Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Warsztaty dla księgowych podatkowych

Podatek od nieruchomości​

12 kwietnia 2021

Aneta Chmielowiec

Aktualności

Zapraszamy na szkolenie 12.04.2021

WARSZTATY DLA KSIĘGOWYCH PODATKOWYCH WSPÓLNE ĆWICZENIA WZORY PISM KIEROWANYCH DO SĄDU I NAJNOWSZE ORZECZNICTWO       Szkolenie adresowane jest do skarbników gmin i pracowników urzędów, zajmujących się ewidencją księgową podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych, a także egzekwowaniem tych należności. Głównym atutem szkolenia jest wspólne przećwiczenie wybranych stanów faktycznych w zakresie ewidencji księgowej podatków, a zwłaszcza ustalania prawidłowych sald na szczegółowych kontach podatników i osób trzecich. Nacisk zostanie położony na stronę praktyczną z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa, najnowszych zmian w przepisach prawa i stanowiska doktryny. Przedstawimy zasady sporządzania sprawozdania Rb-PDP w zakresie skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych ulg i zwolnień, a także skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy.

Pozostałe wpisy

     Co w sytuacji, gdy po uzyskaniu stanowiska wierzyciela, a przed wydaniem orzeczenia przez organ egzekucyjny, należności objęte tytułem wykonawczym, ulegają przedawnieniu? Czy organ egzekucyjny powinien ten fakt uwzględnić i umorzyć postępowanie egzekucyjne? Czy organ egzekucyjny jest uprawniony/zobowiązany badać przedawnienie zobowiązania podatkowego?
      Odpowiedź na powyższe pytania znajdujemy w jednym z najnowszych orzeczeń NSA, a mianowicie w wyroku z dnia 4 lutego 2021 r. III FSK 2266/21, w którym Sąd kasacyjny przypomniał, iż stosownie do przepisu art. 33 § 1 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, podstawą zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej może być m. in. zaistnienie przedawnienia. W takim przypadku organ egzekucyjny jest zobowiązany, na podstawie art. 59 § 1 pkt 2 ustawy, umorzyć postępowanie egzekucyjne. W doktrynie prawa oraz orzecznictwie sądowym wskazuje się, że przy rozpatrywaniu zarzutów z tego powodu organ niekiedy będzie „zmuszony” do zajęcia się merytoryczną stroną zobowiązań, chociaż przepis art. 29 § 1 ustawy zabrania organowi egzekucyjnemu badania zasadności i wymagalności obowiązku (zob. R. Hauser, Z. Leoński (w:) R. Hauser i A. Skoczylas (red.), Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2014, s. 225-226).
      W sytuacji, gdy po uzyskaniu stanowiska wierzyciela, a przed wydaniem orzeczenia przez organ egzekucyjny, objęte tytułem wykonawczym należności ulegną przedawnieniu, organ egzekucyjny winien fakt ten uwzględnić i w tym zakresie umorzyć postępowanie egzekucyjne.
      Co z przeksięgowaniem wpłat na poczet podatków? Jak rozumieć art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej? Czy nadpłatę podatku możemy zaliczyć na poczet mandatu albo opłat, których zasady regulowania nie są określone w Ordynacji podatkowej?
      Te i inne zagadnienia poruszymy na najbliższym spotkaniu z Warsztatów dla księgowych podatkowych 12 kwietnia 2021 r., na które serdecznie zapraszam

Aneta Chmielowiec