Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 13 grudnia 2021

WYMIAR PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W 2022 ROKU

Aneta Chmielowiec

– radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

      Szkolenie adresowane jest do skarbników gmin, pracowników urzędów, zajmujących się wymiarem podatków i opłat lokalnych, audytorów i kontrolerów wewnętrznych.
      Podczas szkolenia omówiona zostanie w praktyczny sposób problematyka opodatkowania nieruchomości w 2022 r., w tym należących do przedsiębiorców, wyjaśnienia MF i aktualna linia orzecznicza w tym zakresie.
      Zostanie również przedstawione najnowsze orzecznictwo, najnowsze zmiany, które będą obowiązywać w 2022 r., a także obowiązki organu podatkowego związane z tymi zmianami w zakresie podatków i opłat.
      Do materiałów szkoleniowych zostanie dołączonych 29 wzorów pism w zakresie wymiaru i samoobliczenia.
      W trakcie szkolenia będzie możliwość zadawania pytań i konsultacji.

Serdecznie zapraszamy 😊.

WZORY:

 1. wzór postanowienia w sprawie kosztów postępowania (tzw. „przerzucenie” na podatnika kosztów postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku przeprowadzonego przez gminę),
 2. wezwanie do złożenia deklaracji na podatek leśny
 3. wezwanie do złożenia informacji o lasach
 4. decyzja określająca wysokość zobowiązania w podatku leśnym
 5. decyzja zmieniająca decyzję ostateczną w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku leśnym
 6. decyzja określająca wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych
 7. decyzja określająca wysokość zobowiązania w podatku rolnym
 8. decyzja ustalająca wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości
 9. decyzja ustalająca wysokość zobowiązania w podatku rolnym
 10. decyzja ustalająca wysokość zobowiązania w podatku leśnym
 11. decyzja zmieniająca decyzję ostateczną w sprawie ustalenia zobowiązania w podatku od nieruchomości
 12. decyzja zmieniająca decyzję ostateczną w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego
 13. decyzja o odpowiedzialności spadkobiercy
 14. wezwanie do złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 15. wezwanie do złożenia deklaracji na podatek rolny
 16. wezwanie do złożenia deklaracji na podatek rolny
 17. postanowienie o wyznaczeniu stronie terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego
 18. pismo informujące o niezałatwieniu sprawy podatkowej w ustawowym miesięcznym terminie
 19. postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku podatnika
 20. postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego
 21. wezwanie podatnika do stawienia się w Urzędzie w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym/do złożenia wyjaśnień
 22. postanowienie o niezałatwieniu sprawy w terminie
 23. protokół oględzin
 24. postanowienie o nałożeniu kary porządkowe
 25. wezwanie do okazania nieruchomości w celu dokonania oględzin
 26. wezwanie do udzielenia wyjaśnień odnośnie deklaracji
 27. postanowienie o wznowieniu postępowania
 28. wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (pismo do sądu powszechnego)
 29. wniosek o ustanowienie kuratora (pismo do sądu powszechnego)

!!! W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM TERYTORIALNYM WYKŁADOWCY PRACOWNICY URZĘDÓW Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU.
SERDECZNIE PAŃSTWA PRZEPRASZAMY I ZAPRASZAMY NA INNE SZKOLENIA!!!

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Stawki podatków i opłat w 2022 r. Wzrost stawek na 2022 r. Terminy na podjęcie i opublikowanie uchwał podatkowych na 2022 r. Co w sytuacji, gdy gmina nie podejmie uchwały w sprawie stawek w podatku od nieruchomości na rok kolejny? Co dalej z programami pomocowymi (w zakresie pomocy de minimis i pomocy regionalnej). Czy można je przedłużyć?
 2.  Oznaczenia niewłaściwe w ewidencji geodezyjnej – jak opodatkować w takiej sytuacji grunty?
 3. Działania organu podatkowego, mające na celu opodatkowanie nieruchomości podatnika, który ma siedzibę/miejsce zamieszkania za granicą? Jakie działania podjąć w związku z Brexit-em?
 4. Opodatkowanie nieruchomości kolejowych i problemy związane z tym zagadnieniem. Podatek od bocznic?
 5. Zwolnienie z podatku od nieruchomości lotnisk użytku publicznego – zmiany w tym zakresie.
 6. Rekompensata dla gmin w związku z utraconymi dochodami z tytułu zmian w opodatkowywaniu elektrowni wiatrowych.
 7. Prosta spółka akcyjna i społeczna agencja najmu nowi podatnicy.
 8. Co dalej z opodatkowaniem silosów ? – najnowsze orzeczenia w tym zakresie.
 9. Podniesienie wysokości kary porządkowej w 2022 r.

