Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Podatek transportowy w pytaniach i odpowiedziach

Podatek transportowy w pytaniach i odpowiedziach

29 marca 2021

Aneta Chmielowiec

Aktualności

Zapraszamy na szkolenie 29.03.2021

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH PRAWIDŁOWE WYPEŁNIANIE DEKLARACJI, SPRAWDZANIE DEKLARACJI, PŁATNOŚĆ RAT PODATKU I JEGO DOCHODZENIE       Zapraszam na szkolenie z podatku od środków transportowych. Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów, zajmujących się przygotowaniem projektów uchwał w sprawie podatku od środków transportowych, „wymiarem”, czynnościami sprawdzającymi, udzielaniem ulg, ewidencją księgową tego podatku, pomocą publiczną i egzekwowaniem tego podatku.

Pozostałe wpisy

      Podatek od środków transportowych w pytaniach i odpowiedziach
      Jak instrumenty przysługują organowi, aby wyjaśnić kwestię własności spornych pojazdów? Jakie dokumenty jednoznacznie wskazują na wygaśnięcie obowiązku podatkowego?
      Jak ustalić miejsce zamieszkania podatnika, w sytuacji gdy podatnik kwestionuje ustalenia organu podatkowego w tym zakresie? jakie instrumenty (środki dowodowe) przysługują organowi podatkowego, aby ustalić te fakty? Czy organ podatkowy może występować do US czy ZUS-u z wnioskiem o udostępnienie dokumentów, z których będzie wynikać miejsce zamieszkania podatnika, jakie to będą dokumenty?
      W tym miejscu przywołam jeden z najnowszych wyroków, a mianowicie wyrok WSA w Krakowie I SA/Kr 134/20 z dnia 24 września 2020 r., w którym Sąd przypomniał, cyt.:
      „Konieczność opłacania podatku od środków transportowych nie jest uzależniona od użytkowania pojazdu ani od jego fizycznego posiadania, obowiązek ten wygasa dopiero z chwilą wyrejestrowania pojazdu. Bez znaczenia będzie miał zatem fakt zutylizowania pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, czy jego kradzieży, jeżeli jego właściciel nie złoży stosownego wniosku, a właściwy organ nie wyda decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu. Ponadto podkreślić należy, że okolicznością o charakterze prawotwórczym (przesądzającą o zmianie stanu prawnego w odniesieniu do konkretnego podatnika) jest czynność wyrejestrowania pojazdu, z natury rzeczy potwierdzająca zaistnienie sytuacji, w której ktoś wolny jest od ciążącego na nim wcześniej obowiązku podatkowego. Ma ona tym samym znaczenie porządkowe, tworząc podstawę dla ustalenia prawnopodatkowych konsekwencji likwidacji (zniszczenia) pojazdu. Można wobec tego powiedzieć, że wyrejestrowanie pojazdu jako odwrotność czynności zarejestrowania, wywołuje jednoznacznie określony przez ustawodawcę skutek w postaci wygaśnięcia obowiązku podatkowego (wyrok NSA z dnia 21 lutego 2006r., sygn. akt II FSK 330/05, wyrok NSA z dnia 25 listopada 2008r., sygn. akt II FSK 1094/07, wyrok NSA z dnia 11 stycznia 2008r., sygn. akt II FSK 1473/06, wyrok NSA z dnia 25 maja 2011r., sygn. akt II FSK 108/10, wyrok NSA z dnia 22 lutego 2017r., sygn. akt II FSK 3301/14)”
      Na te i inne zagadnienia zwrócę Państwu uwagę w trakcie najbliższego szkolenia 29 marca 2021 r., na które serdecznie zapraszam

Pozdrawiam
Aneta Chmielowiec