Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 26 kwietnia 2021

UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY
ULGI ORAZ ZWOLNIENIA Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW
O POMOCY PUBLICZNEJ ORAZ WYJAŚNIEŃ MINISTERSTWA FINANSÓW I UOKIK-U
TARCZE ANTYKRYZYSOWE ORAZ GMINNE PROGRAMY POMOCOWE
NOWE PROGRAMY DLA ROLNIKÓW

mgr Sebastian Wlazły

– absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie Podatków i skarbowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wiceburmistrz w Urzędzie Miasta i Gminy. Autor m.in. artykułów „Zaświadczenia o pomocy de minimis w sektorze transportu drogowego”, „Transport drogowy a pomoc de minimis i problemy z tym związane” oraz „Aplikacja SRPP w jednostkach samorządu terytorialnego”, które ukazały się w dwumiesięczniku Prawo Pomocy Publicznej.

TEMATYKA SZKOLENIA:

      Celem szkolenia jest omówienie zmian wprowadzonych w ramach, tzw. ustawy antykryzysowej tarcza 6.0 (tarcze – kolejne nowelizacje).
      Ponadto w związku z dużą liczbą zapytań dotyczących zmian wprowadzonych przez tzw. ustawę antykryzysową przedstawimy i omówimy projekty uchwał przygotowane przez miasta na terenie Polski.
      Zdecydowana większość samorządów wprowadziła lub zamierza wprowadzić działania w kierunku zwolnienia od podatku od nieruchomości lub umorzenia zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom ekonomicznym COVID-19 uchwalona została m.in. ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 2255), w ramach której przyjęte zostały nowe rozwiązania w zakresie możliwości udzielania dodatkowego wsparcia dla przedsiębiorców w stosunku do dotychczas obowiązujących regulacji.

      W szczególności, wprowadzone zostały przepisy umożliwiające JST udzielanie dodatkowej pomocy publicznej m.in. w formie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz ulg w spłacie należności podatkowych/cywilnoprawnych, w szerszym niż dotychczas zakresie. W związku z powyższym, Prezes UOKiK-u wystosował do gminnych organów podatkowych pismo, odnoszące się do możliwych do podjęcia działań, zarówno w zakresie dotychczas obowiązujących przepisów, jak również nowych regulacji wynikających z tzw. ustawy antykryzysowej, które zostanie przeanalizowane na szkoleniu.

      Celem szkolenia jest również przedstawienie zmian m.in. w podatkach i opłatach lokalnych wprowadzonych ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, opublikowaną dnia 28 listopada 2020 r., w której zawarto regulacje, odnoszące się m.in. do pomocy publicznej. Naruszenie przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (…), stanowi podstawę odmowy udzielenia pomocy publicznej, w szczególności wsparcia finansowego (…). Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, obowiązany będzie złożyć oświadczenie, że nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów. Szczegóły związane ze składaniem oświadczenia, w tym jego treść, omówione zostaną na szkoleniu. Uczestnicy otrzymają wzór przedmiotowego oświadczenia.

      Bardzo często miasta i gminy wprowadzają własne „Pakiety Pomocowe dla Przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis” w związku z epidemią koronawirusa (SARS CoV-02), poza ustawą antykryzysową. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast pragnąc pomóc Przedsiębiorcom, dają możliwość skorzystania z „Pakietu Pomocowego dla Przedsiębiorców”, którzy najmocniej zostali dotknięci ograniczeniami w usługach oraz handlu w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, a co za tym idzie ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym między innymi działalności handlowej, hotelarskiej, turystycznej, gastronomicznej.
      Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast wprowadzają pakiety pomocowe dla Przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis, aby w miarę swoich możliwości, ograniczyć uciążliwości wynikające ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazły się firmy, których funkcjonowanie zostało zawieszone do odwołania.
      Na szkoleniu wyjaśnione zostanie jak prawidłowo powinno przebiegać postępowanie w sprawie udzielenia ulg w zapłacie podatków w związku ze składaną przez przedsiębiorców znaczną liczbą wniosków. Reasumując celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie problematyki tworzenia programów pomocowych, udzielania ulg podatkowych, zwłaszcza przedsiębiorcom i rolnikom, z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej, zarówno tych udzielanych na wniosek (ulgi w spłacie) oraz udzielanych z urzędu, a także tych ustawowych.

