Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 6 grudnia 2021

WYMIAR PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH NA 2022 ROK
ORAZ NAJNOWSZE ZMIANY PRZEPISÓW

mgr Sebastian Wlazły

– absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie Podatków i skarbowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wiceburmistrz w Urzędzie Miasta i Gminy. Autor m.in. artykułów „Zaświadczenia o pomocy de minimis w sektorze transportu drogowego”, „Transport drogowy a pomoc de minimis i problemy z tym związane” oraz „Aplikacja SRPP w jednostkach samorządu terytorialnego”, które ukazały się w dwumiesięczniku Prawo Pomocy Publicznej.

      Szkolenie adresowane jest do pracowników gminnych organów podatkowych (Skarbników oraz Wydziałów/Referatów Podatków i Opłat Lokalnych oraz Finansów).

      Celem szkolenia jest:

 1. wskazanie jak we właściwy sposób przygotować wymiar oraz pobór podatków lokalnych w 2022 roku
 2. przedstawienie najnowszych zmian w podatkach i opłatach lokalnych, w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sprawozdawczości, pomocy publicznej i akcyzie

      Przeanalizowane zostaną również problemy związane z uchwałami podatkowymi na 2022 rok, które będą miały bezpośrednie przełożenie na wymiar podatków lokalnych. Omówione zostaną zmienione przepisy materialno-prawne oraz znowelizowana procedura. W związku z wprowadzonymi zmianami w podatkach i opłatach lokalnych oraz w Ordynacji podatkowej przedstawione zostaną informacje istotne z punktu widzenia systemów podatkowych oraz najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów i Regionalnych Izb Obrachunkowych.
      Uczestnicy szkolenia otrzymają zestawienie najnowszych wyjaśnień Ministerstwa Finansów oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych z zakresu podatków i opłat lokalnych istotnych z punktu widzenia wymiaru 2022 roku, bardzo ważny komplet nowych aktów prawnych, a także uzyskają odpowiedzi na szereg nurtujących ich problemów.

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Najnowsze projektowane zmiany przepisów:
  a. zwolnienie z opłaty targowej dla rolników i ich domowników dokonujących sprzedaży na wyznaczonych przez radę gminy targowiskach – poselski projekt ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w soboty i niedziele przez rolników i ich domowników;
  b. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało i opublikowało projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który ma uszczelnić przepisy dotyczące podatku od nieruchomości, na których znajdują się elementy infrastruktury kolejowej; UWAGA!!! Jest szansa na rozwiązanie problemu unikania opodatkowania przez firmy – podmioty, które mają na swoim terenie choćby fragment infrastruktury kolejowej, np. bocznice – projekt zmian w przedmiotowym zakresie;
  c. ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, opublikowana została 2 listopada 2021 roku, wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od opublikowania, tj. dnia 3 stycznia 2022 roku. Nowelizacja przewiduje, że budynki do 70 metrów kwadratowych powinny być wolnostojące i nie więcej niż dwukondygnacyjne, ich obszar oddziaływania musi mieścić się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane, a budowa ma być prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora. Obiekty te z założenia mają być niewielkie i o prostej konstrukcji. Liczba projektowanych budynków nie może być większa niż jeden na każde 500 mkw. powierzchni działki. Zmiana prawa budowlanego a podatek od nieruchomości.
  d. projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 r.
  e. w dniu 1 października br. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.
  Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w ustawie wprowadza się zmianę w art. 4 w ust. 2 w pkt 1 liczbę „100” zastępując się liczbą „110”, natomiast w art. 4 w ust. 2 w pkt 2 liczbę „30” zastępuje się liczbą „40”. Oznacza to, że w 2022 r. limit ustala się jako sumę:
  1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
  2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
  Ustawa z dnia 1 października 2021 roku o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej została przekazana do Senatu RP w dniu 4 października br.
  f. stawka podatku od nieruchomości od lokali w apartamentowcach – najnowsza interpretacja Ministerstwa;
  g. UWAGA NOWOŚĆ!!! Ustawa z dnia 18 listopada 2020 roku o doręczeniach elektronicznych – rewolucja w doręczeniach elektronicznych w 2021 roku i latach następnych!!! Tradycyjne postępowanie podatkowe a postępowanie elektroniczne. Cel i podstawowe założenia ustawy o doręczeniach elektronicznych. Od kiedy gminy będą musiały stosować rozwiązania wynikające z przedmiotowej ustawy? Od kiedy doręczenia elektroniczne będą obowiązywały? Co to jest przesyłka hybrydowa? Jakie zmiany w Ordynacji podatkowej wprowadza nowa ustawa o doręczeniach elektronicznych? Co oznacza zmiana art. 126 i art. 211 Ordynacji podatkowej przy wymiarze podatków? Czy decyzja ustalająca / określająca wysokość zobowiązania podatkowego musi zawierać własnoręczny podpis?
