Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 2 grudnia 2021

UMORZENIE PODATKÓW
I INNYCH NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH

dr Hanna Kmieciak

– praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

      Szkolenie przeznaczone dla pracowników gminnych organów podatkowych, związków międzygminnych, zajmujących się udzielaniem ulg w spłacie należności podatkowych i publicznoprawnych na rzecz gminy (skarbnicy i księgowi podatkowi oraz osoby zajmujące się windykacją podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej, opłaty eksploatacyjnej i innych opłat, należności publicznoprawnych).
      Omówione zostaną przepisy i ich nowelizacje, praktyka i najnowsze orzecznictwo.

WSPÓLNIE PRZEANALIZUJEMY ZAGADNIENIA I ODPOWIEMY NA PYTANIA:

 • Czy można umorzyć tylko odsetki należności publicznoprawnej?
 • Czy przy wniosku o umorzenie opłaty lokalnej za posiadanie psa mamy żądać tych samych dokumentów co przy umorzeniu zaległości podatkowych? I czy oświadczenie o sytuacji materialnej posiadacz psa też musi złożyć jeśli w podaniu określił, że umorzenie chce dlatego że wziął psa ze schroniska a nie z powodu złej sytuacji materialnej?
 • Czy możemy żądać do wniosku o umorzenie dowodów od innych jednostek, np. zaświadczenia z MOPSU o pobieranych przez podatnika świadczeniach, z USC o stanie cywilnym czy z PUPU o zgłoszeniu jako osoby bezrobotnej?
 • Czy wniosek o umorzenie musi być złożony na obowiązującym w jednostce druku czy wystarczy odręcznie napisany na kartce?
 • Co jeśli przedsiębiorca nie wskaże we wniosku, o jaką pomoc się ubiega? Jeśli wezwiemy do uzupełnienia wniosku i nie wskaże to pozostawiamy bez rozpatrzenia?
 • Przedsiębiorcę wnioskującego o udzielenie umorzenia wezwano o złożenie dokumentów w sprawie. W wezwaniu zawarto zapis art. 208-w że w razie nie dostarczenia dokumentów pozostawimy sprawę bez rozpatrzenia. Wnioskujący nie dostarczył wymaganych dokumentów. Czy w takim wypadku należy wydać postanowienie o pozostawieniu sprawy bez rozpatrzenia czy uznajemy, że zapis w wezwaniu załatwia sprawę?
 • Jeśli jest wszczęta egzekucja to czy przy złożeniu podania o umorzenie trzeba wstrzymać egzekucję?
 • Podatnik ma zawieszoną działalność gospodarczą; jest właścicielem budynków, w których działalność gosp. prowadzi jego żona. Jak traktować takiego podatnika jeśli zwróci się o umorzenie?
 • Co w sytuacji gdy SKO uchyliło decyzję o odmowie umorzenia zaległości i skierowało do ponownego rozpatrzenia a podatnik w międzyczasie zmienił zdanie i złożył wniosek o rozłożenie na raty.
 • Należy wydać ponowną decyzję o odmowie umorzenia czy można wydać decyzję o bezprzedmiotowości? Czy podatnik powinien pisemnie wycofać wniosek o umorzenie?
 • Od sierpnia 2020 r. prowadzimy postępowanie odnośnie umorzenia zaległości podatkowej. Najpierw wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia w związku z przedłożeniem dokumentów po terminie (art. 169) i po zażaleniu podatnika i postanowieniu SKO został ponownie rozpatrzony i wydaliśmy decyzję o odmowie umorzenia zaległości. Podatnik odwołał się do SKO i nasza decyzja została uchylona i przekazana do ponownego rozpatrzenia. Pytanie dotyczy tego jak i od kiedy liczyć odsetki, jeżeli sprawa zakończy się ostatecznie odmową umorzenia zaległości?
 • Czy przy złożonym oświadczeniu o sytuacji rodzinnej, materialnej możemy żądać od przedsiębiorcy dowodów na potwierdzenie tych informacji zawartych w oświadczeniu, np. wyciągu bankowego odnośnie środków posiadanych na rachunkach, czy dokumentów z księgi wieczystej na posiadane nieruchomości, bądź faktur na potwierdzenie wydatków? I czy jeśli tych żądanych dowodów prócz oświadczenia podatnik nie przedłoży to czy możemy pozostawić sprawę bez rozpatrzenia?
 • Podatnik złożył podanie o umorzenie zaległości podatkowej.