Przedstawimy:

 • Tarczę 6.0 i wcześniejsze – t.j. ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 2255). Tarcza 6.0 daje możliwość:
  a) wprowadzenia w drodze uchwały rady gminy, za wybrane miesiące 2021 roku, zwolnienia z podatku od nieruchomości stosownych przedmiotów opodatkowania, wskazanym grupom podatników,
  b) przedłużenia, w drodze uchwały rady gminy, wskazanym grupom przedsiębiorców, terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w wybranych miesiącach pierwszego półrocza 2021 roku, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 roku.
  c) zaniechania poboru opłaty targowej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku. Tarcza 6.0 zawiera zasady uzyskania przez gminy rekompensaty utraconych dochodów z tego tytułu ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Co będzie stanowiło podstawę do wyliczenia rekompensaty? Do kiedy będą przekazywane środki z tytułu rekompensaty? Czy środki z przedmiotowego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego?
 • Najnowsze gminne programy pomocowe dla przedsiębiorców przewidziane w ramach tarczy antykryzysowej, tarczy 6.0, tarczy dla samorządów (tarcza 2.0) oraz poza tarczą w ramach de minimis.
 • Terminy w zakresie sprawozdań z pomocy publicznej w rolnictwie w zw. z nowym rozporządzeniem.
 • Limity pomocy de minimis w rolnictwie w 2021 roku.
 • Jaki stosujemy numer programu pomocowego dla zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z uwzględnieniem stawki minimalnej określonej w Dyrektywie 2003/96/WE? (program pomocowy przedłużono do dnia 31 grudnia 2023 roku).
 • Jaki stosujemy numer programu pomocowego dla ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym w związku z przedłużeniem stosowania programu do dnia 30 czerwca 2023 roku?
 • Jaki stosujemy numer programu pomocowego dla ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym DLA DUŻYCH PRZEDSIĘBIORCÓW w związku z przedłużeniem stosowania programu do dnia 31 grudnia 2022 roku?
 • ZMIANA STOPY BAZOWEJ ORAZ STOPY DYSKONTOWEJ DLA POLSKI.

UWAGA !!! NOWOŚĆ !!! Komunikat Komisji „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19”.

UWAGA !!! Najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w podatkach lokalnych, w związku z COVID-19, na podstawie art. 67a i 67b ustawy – Ordynacja podatkowa.

UWAGA !!! Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy.
Ma ono na celu skrócenie terminu przesyłania sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Skrócenie to wynika z konieczności kontrolowania limitów krajowych w sektorze rolnictwa (podstawowej produkcji produktów rolnych) oraz w sektorze rybołówstwa. Skrócenie okresu przesyłania sprawozdań ma realny wpływ na organizację pracy podmiotów udzielających pomocy (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów, prezesów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego itd.).

UWAGA !!! Pismo Prezesa UOKIK wyjaśniające wątpliwości dotyczące udzielania przez samorządy pomocy publicznej wynikającej z tzw. ustawy antykryzysowej!

UWAGA !!! Pismo Ministra Finansów przedstawiające dla Wojewodów, Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz przede wszystkim gminnych organów podatkowych wyjaśnienia zawarte w 10 punktach w zakresie stosowania przepisów kompetencyjnych tarczy antykryzysowej dotyczące podatku od nieruchomości.

UWAGA !!! Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu udzielania dostępu do aplikacji SHRIMP. Podmiot udzielający pomocy może wyznaczyć dodatkowych użytkowników aplikacji SHRIMP 2, zwanych dalej „użytkownikami pomocniczymi”. Użytkownik główny zamieszcza w aplikacji SHRIMP 2 informacje identyfikujące użytkownika pomocniczego, obejmujące imię i nazwisko, komórkę organizacyjną, numer telefonu służbowego oraz adres służbowej poczty elektronicznej. Użytkownik główny przekazuje użytkownikowi pomocniczemu na adres służbowej poczty elektronicznej identyfikator (login) i hasło umożliwiające korzystanie z aplikacji SHRIMP 2. UWAGA !!! Zmiana stopy bazowej od 1 stycznia 2020 roku – istotna przy odroczeniach i rozłożeniach na raty.