  Przedmiotowa ustawa zmieni w znaczący sposób zapisy Ordynacji podatkowej w zakresie doręczania pism w ramach wymiaru, prowadzonych postępowań ustalających, określających i nie tylko.
  Zmiany w przedmiotowej ustawie to zmiany wprowadzające generalną zasadę równoważności pism służących załatwianiu spraw bez względu na to, czy zostały sporządzone i utrwalone w postaci elektronicznej czy na papierze, oraz zmiany ustalające ujednolicone zasady komunikacji z organami podatkowymi. Dotychczasowa zasada określona w art. 126, wskazująca, że: „sprawy podatkowe załatwiane są w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej”, zostanie zastąpiona nową regulacją, która zostanie szczegółowo omówiona na szkoleniu.
  h. NOWOŚĆ!!! Prekluzja dowodowa w postępowaniach podatkowych. Czy już obowiązuje? W aktualnej procedurze podatnik ma możliwość powoływania dowodów na każdym etapie postępowania. Omawiana nowelizacja ma ww. zasadę zmienić. Ustawodawca planuje bowiem wprowadzić w postępowaniu podatkowym, śladem procedury cywilnej, zasadę tzw. prekluzji dowodowej. Zasada ta oznacza, że podatnik będzie ograniczony w swobodzie przedstawiania nowych faktów i dowodów. Zgodnie z założeniami projektu nowelizacji, podatnik będzie miał obowiązek powoływania wszystkich faktów i dowodów będących w jego posiadaniu na etapie kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej bez zbędnej zwłoki, nie później niż do dnia zakończenia kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej. Jeśli natomiast postępowanie nie będzie poprzedzone kontrolą, fakty i dowody powinny być powołane przez podatnika przed wydaniem decyzji I instancji, zgodnie z wymogiem proceduralnym dającym podatnikowi możliwość wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.
 2. Nowość – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków, opublikowano dnia 30 lipca 2021 roku.
  Rozporządzenie określa:
  a) szczegółowy zakres informacji objętych ewidencją gruntów i budynków;
  b) rodzaje budynków i lokali, które nie będą wykazywane w ewidencji;
  c) sposób zakładania i prowadzenia ewidencji;
  d) szczegółowe sposoby wymiany danych;
  e) zakres informacji objętych rejestrem cen nieruchomości; itd.
  Podział użytków gruntowych wykazywanych w ewidencji na następujące grupy, a kwestie opodatkowania – co się zmienia:
  a) grunty rolne (w przypadku tych użytków w ewidencji wykazuje się także klasy bonitacyjne);
  b) grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione (w przypadku tych użytków w ewidencji wykazuje się także klasy bonitacyjne);
  c) grunty zabudowane i zurbanizowane;
  d) grunty pod wodami;
  e) tereny różne.
  Opodatkowanie gruntów zadrzewionych i zakrzewionych?
  Warto pamiętać, że grunt zadrzewiony i zakrzewiony na użytku rolnym (Lzr) – to użytek rolny. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym Lzr jest zwolniony z podatku rolnego.
  Natomiast grunt zadrzewiony i zakrzewiony (Lz), to grunt leśny, ale nie las (Ls), a zatem w tym przypadku obowiązuje podatek od nieruchomości. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Lz są zwolnione z podatku od nieruchomości, chyba, że są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.
  Reasumując – grunty pod rowami, oznaczone symbolem W, na gruncie nowych zapisów mogą występować zarówno w użytkach rolnych lub w kategorii gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych – analiza skutków zmian!
  Uwaga!!! Jeżeli chodzi o opodatkowanie użytków ekologicznych to warto zwrócić uwagę na fakt, że nie ma takiej kategorii w nowym rozporządzeniu. Obecnie informacja o użytkach ekologicznych znajduje się we właściwym centralnym rejestrze – szczegóły na spotkaniu.
  Reasumując w rozporządzeniu wprowadzono następujące zmiany w stosunku do przepisów obecnie obwiązujących:
  1) dostosowano definicję budynku do ustawy Prawo budowlane,
  2) proces zakładania i modernizacji ewidencji dostosowano do przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  3) przyjęto dokument elektroniczny jako podstawową formę przekazywania zawiadomień o zmianie danych ewidencyjnych,
  4) przywrócono jako zasadę zawiadamianie właścicieli o wprowadzonych zmianach w ewidencji w przypadku zmian wprowadzanych na wniosek, a także zmian wprowadzanych w trybie czynności materialno-technicznej na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
  Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że przedmiotowe rozporządzenie zostało bardzo szybko znowelizowane. Publikacja nowelizacji – rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków – nastąpiła dnia 30 września 2021 roku – szczegóły zostaną wyjaśnione na szkoleniu.
