpływ na przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego?
   czy bieg terminu przedawnienia możemy przerywać kilkukrotnie?
  • czy są jakieś limity w tym zakresie?
  • co zrobić z zaległościami podatkowymi, tytułami wykonawczymi w sytuacji gdy zaległość dotyczy lat 2013 – 2020, a urząd skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne z tytułu braku majątku, konta bankowego, złej sytuacji dłużnika?

III BLOK SZKOLENIOWY

!!! UWAGA !!!
CZY AKTUALNIE ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI PRZERYWA BIEG TERMINU PRZEDAWNIENIA? WZÓR PISEMNEGO ZGŁOSZENIA WIERZYTELNOŚCI

 • jak liczyć termin przedawnienia w przypadku:
  – zastosowania środka egzekucyjnego
  – ogłoszenia upadłości
 • wpływ ogłoszenia upadłości podatnika na ustalenie prawidłowego salda na koncie podatnika i na egzekucję podatków,
 • co zrobić z odsetkami w przypadku gdy od ogłoszenia upadłości po trzech latach została zapłacona kwota zgłoszonej wierzytelności, pozostały natomiast odsetki?,
 • UWAGA! UPADŁOŚĆ PODATNIKA KONSUMENTA ORAZ UPADŁOŚĆ PODATNIKA PRZEDSIĘBIORCY
 • CO Z PODATNIKIEM W RESTRUKTURYZACJI?, CZYM JEST UPROSZCZONA RESTRUKTURYZACJA? Zmiany w postępowaniu restrukturyzacyjnym od 1 grudnia 2021 r. Co z zaległościami, które powstały przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego?
 • zbieg egzekucji
 • czy egzekucja sądowa przerywa bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego
 • czy uchylenie decyzji ostatecznej albo umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzą do przerwania biegu terminu przedawnienia?
 • zawieszenie biegu terminu przedawnienia, w tym:
 • jak liczyć termin przedawnienia w przypadku wydania decyzji w sprawie odroczenia/rozłożenia na raty oraz w przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego?
 • przerwanie oraz zawieszenie biegu terminu przedawnienia w stosunku do małżonków
 • postępowanie karnoskarbowe a przedawnienie, UWAGA najnowsze orzecznictwo
 • przedawnienie zobowiązania podatkowego a odpowiedzialność osób trzecich
 • przedawnienie zobowiązania podatkowego a odpowiedzialność spadkobiercy
 • odpowiedzialność podatkowa spadkobierców przed podziałem spadku i po podziale spadku
 • czy przedawniają się zobowiązania zabezpieczone hipoteką? Wyrok TK w tym zakresie
 • obowiązki wierzyciela wobec urzędu skarbowego w związku z wygaśnięciem zobowiązania podatkowego
 1. Problematyka przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych – ćwiczenia (np. czynszu najmu, dzierżawy, opłat za wodę, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego). Czy podmiot wpłacający przedawniony czynsz może go odzyskać?
 2. Jak wykazać prawidłowo „zaległości netto” w sprawozdaniu Rb-27S za 2020 r. – wyjaśnienia MF
  8. Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie Rb-PDP za 2020 r. Czy dane w tym sprawozdaniu można wykazać w kwotach ujemnych? Wyjaśnienia organów kontroli.

IV BLOK SZKOLENIOWY

Pytania i odpowiedzi na czacie.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

398,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%