Wspólnie przeanalizujemy zagadnienia, takie jak przykładowo:

 • czy postępowania podatkowe ulegają zawieszeniu? (zawieszenie i nierozpoczynanie biegu terminów procesowych)
 • jak długo mogą być zawieszone postępowania, w związku z uchyleniem w tarczy 3.0 art. 15zzr i art. 15zzs?
 • co z terminami załatwiania spraw podatkowych (wydawania decyzji) w czasie epidemii?
 • co z awizami, w związku z art. 98 tarczy 2.0 ???
 • czy rady gmin muszą podejmować uchwały w sprawie zwolnień? czy zwolnienie można wprowadzić z mocą wsteczną?
 • jak zdefiniować grupy przedsiębiorców korzystające ze zwolnienia, czy po nr PKD?
 • czy można wszczynać nowe postępowania podatkowe w stanie epidemii?
 • czy można wydawać decyzje ustalające i określające w okresie epidemii? jaki jest termin na wydanie decyzji? w jaki sposób dokonywać doręczenia decyzji?
 • kiedy możemy nie stosować przepisów o pomocy publicznej?

WZORY i PISMA:

 1. Projekt uchwały Rady Miasta (…) w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości wersja 1,
 2. Projekt uchwały Rady Miasta (…) w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości wersja 2 dot. wybranych rodzajów działalności gospodarczej,
 3. Projekt uchwały Rady Miasta (…) w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości,
 4. Projekt uchwały Rady Miasta (…) w sprawie zwolnienia z opłaty należnej w 2021 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
 5. Pismo Ministra Finansów przedstawiające dla Wojewodów, Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz przede wszystkim gminnych organów podatkowych wyjaśnienia zawarte w 10 punktach w zakresie stosowania przepisów kompetencyjnych tarczy antykryzysowej dotyczące podatku od nieruchomości.
 6. Pismo Prezesa UOKIK wyjaśniające wątpliwości dotyczące udzielania przez samorządy pomocy publicznej wynikającej z tzw. ustawy antykryzysowej.
 7. Oświadczenie przedsiębiorcy, że nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
 8. Oświadczenie o stanie majątkowym w związku ze stanem epidemii,
 9. Oświadczenie przedsiębiorcy o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 10. Wniosek o umorzenie zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz m.in. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 11. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
 12. Wzór decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych (pomoc de minimis i COVID-19).
Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Tarcza 6.0 tj. ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw daje możliwość:
  • wprowadzenia w drodze uchwały rady gminy, za wybrane miesiące 2021 roku, zwolnienia z podatku od nieruchomości stosownych przedmiotów opodatkowania, wskazanym grupom podatników,
  • przedłużenia, w drodze uchwały rady gminy, wskazanym grupom przedsiębiorców, terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w wybranych miesiącach pierwszego półrocza 2021 roku, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 roku.
  Podczas szkolenia przeanalizowane zostaną zasady wprowadzania – w drodze uchwały – zwolnień z podatku od nieruchomości dla wybranych grup podatników oraz przedłużania terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których sytuacja uległa pogorszeniu w związku z COVID-19 w pierwszym półroczu 2021 roku. Wskazane zostaną również elementy obligatoryjne, które musi zawierać uchwała w sprawie zwolnień i przedłużenia terminów płatności, a także rodzaj udzielanej pomocy publicznej w przedmiotowym zakresie. Omówione zostaną również załączniki, które będą musiały być złożone przez podmioty ubiegające się o zwolnienie z podatku od nieruchomości lub przedłużenie terminów płatności.
  Szczegółowa analiza uchwał rad gmin (jst) – gminnych programów pomocowych – dotyczących zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa pogorszyła się z powodu COVID-19, w ramach ustawy antykryzysowej, w tym:
  a) fakultatywność wprowadzenia przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu koronawirusa; czy analogicznie możemy wprowadzić tego typu zwolnienia w podatku od środków transportowych, opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pozostałych podatkach i opłatach lokalnych?
  • czy każdy przedsiębiorca (osoba fizyczna wpisana do CEIDG czy też osoba prawna wpisana do KRSu, bez względu na wielkość) może skorzystać z programu pomocowego? najświeższy komunikat w tym zakresie,
  • na jak długi okres można wprowadzić zwolnienie od podatku od nieruchomości?
  • czy zwolnienie od podatku od nieruchomości można wprowadzić z mocą wsteczną – retroakcja norm prawnych, a zasada lex retro non agit?
  • w jaki sposób właściwie zdefiniować grupy przedsiębiorców korzystające ze zwolnienia, poszkodowane przez COVID-19? czy nr PKD będzie pomocny?