  Podczas spotkania przeanalizujemy również bardzo ważne zasady zaliczania gruntów do poszczególnych użytków gruntowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia, a także pismo Głównego Geodety Kraju. Oznaczenie klasoużytku, może między innymi przyjmować postać składającą się z trzech usytuowanych kolejno elementów: OFU (oznaczenie rodzaju użytku gruntowego), OZU (oznaczenie użytku gruntowego, z którym związana jest klasa bonitacyjna) oraz OZK (oznaczenie klasy bonitacyjnej), w sytuacji, gdy OFU jest różne od OZU. Element OFU jest wówczas oddzielony od elementu OZU myślnikiem, przy czym zasada ta nie dotyczy użytków ekologicznych – obszerne wyjaśnienia w zakresie przedmiotowej problematyki przedstawione zostaną na spotkaniu (w tym ściąga dla wymiarowców).
 3. Projekt ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 roku w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych oraz stanowisko stowarzyszenia gmin i powiatów w przedmiotowym zakresie.
  Projekt ustawy jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lipca 2020 roku (sygn. akt K 4/19) w sprawie wniosków rad gmin dotyczących regulacji wprowadzającej z mocą wsteczną przepisy nadające nowe brzmienie definicjom legalnym „budowli” i „elektrowni wiatrowej”. Trybunał orzekł, co następuje:
  I. Art. 17 pkt 2 ustawy z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim wprowadził z mocą wsteczną art. 2 pkt 1 i 6 oraz art. 3 pkt 1 tej ustawy, jest niezgodny z wywodzoną z art. 2 Konstytucji RP zasadą nieretroaktywności prawa (zasadą lex retro non agit).
  II. Przepis wymieniony w części I, w zakresie tam wskazanym, traci moc obowiązującą po upływie 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
  W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie. Orzeczenie zapadło większością głosów.
  W projekcie ustawy określono:
  maksymalną wysokość rekompensaty (została określona opisowo poprzez sposób jej obliczenia i wskazanie składników; nie planuje się określenia pułapu kwotowego w ustawie, gdyż z uwagi na fakt, że wysokość rekompensat jest warunkowana wysokością podatków od nieruchomości zróżnicowaną w poszczególnych gminach, rozwiązanie takie nie jest możliwe do zastosowania);
  tryb wypłaty;
  organy właściwe do załatwienia sprawy.
 4. Kara porządkowa na rok 2022 – ile wynosi? – czy wzrośnie w stosunku do roku 2021? O nałożeniu kary porządkowej oraz o jej uchyleniu rozstrzyga organ podatkowy, przed którym toczy się postępowanie. Kiedy może zostać nałożona kara porządkowa?
 5. Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opublikowana została dnia 25 sierpnia 2021 roku, w zakresie dotyczącym zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego.
  Ustawa dotyczy zmiany w art. 7 ust. 1 pkt 3 w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Art. 7 znajdujący się w rozdziale 2 ustawy (podatek od nieruchomości) dotyczy zwolnień od podatku od nieruchomości. Ust. 1 pkt 3 niniejszego artykułu brzmi obecnie: „1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: (…) 3) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego;”. Zgodnie z uchwalonymi zmianami przepis ten będzie brzmiał: „1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 3) grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego;”. Wyjaśnienie wprowadzonych zmian.
 6. Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jst. Krajowa Rada wnioskuje o dokonanie zmiany przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, zgodnie z którymi obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości, od środków transportowych i podatku leśnego nie będzie dotyczył gmin. Jednocześnie Krajowa Rada przedłożyła propozycje zmian mających na celu wprowadzenie instytucji prawnych umożliwiających skuteczny pobór opłaty miejscowej i uzdrowiskowej – szczegóły zostaną przedstawione na szkoleniu.
 7. Społeczne Agencje Najmu – ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw weszła w życie 23 lipca 2021 roku. Cele działania; zasady działania w formule SAN; kto może skorzystać?
 8. Odpowiedź RIO w Kielcach z dnia 2 czerwca 2020 roku znak: WI.54.33.2020 na za pytanie Burmistrza – czy prawidłowe jest zamieszczanie na decyzjach wymiarowych podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego (przy solidarnym posiadaniu współwłaścicieli) danych osobowych takich jak: imiona, nazwiska, adresy wszystkich współwłaścicieli oraz udziały, czyli czy decyzja dla jednego ze współwłaścicieli powinna zawierać oprócz imienia i nazwiska również udziały i adresy zamieszkania pozostałych współwłaścicieli?
 9. Odpowiedź na wniosek o udzielenie wyjaśnienia, czy w świetle obowiązujących przepisów prawa inkasent powołany w drodze uchwały organu stanowiącego, jest uprawniony do poboru i wpłaty podatków, których nie wpłacono w wyznaczonym terminie (zaległości podatkowych)? – pisemne stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 10. RIO w Gdańsku wyjaśnia czy inkasentowi przysługuje wynagrodzenie, naliczane zgodnie z uchwałą Rady Gminy, za przyjmowanie zapłaty podatku przy użyciu karty płatniczej.
