Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty w podatkach lokalnych

Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty w podatkach lokalnych

30 marca 2021

mgr Sebastian Wlazły

Aktualności

Zapraszamy na szkolenie 15.03.2021

UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY ULGI ORAZ ZWOLNIENIA Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW O POMOCY PUBLICZNEJ ORAZ WYJAŚNIEŃ MINISTERSTWA FINANSÓW I UOKIK-U TARCZE ANTYKRYZYSOWE ORAZ GMINNE PROGRAMY POMOCOWE NOWE PROGRAMY DLA ROLNIKÓW       Celem szkolenia jest omówienie zmian wprowadzonych w ramach, tzw. ustawy antykryzysowej tarcza 6.0 (tarcze - kolejne nowelizacje).       Ponadto w związku z dużą liczbą zapytań dotyczących zmian wprowadzonych przez tzw. ustawę antykryzysową przedstawimy i omówimy projekty uchwał przygotowane przez miasta na terenie Polski.

Pozostałe wpisy

      Szanowni Państwo.
     W związku z dużą liczbą zapytań dotyczących zmian wprowadzonych przez tzw. ustawę antykryzysową przedstawimy i omówimy projekty uchwał przygotowane przez miasta na terenie Polski.
     Zdecydowana większość samorządów wprowadziła lub zamierza wprowadzić działania w kierunku zwolnienia od podatku od nieruchomości lub umorzenia zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych.
     W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom ekonomicznym COVID-19 uchwalona została m.in. ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 2255), w ramach której przyjęte zostały nowe rozwiązania w zakresie możliwości udzielania dodatkowego wsparcia dla przedsiębiorców w stosunku do dotychczas obowiązujących regulacji.
     W szczególności, wprowadzone zostały przepisy umożliwiające JST udzielanie dodatkowej pomocy publicznej m.in. w formie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz ulg w spłacie należności podatkowych/cywilnoprawnych, w szerszym niż dotychczas zakresie. W związku z powyższym, Prezes UOKiK-u wystosował do gminnych organów podatkowych pismo, odnoszące się do możliwych do podjęcia działań, zarówno w zakresie dotychczas obowiązujących przepisów, jak również nowych regulacji wynikających z tzw. ustawy antykryzysowej, które zostanie przeanalizowane na szkoleniu.
     Naruszenie przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (…), stanowi podstawę odmowy udzielenia pomocy publicznej, w szczególności wsparcia finansowego (…). Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, obowiązany będzie złożyć oświadczenie, że nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów. Szczegóły związane ze składaniem oświadczenia, w tym jego treść, omówione zostaną na szkoleniu. Uczestnicy otrzymają wzór przedmiotowego oświadczenia.
     Bardzo często miasta i gminy wprowadzają własne „Pakiety Pomocowe dla Przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis” w związku z epidemią koronawirusa (SARS CoV-02), poza ustawą antykryzysową. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast pragnąc pomóc Przedsiębiorcom, dają możliwość skorzystania z „Pakietu Pomocowego dla Przedsiębiorców”, którzy najmocniej zostali dotknięci ograniczeniami w usługach oraz handlu w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, a co za tym idzie ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym między innymi działalności handlowej, hotelarskiej, turystycznej, gastronomicznej.
     Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast wprowadzają pakiety pomocowe dla Przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis, aby w miarę swoich możliwości, ograniczyć uciążliwości wynikające ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazły się firmy, których funkcjonowanie zostało zawieszone do odwołania.

     Na szkoleniu wyjaśnione zostanie jak prawidłowo powinno przebiegać postępowanie w sprawie udzielenia ulg w zapłacie podatków w związku ze składaną przez przedsiębiorców znaczną liczbą wniosków. Reasumując celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie problematyki tworzenia programów pomocowych, udzielania ulg podatkowych, zwłaszcza przedsiębiorcom i rolnikom, z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej, zarówno tych udzielanych na wniosek (ulgi w spłacie) oraz udzielanych z urzędu, a także tych ustawowych.

mgr Sebastian Wlazły