 • Burmistrz odmówił udzielenia umorzenia, podatnik od decyzji odmownej się nie odwołał. Jednak wpłaca w kasie urzędu raty bieżące, odmawiając zapłaty zaległej kwoty, która była przedmiotem decyzji odmownej. Czy wpłatę dokonaną w kasie urzędu, przesłaną do programu księgowego raportem kasowym, można przeksięgować z bieżącej raty na tę zaległą i wysłać podatnikowi postanowienie o zarachowaniu wpłaty, czy też wystawić tytuł egzekucyjny na zaległość objętą decyzją odmowną?
 • Przy podaniu o rozłożenie na raty: czy Burmistrz może wydać decyzję określającą inną wysokość rat do spłaty niż sugerowane przez podatnika?
 • Jak postąpić kiedy przed dniem wydania decyzji o umorzeniu Urząd Skarbowy ściągnie zaległości?
 • Po odwołaniu i uchyleniu wydanej decyzji jakich dokumentów żądać od podatnika przy ponownym rozpatrzeniu podania (oprócz sugerowanych przez SKO)- czy np. formularz de minimis trzeba wypełniać ponownie z bieżącą datą?
 • Na podstawie jakiego dokumentu umorzyć zaległość do 58,00 zł. z urzędu (notatka służbowa, decyzja, itp.)?
 • Czy decyzję na umorzenie opłaty lokalnej od posiadania psa wystawiamy na podstawie Ordynacji podatkowej?
 • Czy możemy żądać zestawienia przychodów i kosztów przedsiębiorcy od Urzędu Skarbowego jeśli sam przedsiębiorca tych dokumentów złożyć nie chce?
 • Co w sytuacji kiedy podatnik złożył wniosek o umorzenie i po tygodniu wpłacił pewną kwotę nie wskazując na co ma być zaksięgowana?
 • czy jeśli jest złożony wniosek o umorzenie i prowadzona jest egzekucja – nie wstrzymujemy oczywiście egzekucji i w czasie rozpatrywania wniosku o umorzenie egzekucja ściągnie zaległość, natomiast będzie pozytywna decyzja o umorzeniu to co z tymi ściągniętymi pieniędzmi ?
 • Kto powinien składać wniosek o umorzenie przy współwłasności?
 • W postępowaniu o umorzenie zaległości z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym (pomoc de minimis) powołano się na art. 140 i art.200 Ordynacji podatkowej. Na jakie podstawy prawne powinno się w takim przypadku powołać pisząc decyzje odmawiającą udzielenia takiej pomocy art. 64 ustawy o finansach publicznych czy art. 67a Ordynacji Podatkowej?
 • Czy przy wydawaniu decyzji o umorzeniu zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będziemy powoływać się na art. 67 Ordynacji podatkowej czy art. 64 ustawy o finansach publicznych?
 • Jeśli podatnik złoży wniosek do organu podatkowego niebędącego organem egzekucyjnym o umorzenie należności głównej, odsetek i kosztów upomnienia to możemy wydać decyzję pozytywną jeśli nie możemy umarzać kosztów upomnienia?
 • Jeżeli podatnik, osoba fizyczna, nie przedstawił żadnych dokumentów, urzędowi nie udało się pozyskać ich z innego miejsca (GOPS odmówił, PUP zasłonił się RODO) czy w uzasadnieniu odmowy umorzenia możemy wpisać, iż nie byliśmy w stanie wszechstronnie zbadać sytuacji podatnika?
Program szkolenia
 1. Analiza stanu prawnego.
  • Co na temat umorzeń podatków mówi Ordynacja podatkowa?
  • Kiedy stosujemy ustawę o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej?
  • Co o ulgach podatkowych mówi ustawa o finansach publicznych i ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego?
 2. Jak rozpatrzyć wniosek o umorzenie zaległości przedsiębiorcy a jak osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej?
  • Udzielanie pomocy publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy de minimis.
  • Jakich dokumentów i w jakim trybie może żądać organ podatkowy?
 3. Stosowanie umorzeń w kontekście sytuacji finansowej gminy.
  • Jak skutecznie odmawiać udzielenia ulgi.
 4. Sporządzanie i udostępnianie informacji o osobach fizycznych, prawnych i jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe.
  • Obowiązek wynikający z ustawy o finansach publicznych.
  • Obowiązek sprawozdawczy w zakresie umorzeń.
 5. Nieprawidłowości występujące w gminach udzielających ulgi w spłacie podatków.
  • Wnioski wystąpień pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli kierowane do gmin wykonujących prawa i obowiązki organów podatkowych w zakresie umorzeń podatków.
 6. Pytania uczestników.
Szczegóły organizacyjne szkolenia online
 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

398,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%