 11. Odpowiedź RIO na pytanie Prezydenta miasta czy w sprawozdaniu Rb-27ZZ w kolumnie „Zaległości” należy wykazywać wszystkie zaległości, w tym m.in. zaległości objęte postępowaniem ugodowym, układowym lub restrukturyzacyjnym oraz objęte wstrzymaniem decyzji na mocy postanowienia organu podatkowego, sądu administracyjnego lub odrębnych przepisów?
 12. Odpowiedź RIO na pytanie Burmistrza dot. wykazywania w sprawozdaniach Rb-27S oraz w sprawozdaniach Rb-PDP skutków finansowych zwolnień od podatku od nieruchomości dokonanych na podstawie podjętej uchwały Rady Miejskiej (…) w oparciu o art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)
 13. Odpowiedź RIO na pytanie Wójta dot. zwolnienia z podatku rolnego gruntów przeznaczonych na powiększenie gospodarstwa rolnego. Z opisu stanu faktycznego wynika, ze matka z córką są współwłaścicielami w 1/2 części gruntu o pow. 1,68 ha położonego na terenie Gminy (…). Aktem Notarialnym w dniu 09.06.2020 roku cały grunt został sprzedany. Nabywcami gruntu zostali rodzice męża córki (teściowe). Teściowie zwrócili się z wnioskiem do Wójta Gminy o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego od synowej i jej matki.
 14. Odpowiedź RIO na pytania Prezydenta miasta dot. COVID-19 – udzielenie ulg w formie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia oraz ustalenie opłaty prolongacyjnej.
 15. Odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie RIO w Lublinie ws. wykazywania umorzonych odsetek w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.
 16.  Stanowisko Ministerstwa Finansów ws. wykazywania zaległości netto oraz należności w sprawozdaniu Rb-27S.
 17. Najnowsze orzecznictwo – analiza wyroków m.in.:
  a) Analiza skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego sygn. akt SK 39/19 z dnia 24 lutego 2021 roku. Sentencja została ogłoszona dnia 3 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 401. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rozumiany w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
  b) Analiza wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt II FSK 646/20 z dnia 11 sierpnia 2020 roku – Warunki jakie musi spełniać gminne zwolnienie z podatku od nieruchomości. Czy można zapisać w uchwale Rady Miasta/Gminy, że zwolnienie nie przysługuje jeżeli podatnik posiada zadłużenie wobec Gminy z jakiegokolwiek tytułu. Czy można postanowić w uchwale, że przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku wystąpienia zaległości.
  c) Czy obiekt budowlany, będący budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) w związku z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r., Nr 63, poz. 613 ze zm.), może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznany za budynek w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych? – uchwała siedmiu sędziów NSA.

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 19 września 2020 roku – ma ogromny wpływ na opodatkowanie podatkiem od nieruchomości: bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie.
 2. Hala namiotowa – charakter obiektu – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 3. Czy stacja bazowa telefonii komórkowej jest budowlą stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami wymagającą pozwolenia na budowę? Wyrok NSA z dnia 2 września 2020 roku, sygn. akt II OSK 1049/20.
 4. Zakwalifikowanie urządzenia reklamowego zrealizowanego na dachu budynku jako budowli. Pojęcie „instalowania” – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 2020 roku, sygn. akt II OSK 4048/19.
 5. Opodatkowanie silosów – wyrok NSA z dnia 16 marca 2021 roku, sygn. akt III FSK 3294/21. Rozpatrujący sprawę skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego jest zdania, że silosy, rozumiane jako obiekty budowlane służące do składowania materiałów sypkich (zboże, pasze, cement itp.), zwane także elewatorami, bunkrami i in., mogą w praktyce występować zarówno jako budynek bądź budowla. O właściwej ich kwalifikacji decydować będą kryteria techniczne wymienione w art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. Dopiero ich wykluczenie determinuje możliwość oceny czy obiekt budowlany stanowi budowlę w znaczeniu wynikającym z art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l.
 6. Kwalifikacja obiektu budowlanego jako budowli. Silos jako budowla. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2020 roku, sygn. akt II FSK 329/20.
 7. Silos na cukier jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 marca 2020 roku, sygn. akt II FSK 810/18.
 8. Opodatkowanie transformatorów po wyroku NSA z dnia 22 lipca 2020 roku sygn. akt. II FSK 1064/20.
 9. Trwałość związania z gruntem obiektu budowlanego. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2020 roku, sygn. akt II SA/Wr 757/19.
  Cecha „trwałego związania z gruntem” sprowadza się do posadowienia obiektu na tyle trwale, by zapewnić mu stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym, mogącym go zniszczyć lub spowodować przesunięcie, czy przemieszczenie na inne miejsce.
