Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Komisja Europejska zatwierdziła program dotyczący odraczania płatności podatku i rozkładania na raty w ramach pomocy covidowej.

Komisja Europejska zatwierdziła program dotyczący odraczania płatności podatku i rozkładania na raty w ramach pomocy covidowej.

21 listopada 2020

Aneta Chmielowiec

Aktualności

Pozostałe wpisy

      Dzień dobry.
      Jest dobra informacja dla przedsiębiorców. Komisja Europejska zatwierdziła program dotyczący odraczania płatności podatku i rozkładania na raty w ramach pomocy covidowej. Limit w takim wypadku wynosi 800.000 euro. Ale uwaga zatwierdzony program nie dotyczy umorzeń zaległości podatkowych.
Decyzja KE (nr SA.57172) została opublikowana dopiero w ubiegły czwartek 😊
      Przypomnijmy, ustawą z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz. U. poz. 1747) wprowadzono zmiany do art. 15zzzh w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842).
      Przepis art. 15zzzh po zmianach brzmi następująco:
      „Wsparcie:
      (…) 2)udzielone na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa w związku z COVID-19- w przypadku podatku, którego termin płatności upływa po dniu 31 grudnia 2019 r., lub zaległości podatkowej powstałej po tym dniu
      – zgodne z warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1) stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.
      (…) Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być udzielone podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu przypadającym po dniu 31 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego”.
      A zatem Polska może udzielać przedsiębiorcom ulg – odroczenia płatności podatku i rozłożenia go na raty – w ramach pomocy covidowej.
      Ulgi w ramach tego programu mogą być udzielane do 30 czerwca 2021 r. Firmy, które skorzystają z pomocy, muszą zapłacić należności najpóźniej do 31 grudnia 2022 r.
      Umorzenia zaległości podatkowych mogą być udzielane w ramach pomocy de minimis.

Pozdrawiam
Aneta Chmielowiec