Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 18 marca 2021

WYMIAR I POBÓR OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
OD DECYZJI DO TYTUŁU WYKONAWCZEGO
WPŁYW NOWELIZACJI USTAWY EGZEKUCYJNEJ NA LIKWIDACJĘ ZALEGŁOŚCI W OPŁACIE ZA PRZEDSZKOLE

mgr Arkadiusz Jerzy Sputowski

– freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, oraz wydanej w listopadzie 2020 roku książki Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianach (wyd. Presscom Wrocław).

TYTUŁEM WSTĘPU
     Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 roku na wskutek wejścia w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wprowadzono wiele istotnych zmian w zakresie ustalania i poboru opłat za przedszkola. W art. 52 ust. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych stwierdzono wyraźnie, że opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
     Tak stan rzeczy powoduje to, iż całość zagadnień związanych z ustaleniem i poborem tych opłat toczyć się będzie na podstawie ustawy – kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o finansach publicznych (art. 60 – 68).
     Istotne zmiany w tym zakresie wynikają z zmienia ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji od dnia 30 lipca 2020 roku i od 20 lutego 2021 roku oraz KPA od 1 lipca 2021 roku z uwagi na ustawę o doręczeniach elektronicznych.

Adresaci szkolenia
      Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów gmin, miast oraz samorządowych jednostek organizacyjnych, którym powierzono obowiązki wierzyciela w zakresie dochodzenia należności pieniężnych oraz prowadzenia orzecznictwa administracyjnego i egzekucyjnego w zakresie opłat za przedszkole. Szkolenie jest także dedykowane pracownikom samorządowych organów egzekucyjnych.

Celem szkolenia jest:
      Wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i swobodnego poruszania się w obszarze procedur administracyjnych obowiązujących w administracji publicznej oraz omówienie praktycznych problemów związanych z postępowaniem administracyjnym m.in. na podstawie aktualnego orzecznictwa. Szkolenie zwraca szczególną uwagę na nowe zasady ogólne postępowania administracyjnego oraz nowe i zmodyfikowane instytucje procedury administracyjnej, w kontekście konieczności egzekucyjnego dochodzenia zaległych opłat za przedszkole.
      Istotnym elementem przedmiotowego szkolenia jest omówienie zasad związanych z wymiarem i poborem opłat za przedszkole oraz z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego.

Podczas szkolenia udzielone zostaną odpowiedzi na następujące kwestie:

 • Jaki dokument stanowi podstawę dochodzenia zaległej opłat za pobyt w przedszkolu?
 • Kto jest wierzycielem opłat za przedszkole?
 • Jakie dowody stosować w postępowaniu o ustalenie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego?
 • Czy należy prowadzić metrykę sprawy administracyjnej?
 • Kto i jakie decyzje może podpisać?
 • Kto ma wszcząć postępowanie w sprawie wymiaru opłaty za przedszkole?
 • Jak przeprowadzić postępowanie dowodowe?
 • Czy sprawa administracyjna w sprawie opłat za przedszkole podlega wpisowi dio metryki sprawy administracyjnej?
 • Czy zaległa opłata za przedszkole może zostać wpisana do Rejestru Należności
 • Publicznoprawnych, i kto wnioskuje o wpis?
 • Czy konieczne jest upomnienie?
 • Jakie tytuły wykonawcze stosujemy w egzekucji administracyjnej opłaty za przedszkole?
 • Kto jest obowiązany do poszukiwania majątku zobowiązanego.
Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Wymiar opłaty za przedszkole.
  a) Zasady ogólne postępowania administracyjnego.
  b) Strona postępowania. Opiekun prawny, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy.
  c) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
  d) Postępowanie dowodowe.
  e) Protokoły, adnotacje i metryka sprawy administracyjnej;
  f) Zapoznanie się aktami sprawy przed wydaniem decyzji.
  g) Decyzja administracyjna, podstawa prawna i elementy składowe decyzji. Czy inny dokument można uznać za decyzję administracyjną.
  h) Doręczenia pism w postępowaniu, z uwzględnieniem ustawy o doręczeniach elektronicznych.
  i) Metryka sprawy administracyjnej.
 2. Preferencje w spłacie opłaty za przedszkole.
  a) Wniosek o ulgę w spłacie.
  b) Postępowanie dowodowe w sprawie ulgi.
  c) Decyzja administracyjna w sprawie ulgi – podstawa prawna i elementy takiej decyzji.
  d) Metryka sprawy administracyjnej.

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Prawa i obowiązki wierzyciela należności pieniężnej w rozumieniu rozporządzenia „wierzycielskiego”. Obowiązki i uprawnienia wierzyciela publicznoprawnego po dniu 20 lutego 2021 roku.
 2. Wszystko o upomnieniu. Kiedy należy wystawić upomnienie na opłatę za wychowanie przedszkolne / kto ponosi koszty doręczenia upomnienia / ile wynoszą koszty przedawnienia / kiedy koszty stają się wymagalne / czy koszty upomnienia można umorzyć / na jakich zasadach następuje przedawnienie kosztów. Zmiana wysokości kosztów upomnienia od 13 października 2021 roku.
 3. Upoważnienie.
  a) Upoważnienia z ustaw ustrojowych.
  b) Upoważnienia z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
  c) Upoważnienia w myśl standardów kontroli zarządczej.
  d) Upoważnienia w myśl standardów INTOSAI.

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
  a) Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
  b) Tytuł wykonawczy, / jakie wzory obowiązują,
  c) Formy komunikacji w relacji wierzyciel – organ egzekucyjny.
  d) Rodzaje tytułu wykonawczego;
  e) Dokumenty towarzyszące tytułowi wykonawczemu.
 2. Odpowiednie, czyli jakie stosowanie przepisów działu III Ordynacji podatkowej.
 3. Koszty postępowania egzekucyjnego po dniu 20 lutego 2021 roku, ile wynoszą, kto je ponosi, kiedy koszty postępowania egzekucyjnego ponosi wierzyciel.
 4. Opłata za przedszkola a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

IV BLOK SZKOLENIOWY

Pytania i odpowiedzi.

Materiały szkoleniowe

Zbiór kilkunastu pism umożliwiających funkcjonowanie systemu kontroli.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
10.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

380,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 8 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 5 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%