 10. Kontener mobilny jako przedmiot opodatkowania. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 października 2019 roku, sygn. akt II FSK 982/19.
 11. Pojęcie „przegrody budowlanej”. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 5 listopada 2019 roku, sygn. akt I SA/Gl 114/19.
 12. Pomoc publiczna, a COVID-19.
  W ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 zawarto regulacje, odnoszące się m.in. do pomocy publicznej. Naruszenie przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (…), stanowi podstawę odmowy udzielenia pomocy publicznej, w szczególności wsparcia finansowego (…). Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, obowiązany będzie złożyć oświadczenie, że nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów. Szczegóły związane ze składaniem oświadczenia, w tym jego treść, omówione zostaną na szkoleniu. Uczestnicy otrzymają wzór przedmiotowego oświadczenia. Co w przypadku złożenia fałszywego oświadczenia? Czy w przypadku złożenia fałszywego oświadczenia, o którym mowa powyżej, przedsiębiorca będzie obowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie? Kto wydaje decyzję o obowiązku zwrotu pomocy? W jakim trybie następuje egzekucja zwrotu kwoty pomocy?
 13. Podatek rolny w praktyce gminnych organów podatkowych:
  a) Z dniem 31 lipca ubiegłego roku nałożony został na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast nowy obowiązek potwierdzania umów dzierżaw zawieranych stosownie do art. 28 i 38 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 782) w art. 2 wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174) w przedmiotowym zakresie. Przedstawione zostaną wnioski po roku stosowania zmienionych przepisów, w kontekście nowego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
  b) Kwestia posiadania zależnego w podatku rolnym (umowy dzierżawy, najmu, użyczenia gruntów ewentualnie budynków służących do działalności w rolnictwie, a wymiar podatku) – ustalenie kto jest podatnikiem podatku rolnego we wskazanych przypadkach. Pisemne stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie interpretacji przepisu art. 3 ust. 3 ustawy o podatku rolnym w związku z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników, skierowane do Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej.
  c) Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego – WZÓR !!!
 14. Limit pomocy de minimis w rolnictwie na 2021 rok prawie wyczerpany – co z ulgami dla rolników – jak postępować?
  a. Krajowy limit pomocy de minimis w rolnictwie został prawie wyczerpany (wg aplikacji SRPP). Jak prowadzić dalej postępowanie w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego w podatku rolnym dla podatnika będącego rolnikiem w przypadku braku limitu? Czy można będzie udzielić ulgi w formie np. umorzenia zaległości podatkowej w podatku rolnym bez pomocy publicznej? Wzór decyzji odmawiającej udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego – umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku rolnego, w ramach pomocy de minimis w rolnictwie z uwagi na brak limitu!!!
  b. Udzielanie indywidualnych „Ulg w spłacie zobowiązań podatkowych” zgodnie z rozdziałem 7a działu I zatytułowanego „Przepisy ogólne” Ordynacji podatkowej.
  c. Pomoc publiczna w rolnictwie:
  – Czy każdy rolnik to przedsiębiorca w kontekście braku limitu pomocy de minimis w rolnictwie?
  – Zasady udzielania ulgi inwestycyjnej, czy wydatki inwestycyjne przyjmować w kwocie brutto czy netto, od czego to zależy?
  – Zasady udzielania zwolnień i ulg z tytułu nabycia gruntów, zagospodarowania nieużytków, scalenia i wymiany gruntów, klęski żywiołowej – nowelizacja,
  – Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, a pomoc publiczna i obowiązki z tym związane, jakie należy zebrać formularze?
  – Limit pomocy de minimis (de minimis w rolnictwie) i intensywność pomocy publicznej, co w przypadku przekroczenia limitu pomocy de minimis (de minimis w rolnictwie),
  – Dofinansowanie usunięcia eternitu z dachu, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, a pomoc publiczna, co w przypadku braku limitu?
  – Program dotyczący zbierania folii rolniczych.
  – Udzielanie ulg w zapłacie rolnikowi – czy w każdym przypadku stosujemy przepisy o pomocy publicznej?
  – Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych przy nabyciu gospodarstwa rolnego oraz zwolnienie z podatku od spadków i darowizn a pomoc de minimis w rolnictwie,
  – Kumulacja pomocy w rolnictwie.
  d. Wyroki w dot. podatku rolnego:
  Budowa magazynu do przechowywania pasz jako podstawa zastosowania ulgi inwestycyjnej.
  Obiekt neutralny dla środowiska naturalnego.
  Przesłanki ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym.
  Ulga inwestycyjna przysługiwać będzie na budowę lub modernizację, nie zaś w związku z wydatkami poniesionymi na np. remont, czy konserwację.
