Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Czy można uzależnić zwolnienie z podatku od nieruchomości w uchwale rady gminy od tego, czy podatnik złoży wymagane formularze (dokumenty) w zakresie pomocy publicznej?

Uchwały podatkowe 2022

20 września 2021

Aneta Chmielowiec

Aktualności

Zapraszamy na szkolenie 20.09.2021

NOWOŚCI I BIEŻĄCE PROBLEMY W POSTĘPOWANIU PODATKOWYM I ADMINISTRACYJNYM UCHWAŁY PODATKOWE 2022 ORAZ NAJCZĘĆIEJ POPEŁNIANE NIPRAWIDŁOWOŚCI PRZY ICH KONSTRUOWANIU

Pozostałe wpisy

      W kwestii wprowadzania dodatkowych warunków wypowiedziały się sądy administracyjne i warto wziąć je pod uwagę przy opracowywaniu uchwał, podejmowanych chociażby na podstawie art. 15p i art. 15q specustawy. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę chociażby na wyrok WSA w Poznaniu z dnia 28 października 2015 r. sygn. akt I SA/Po 1305/15, w którym Sąd stwierdził, cyt.: „Zgodnie z linią orzeczniczą sądów administracyjnych (np. wyrok NSA z 8 maja 2013 r. sygn. akt II GSK 299/12), przepis ustawy ustanawiający upoważnienie do wydania aktu prawa miejscowego podlega ścisłej wykładni językowej i nie może prowadzić do objęcia zakresem upoważnienia materii w nim niewymienionych w drodze wykładni celowościowej. Organ samorządu terytorialnego wykonujący kompetencję prawodawczą zawartą w upoważnieniu ustawowym jest obowiązany działać ściśle w granicach tego upoważnienia. Nie jest upoważniony ani do regulowania tego, co zostało już ustawowo uregulowane, ani też do wychodzenia poza zakres upoważnienia ustawowego.”, czy wyrok NSA z dnia 17 lutego 2016 r. sygn. akt II FSK 3595/13, w którym Sąd wskazał, cyt.: „…do takich istotnych naruszeń, skutkujących nieważnością uchwały, zalicza się naruszenie: przepisów wyznaczających kompetencję do podejmowania uchwał …” oraz wyrok NSA z dnia 16 marca 2001 r. sygn. akt IV SA 385/99, cyt.: „Przepisy gminne mogą być wydawane wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów wyższego rzędu (konstytucja, ustawa, rozporządzenie) i w zakresie upoważnień wyraźnie tam udzielonych organom gminy”.
      Kwestia warunkowania poruszona została również w jednym z nowszych wyroków, a mianowicie w wyroku NSA z 11 sierpnia 2020 r. II FSK 646/20.
      Zapraszamy na szkolenie pn. Nowości i bieżące problemy w postępowaniu podatkowym i administracyjnym z uwzględnieniem problematyki dotyczącej uchwał podatkowych i najczęstszych błędów w ich konstruowaniu, organizowane 20 września 2021 r., które poruszy kwestie uchwał podatkowych i ewentualnych błędów w ich konstruowaniu.

Redakcja

Link do szkolenia