Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Czy elementy infrastruktury gazowej mogą stanowić opodatkowane budowle?

Podatek od nieruchomości​

29 marca 2021

Aneta Chmielowiec

Aktualności

Zapraszamy na szkolenie 23.04.2021

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NAJNOWSZE ORZECZNICTWO W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie w jakim reguluje podatek od nieruchomości jest regulacją niezwykle zwartą. Wydawać mogłoby się przez to, że pozostaje aktem nieskomplikowanym. Praktyka jednak, w szczególności praktyka orzecznicza, zdaje się to wrażenie modyfikować. Mankamenty legislacyjne regulacji (w szczególności liczne odesłania) powodują, że właściwy wymiar podatku od nieruchomości wymaga znajomości nie tylko samych przepisów, lecz różnych ich interpretacji. Szkolenie będzie więc aktualizowało wiedzę zarówno w zakresie normatywnej treści przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (w części dotyczącej podatku od nieruchomości) jak również treści bieżącego orzecznictwa.

Pozostałe wpisy

     Urzędnicy prowadząc postępowania podatkowe często stają przed koniecznością odpowiedzi na pytanie czy poszczególne elementy większych obiektów podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
     Sytuacja tak zachodzi m.in. w przypadku stacji skraplania gazu LNG.
     Obiekt ten składa się z różnych elementów, mogą być to np. posadowione na fundamentach parownice  lub stacje redukcyjno-pomiarowe, zbiorniki itd.
     Podatnicy często odwołując się do przepisów budowlanych wskazują że poszczególne elementy stacji LNG stanowią urządzenia techniczne, które nie podlegają opodatkowaniu. Katalog budowli wymienia bowiem wyłącznie fundamenty pod urządzenia. Koronnym argumentem podatników w sporach z organami jest nowelizacja przepisów budowlanych. Podnoszą bowiem że od lipca 2015 r. z definicji obiektu budowlanego zniknęła przesłanka całości techniczno-użytkowej. Z tego wynika natomiast, że nie można urządzenia posadowionego na fundamencie łączyć z tym fundamentem. Budowla bowiem po nowelizacji nie obejmuje urządzeń technicznych, które stanowiłyby wraz z budowlą całość techniczno-użytkową.

     Podatnicy nie dostrzegają jednak, że od lipca 2015 r. w definicji obiektu budowlanego ustawodawca wskazał na instalacje, które zapewniają możliwość użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem. Część orzecznictwa dostrzega w tym wzmocnienia wymogu dawnej całości techniczno-użytkowej (którego podatnicy po nowelizacji nie dostrzegają).
     Aby uznać jednak urządzenia techniczne za instalację należy potwierdzić, że parownica lub urządzenie redukcyjno-pomiarowe związane jest z jakimś obiektem stanowiącym budowlę. Najczęściej w komentowanym przypadku będzie to sieć gazowa.
     W efekcie poszczególne elementy stacji LNG opodatkowane mogą być nie jako budowle, a jako instalację zapewniające budowlom funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem. Oczywiście faktu takiego nie można zakładać. Konieczną wydaje się w tym zakresie wiedza biegłego. Niezależnie od trudności postępowania urzędnicy nie pozostają bez szans w związku z nowelizacją z 2015 r. Stanowisko takie znajduje poparcie w orzecznictwie – zob. np. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 27 czerwca 2019 r. sygn. I SA/Ol 342/19.

Redakcja