  Ulga inwestycyjna a korzystanie z preferencyjnego kredytu.
  Procedura wydania decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym.
  Ulga inwestycyjna związana z zakupem i montażem urządzeń produkujących energię z naturalnych źródeł energii przysługuje zarówno w sytuacji, gdy energia jest zużywana wyłącznie na cele produkcji rolnej gospodarstwa, jak i w sytuacji, gdy energia w części jest zużywana przez odbiorców zewnętrznych.
  Zasadnicze znaczenie przy ustalaniu uprawnienia do ulgi inwestycyjnej stanowi źródło pochodzenia środków na realizowaną inwestycję. Jedynie, gdy środki te są środkami własnymi podatnika, to wówczas ulga ta może być przyznana. Sfinansowanie natomiast inwestycji z udziałem środków publicznych (choćby w niewielkiej części), wyklucza możliwość zastosowania ulgi inwestycyjnej.
  Pojęcie modernizacji budynku inwentarskiego w kontekście podatku rolnego.
  Wiata a budynek inwentarski.
  Zawężenia ulgi do budynków „służących” bezpośrednio do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich.
  Ulga inwestycyjna z tytułu zakupu i zainstalowania urządzeń melioracyjnych w przypadku podatnika podatku rolnego

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Podstawa prawna uchwały, czyli jak właściwie przywoływać przepisy?
  a. Zgodnie z § 158 ust. 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” – oznaczenie dzienników urzędowych formułuje się w odpowiedniej postaci – jakiej?
  b. Jak właściwie zapisać skróty nazw dzienników urzędowych. Zgodnie z § 162 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” – wojewódzki dziennik urzędowy – skrótem „Dz. Urz. Woj. … (urzędowa nazwa województwa w pełnym brzmieniu lub pierwsza sylaba nazwy własnej województwa, zakończona ostatnią spółgłoską tej sylaby lub pierwszą spółgłoską następnej sylaby, z kropką – np. Dz. Urz. Woj. Zach., Dz. Urz. Woj. Łódzkiego).
  c. Tekst jednolity. W przypadku przytaczania tekstu jednolitego ustawy np. w uchwale, nie stosuje się już skrótów „t.j.”, ani innych skrótów, oznaczających tekst jednolity. Jeżeli powołujemy się na tekst jednolity (a tak będzie w większości ustaw stanowiących podstawę prawną aktów normatywnych), wskazujemy tylko na rok, z którego pochodzi Dziennik Ustaw. Nie dodajemy ani skrótów, ani sformułowania „tekst jednolity” – z czego to wynika?
  d. Czy w podstawie prawnej uchwały należy wymieniać enumeratywnie wszystkie zmiany Dzienników Ustaw, czy wystarczy sformułowanie „z późn. zm.” lub podobne „ze zm.”, które jest właściwe?
  e. Wątpliwości pracowników samorządowych – czy przywoływać w podstawie prawnej uchwały zmiany ustawy, które nie weszły w życie, a zostały już opublikowane? Zgodnie z § 161 ust. 3 i ust. 2 Zasad techniki prawodawczej – podając oznaczenia roczników oraz pozycji, w których zostały ogłoszone kolejne zmiany zmienianego albo uchylanego aktu normatywnego lub jego teksty jednolite, podaje się roczniki oraz pozycje dzienników urzędowych, które ukazały się do dnia uchwalenia albo wydania aktu zmieniającego albo uchylającego.
 2. Dane niezbędne do podejmowania uchwał na 2022 rok.
 3. Uchwały w zakresie podatków i opłat lokalnych na 2022 rok – wybrane zagadnienia.
 4. Zmiana zasad zaliczania wpłat dokonywanych przez podatników w sytuacjach, gdy ciążą na nich zobowiązania z różnych tytułów. Przedmiotowa zmiana wprowadzona została z dniem 1 stycznia 2020 roku na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1520). Praktyczne przykłady zastosowania nowych reguł zaliczania wpłat.
 5. Uchwała NSA z dnia 9 grudnia 2019 roku (sygn. akt II FPS 3/19) w sprawie opodatkowania gruntów zarządzanych przez lasy państwowe, na których usytuowane zostały napowietrzne linie elektroenergetyczne.
 6. Zmiana rozporządzenia w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe. Zmieniono wzór rejestru zaświadczeń. Wprowadzono nowe wzory zaświadczeń i oświadczeń – szczegóły zawarto w 12 załącznikach.
 7. Prosta spółka akcyjna – nowy rodzaj podatnika.
 8. UWAGA NOWOŚĆ !!! Nowy WZÓR deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (wraz z ulgą – częściowym zwolnieniem – dla osób posiadających kompostownik oraz/lub Kartę Dużej Rodziny). Dnia 23 września 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska
  oraz ustawy o odpadach – Dz. U. z 8 września 2021 r., poz. 1648, która wprowadziła szereg zmian w przedmiotowym zakresie. W związku z wprowadzeniem ww. ustawy organ podatkowy będzie miał w 2022 roku szereg nowych obowiązków – jakich???