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Postępowanie podatkowe i samoobliczanie:
  • czym jest prekluzja dowodowa w procedurze podatkowej? Czy już obowiązuje?
  • postępowanie elektroniczne i postępowanie tradycyjne, czy doręczenia elektroniczne już obowiązują? co to znaczy przesyłka hybrydowa? Czas na e-doręczenia – nowa ustawa o doręczeniach elektronicznych, wprowadzająca zmiany do Ordynacji podatkowej, co oznacza zmiana art.126 i art. 211 Ordynacji podatkowej przy wymiarze podatków? Czy decyzja musi zawierać własnoręczny podpis?
  • czy wysłanie przez podatnika do organu podatkowego wniosku mailem jest skuteczne?
  • co z terminami procesowymi i materialnymi? Czy można zawiesić/wstrzymać ich bieg?
  • obowiązek informacyjny gmin w związku z pierwszą czynnością skierowaną do strony (np. wszczęcie postępowania podatkowego, wezwanie, odmowa wszczęcia postępowania)
  • tryb postępowania przy niskich kwotach, czy podatnik powinien złożyć informację podatkową przy niskiej kwocie podatku? Czy osoba prawna ma taki obowiązek? – wyjaśnienia MF; czy można wydać decyzję zerową?
  • kiedy wydajemy postanowienie o wszczęciu postępowania i o siedmiodniowym terminie do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego?
  • czy dane zawarte w informacji podatkowej wiążą organ podatkowy?
  • czy dane zawarte w deklaracji podatkowej wiążą organ podatkowy
  • podpisywanie decyzji ustalającej/określającej wysokość zobowiązania podatkowego
  • czy można wydać decyzję niektórym współwłaścicielom?, jak prawidłowo wydać decyzję wymiarową współwłaścicielom? (wyjaśnienia RIO)
  • zasady doręczania decyzji przy współwłasności? Czy decyzję należy doręczyć wszystkim współwłaścicielom? Jak doręczyć, aby było ono skuteczne? Czy każdy ze współwłaścicieli składa informację?
  • śmierć właściciela a wymiar podatku (decyzja o odpowiedzialności spadkobiercy – wzór)
  • jak opodatkować nieruchomość, gdy jeden ze współwłaścicieli jest zwolniony ustawowo z podatku, bądź wyłączony z opodatkowania – wyjaśnienia MF
  • jak opodatkować nieruchomość, gdy jeden ze współwłaścicieli jest przedsiębiorcą?
  • składanie informacji/deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  • czy podatnik może złożyć kilka deklaracji
  • czy brak opłaty od pełnomocnictwa wpływa na ważność pełnomocnictwa?
  • czy doręczenie decyzji/postanowienia jest skuteczne, jeśli pismo zostanie wysłane z pominięciem pełnomocnika? Czy wadliwe doręczenie można naprawić? W jaki sposób?
 2. Termin przedawnienia wymiaru podatku w przypadku złożenia informacji podatkowej i jej braku; termin przedawnienia wymiaru podatku, w przypadku złożenia wadliwej informacji podatkowej bądź złożonej po terminie; Za jakie lata wstecz możemy opodatkować podatnika w 2021 r. biorąc pod uwagę termin przedawnienia wymiaru podatku. Termin do wydania i doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Kto jest zobowiązany do zapłaty podatku i ew. zaległości podatkowych i za jaki okres wstecz?
 3. Kto jest podatnikiem w przypadku umowy z trwałym zarządcą?
 4. Jak kwalifikować obiekty budowlane (kiedy mamy do czynienia z budynkiem, a kiedy z budowlą?). Czy silos jest budynkiem czy budowlą?
 5. Opodatkowanie nieruchomości (użytkowanych i nieużytkowanych) należących do przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną w praktyce organów podatkowych. Czy przerwa w działalności uprawnia do niższej stawki?
 6. Rozpoczęcie i zakończenie budowy obiektu a obowiązek podatkowy; Opodatkowanie budynków mieszkalnych do czasu ich sprzedaży
 7. Nieruchomości letniskowe i mieszane w stanowiskach Ministerstwa
 8. Problematyka opodatkowania budowli:
  • ustalanie podstawy opodatkowania budowli
  • klauzula unikania opodatkowania – czy można kwestionować transakcje, które w ocenie organu podatkowego mają na celu unikanie opodatkowania? a jeśli tak, to kiedy?
  • czy automaty i bankomaty należy opodatkować podatkiem od nieruchomości
  • ciąg dalszy problemów z opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych?, Co jest podstawą ich opodatkowania? Wartość rynkowa czy wartość początkowa?
  • najnowsze orzecznictwo
  • podstawa opodatkowania budowli zamortyzowanych
  • czy wiaty przystankowe, maszty flagowe, paczkomaty podlegają opodatkowaniu, ustalanie podstawy opodatkowania budowli ujętych w kompleksowych środkach trwałych
  • opodatkowanie urządzeń technicznych
  • czy wiaty na wózki w marketach podlegają opodatkowaniu?
  • jaki podatek od infrastruktury narciarskiej?