 9. UWAGA !!! Dnia 22 czerwca 2019 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – Dz. U. z 7 czerwca 2019 roku, poz. 1063.
  a. Zmianie uległ m.in. art. 37, o czym często gminne organy podatkowe zapominają. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta), wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
  b. Natomiast podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta), wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
  Wprowadzane zmiany odnoszą się również do sposobu przekazywania sprawozdań Prezesowi UOKiK przez podmioty udzielające pomocy publicznej.
 10. Odpowiedź Ministerstwa Finansów na zapytanie poselskie w sprawie opodatkowania gruntów rolnych – w tym m.in. wyjaśnienie pojęcia:
  – „działalności gospodarczej” zawartego w ustawie Prawo przedsiębiorców,
  – „gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej”,
  – „gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej”.
 11. Zmiany w zakresie zasad odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości a pomoc publiczna (na czym polegają? warunki zastosowania? korekty deklaracji podatkowych?).
 12. Zwolnienie z podatku od nieruchomości żłobków, klubów dziecięcych oraz prowadzących je podmiotów – najnowsze stanowisko Dyrektora Departamentu Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier Ministerstwa Finansów (podstawa prawna? kogo dotyczy? jakie są warunki zastosowania?) Co z pomocą publiczną przy żłobkach i przedszkolach?
 13. Dnia 28 września 2018 roku weszło w życie obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów – Dz. U. z 28 września 2018 r., poz. 1844. Ile wynosi opłata za sporządzenie przez organ podatkowy kopii lub odpisu dokumentu?
 14. Baza stawek podatku od nieruchomości opublikowana przez Ministerstwo Finansów.
 15. SPRAWOZDANIE PODATKOWE SP-1. Coroczny obowiązek sprawozdawania (wyłącznie w postaci elektronicznej) przez organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego (tj. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych, wybranych informacji o podatkach. W rozporządzeniu wykonawczym, doprecyzowano terminy przekazywania poszczególnych części sprawozdania.
  Organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego mają obowiązek sporządzania co roku (począwszy od 2018 roku) dwuczęściowego (część A i część B) sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
  Sprawozdanie zawiera m.in. informacje o:
  a) podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości, rolnym i leśnym;
  b) podstawach opodatkowania zwolnionych z podatku na mocy uchwał rad gmin;
  c) wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej ceny skupu żyta i średniej ceny sprzedaży drewna określonych uchwałą rady gminy i przyjmowanych dla potrzeb wymiaru odpowiednio podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie gminy w danym roku podatkowym
  Przedstawienie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, które określa: 1) szczegółowy zakres informacji objętych sprawozdaniem podatkowym w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego; 2) wzór sprawozdania; 3) terminy i sposób przekazywania oraz sposób sporządzania sprawozdania; 4) terminy i sposób przekazywania oraz sposób sporządzania aktualizacji sprawozdania.
 16. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji – projektowane zmiany. Limit ustalamy jako sumę:
  a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 (projektowane jest 110 od 1 stycznia 2022 roku) oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku oraz
  b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 (projektowane jest 40) oraz średniej rocznej liczby bydła, będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe (DJP).
 17. Najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie podatków i opłat lokalnych istotne z punktu widzenia wymiaru 2022 roku, w tym odpowiedzi na następujące pytania:
  a) jak opodatkować grunty rolne oznaczone klasą bonitacyjną VIz?
  b) naliczać czy nie naliczać odsetki za zwłokę, w przypadku uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz stwierdzenia nieważności decyzji?
  c) jak właściwie stosować zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych dla mienia gminnego wykorzystywanego na prowadzenie przez gminę gospodarki wodno-kanalizacyjnej? – pismo Podsekretarza Stanu;
  d) czy decyzja wymiarowa wysyłana jest do wszystkich współwłaścicieli nieruchomości w sytuacji, gdy koszty jej doręczenia przekraczają wartość ustalonego zobowiązania? czy można wydać decyzję tylko niektórym współwłaścicielom? jakie są zasady doręczania decyzji przy współwłasności ustawowej małżeńskiej, a jakie przy zwykłej? czy decyzję należy doręczyć wszystkim współwłaścicielom? jak i komu doręczyć decyzję, aby doręczenie było skuteczne? czy każdy ze współwłaścicieli składa informację zgodnie z nowym drukiem IN-1? czy należy wydać i doręczyć skutecznie decyzję wymiarową, gdy podatnik korzysta z ulgi inwestycyjnej? śmierć właściciela / współwłaściciela, a wymiar podatku – jak postępować?