III BLOK SZKOLENIOWY

Najnowsze orzecznictwo:

 • zwolnienie z podatku od nieruchomości nieruchomości zajętych na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej
 • akademik z podwyższoną stawką podatkową
 • podatnik może podważać zapisy w ewidencji gruntów i budynków?
 • stawka podatku od nieruchomości od lokalu w apartamentowcach
 • podatek od budynku i od znajdującej się w nim budowli?
 • czy stacje przekazu sygnału telefonii komórkowej są budowlami?
 • w tym najświeższe rozstrzygnięcia w zakresie elektrowni wiatrowych, podziemnych garaży, obiektów przesyłowych; skarga konstytucyjna osób fizycznych w kwestii stawki od garażu w budynku mieszkalnym i co dalej?
 • czy środek trwały w 90% wyłączony z eksploatacji, a należący do przedsiębiorcy, należy opodatkować stawką najwyższą?
 • czy zbiornik może być budynkiem?
 • czy w okresie epidemii organ podatkowy mógł wydawać negatywne decyzje?
 • opodatkowanie parkingu na dachu budynku
 • czy biogazownia podlega opodatkowaniu?
 • opodatkowanie stacji bazowej telefonii komórkowej i hali namiotowej
 • czy gminy będą zwracać podatek od nieruchomości za garaże wielostanowiskowe w budynkach mieszkalnych
 • czy część nieruchomości przeznaczona na cele mieszkalne duchownych, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, jest zwolniona z podatku?
 • podstawa opodatkowania budowli – kiedy stosujemy art. 4 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?
 • czy „wystawka” przed sklepem podlega opłacie targowej? Food truck a opłata targowa
 • kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości od gruntów pod liniami energetycznymi? Nadleśnictwo czy firma energetyczna? Jaka stawka jest właściwa dla gruntów, na których prowadzona jest działalność gospodarcza i leśna? Czy umowa przesyłu przenosi obowiązek podatkowy?
 • opodatkowanie urządzeń reklamowych na dachu budynku
 • opodatkowanie gruntów i budowli ośrodka sportu oddanych do bezpłatnego używania
 • nabycie w trakcie roku przedmiotów opodatkowania – czy wzruszamy decyzję ostateczną?
 • ujawnienie budynku po „wymiarze” – czy wzruszamy decyzję ostateczną?
 • czy las bez drzew to nadal las?
 • opodatkowanie silosów, transformatorów i chłodni
 • budynek/budowla na cudzym gruncie – kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości
 • czy słup reklamowy to budowla
 • kwalifikacja obiektów – budowla czy budynek?
 • jak postępować, gdy brakuje definicji ustawowej danego wyrażenia? (sprawa dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości infrastruktury drogowej)
 • czy zarejestrowanie firmy w mieszkaniu jest podstawą do opodatkowania nieruchomości z zastosowaniem najwyższej stawki?
 • stosowanie Przepisów wprowadzających ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • opodatkowanie elektrowni wiatrowych – najnowszy wyrok TK
 • skuteczne/zgodne z prawem doręczenie decyzji
 • stawka dla garaży wielostanowiskowych
 • czy powierzchnia użytkowa hali garażowej wykazana w ewidencji geodezyjnej jest wiążąca dla organów podatkowych, gdy jest niezgodna z rzeczywistością
 • kiedy biegnie termin, jeśli decyzję skarżący otrzymał wcześniej niż pełnomocnik
 • jak ustalić, czy budynek jest budynkiem gospodarczym
 • opodatkowanie nieruchomości należących do wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego

IV BLOK SZKOLENIOWY

Pytania i odpowiedzi na czacie.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

398,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%