  e) w jakim terminie płatne jest łączne zobowiązanie pieniężne ustalone w nakazie płatniczym w wysokości nieprzekraczającej kwoty 100 zł?
  f) zmiana wysokości zobowiązania w trakcie roku (przypis lub odpis) powyżej lub poniżej kwoty
  100 zł?
  g) sposób zapisu niskich kwot w programach podatkowych?
  h) jak postąpić w przypadku, gdy zmiana wysokości zobowiązania w trakcie roku podatkowego uległa zmniejszeniu poniżej kwoty 8,50 zł ~ 9,00 zł? tryb postępowania przy niskich kwotach, czy podatnik powinien złożyć informację podatkową przy niskiej – bagatelnej kwocie podatku?
  i) jak należy wykazać skutki obniżenia stawek podatków lokalnych w sprawozdaniu Rb-27S w przypadku zobowiązań płatnych jednorazowo?
  j) jak właściwie przeliczać użytki rolne dla potrzeb podatku rolnego? – pismo Głównego Geodety Kraju;
  k) RODO w podatkach i opłatach lokalnych – obowiązek informacyjny organu podatkowego w związku z pierwszą czynnością skierowaną do strony;
  l) kiedy (w jakim przypadku) wydajemy postanowienie o wszczęciu postępowania i postanowienie o siedmiodniowym terminie do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego?
  m) czy dane zawarte w informacji / deklaracji podatkowej wiążą organ podatkowy (w jakim zakresie)?
  n) opodatkowanie nieruchomości, w przypadku gdy jeden ze współwłaścicieli jest zwolniony ustawowo z podatku, bądź wyłączony z opodatkowania? jak opodatkować nieruchomość, gdy jeden ze współwłaścicieli jest przedsiębiorcą – czy coś się zmienia?
 18. Nowe wyłączenie stosowania przepisów o tajemnicy skarbowej.
 19. Ordynacja podatkowa – wybrane zagadnienia:
  a) zaliczanie dokonanej wpłaty, enumeratywne omówienie wariantów, w których wydaje się (wyłącznie na wniosek) postanowienie o zarachowaniu wpłaty; możliwość wydawania (z urzędu) informacji o zarachowaniu wpłaty – bardzo pomocnych dla podatników – w powiązaniu z rozporządzeniem w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych,
  b) wskazanie przez kogo może nastąpić zapłata podatku, tj. analiza kręgu podmiotów uprawnionych,
  c) nadpłaty – stwierdzenie, termin zwrotu, oprocentowanie,
  d) korekta deklaracji – czy należy składać pisemne uzasadnienie? bezskuteczność korekty,
  e) pełnomocnictwo ogólne, szczególne, do doręczeń, do podpisywania deklaracji,
  f) wskazanie przypadków, w których nie wydaje się postanowienia o wszczęciu postępowania, jaką datę przyjąć za datę wszczęcia postępowania?
  g) kiedy odstępujemy od wyznaczenia stronie siedmiodniowego terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego?
  h) czy wymagany jest podpis na decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe na 2022 rok? podpis mechanicznie odtwarzany; system teleinformatyczny,
  i) do jakiej kwoty możemy korygować deklaracje z urzędu?
  j) wyłączenie pracownika urzędu gminy od udziału w postępowaniach w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych najbliższej rodziny (wskazanie stopnia pokrewieństwa),
  k) podania (elementy obligatoryjne), wezwania, udostępnianie akt, kary porządkowe, liczenie terminów,
  l) wysokość opłat za sporządzanie kopii oraz odpisu dokumentów,
  ł) zaświadczenia, informacje podatkowe (komu można udzielić?), tajemnica skarbowa.
 20. Obowiązek wójta, burmistrza, prezydenta miasta podawania do publicznej wiadomości, w odpowiednim terminie, informacji:
  a) obejmującej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
  b) obejmującej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej,
  c) o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
 21. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. W sprawozdaniu Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu, w nowej kolumnie zatytułowanej „kwoty wynikające z wydanych w latach poprzednich decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności” należało będzie obligatoryjnie wykazać kwoty spłacone w okresie sprawozdawczym wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich i wykazane w tych latach w kolumnie „rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru” w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności. W kolumnie tej należało będzie wykazać kwoty dotyczące decyzji wydanych od 1 stycznia 2016 roku. Analiza sprawozdania Rb-PDP.

IV BLOK SZKOLENIOWY

Pytania i odpowiedzi.

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach przydatne w zakresie zadań komórek rachunkowości wzory pism (m.in. korespondencja z organami egzekucyjnymi), decyzji, postanowień a także wzory instrukcji dot. m.in. ewidencji księgowej podatków i opłat.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 III BLOK SZKOLENIOWY, IV BLOK SZKOLENIOWY,
                                w tym PYTANIA I ODPOWIEDZI oraz PRZERWA – PYTANIA W FORMIE CZATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

398,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%