  • czy można zwolnić od podatku od nieruchomości wszystkich przedsiębiorców z terenu gminy? czy wystąpi wtedy pomoc publiczna? co z przesłanką selektywności?
  • czy uchwałę w sprawie zwolnień należy zgłosić do UOKiKu i MRiRW, czy można ją ograniczyć do mikroprzedsiębiorców?
  • jakie są obowiązki podatników oraz organów podatkowych związane z udzieleniem pomocy publicznej w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości? jakie warunki powinien spełnić potencjalny beneficjent pomocy (w tym jakie niezbędne dokumenty powinien przedłożyć)?
  b) Uchwały rad gmin (organów stanowiących) w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców (osób fizycznych i osób prawnych), których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
  • czy organy stanowiące jst mają obowiązek podjęcia uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności rat?
  • czy rada gminy / miasta może przedłużyć termin płatności raty, który już upłynął np. za kwiecień?
  • czasookres przedłużenia terminu płatności?
  • w jaki sposób właściwie zdefiniować grupy przedsiębiorców korzystające z przedłużenia terminów płatności?
  • przedłużenie terminu płatności a pomoc publiczna.
  c) Co z opłatą prolongacyjną w czasie epidemii?
  d) Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o odstąpieniu od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 i które złożą wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności. Jest to nowe upoważnienie dla rady gminy / miasta / miasta i gminy, tj. szczególne uregulowania w zakresie dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym; czy organ wykonawczy gminy może (i kiedy?) umorzyć należności cywilnoprawne? czy jest do tego potrzebna uchwała? czy organ wykonawczy gminy może odstąpić od dochodzenia tych należności? kiedy / w jakich sytuacjach? czy można odpracować dług – zobowiązanie (np. pracą fizyczną)?
  e) Tarcza 3.0 uchyliła art. 15zzr i art. 15zzs. Odpowiemy m.in. na pytanie: co z terminami prowadzonych / zawieszonych postępowań podatkowych i egzekucyjnych? Jakie postępowania można prowadzić i od kiedy??? Co z awizami – art. 98 w tarczy 2.0 ??? Odwieszenie terminów – uchwalone w tarczy 3.0 – co to oznacza???
 2. Komunikat Komisji „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19”, wraz ze zmianami.
  Nowy limit pomocy publicznej 1 800.000 euro. Czy limit pomocy wynikającej z „Tymczasowych ram” jest całkowicie osobny w stosunku do pomocy de minimis, czy może ten limit kumulujemy z pomocą de minimis? Jakie są warunki dopuszczalności pomocy publicznej mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce odnoszące się m.in. do korzyści podatkowych.
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 – uproszczony wzór formularza informacji do złożenia której zobowiązany jest przedsiębiorca poszkodowany w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Analiza druku. NOWOŚĆ !!! Wyjaśnienia UOKIK z dnia 11 lutego 2021 roku w odniesieniu do pkt D.4 formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków.
 4. NOWOŚĆ !!! Wyjaśnienia z dnia 22 lutego 2021 roku dotyczące możliwości wprowadzenia zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży bądź przedłużenia terminu na jej wniesienie.
 5. NOWOŚĆ !!! Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów z dnia 27 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia przez gminy dodatkowych preferencji w podatku od nieruchomości w związku z COVID-19.
  Pismo Prezesa UOKIK wyjaśniające wątpliwości dotyczące udzielania przez samorządy pomocy publicznej wynikającej z tzw. ustawy antykryzysowej – Gminne programy pomocowe, a pomoc publiczna – zasady obowiązujące w tym zakresie. Jakim rodzajem pomocy publicznej jest pomoc wynikająca z „Tarczy antykryzysowej”?
 6. Pomoc publiczna, a COVID-19.
  W ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 zawarto regulacje, odnoszące się m.in. do pomocy publicznej. Naruszenie przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (…), stanowi podstawę odmowy udzielenia pomocy publicznej, w szczególności wsparcia finansowego (…). Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, obowiązany będzie złożyć oświadczenie, że nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów. Szczegóły związane ze składaniem oświadczenia, w tym jego treść, omówione zostaną na szkoleniu. Uczestnicy otrzymają wzór przedmiotowego oświadczenia. Co w przypadku złożenia fałszywego oświadczenia?
  Czy w przypadku złożenia fałszywego oświadczenia, o którym mowa powyżej, przedsiębiorca będzie obowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie?
  Kto wydaje decyzję o obowiązku zwrotu pomocy?
  W jakim trybie następuje egzekucja zwrotu kwoty pomocy?
 7. Dnia 28 grudnia 2020 roku opublikowano ustawę o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. W przedmiotowej ustawie w rozdziale 4 po art. 24 dodano art. 24a, który dotyczy m.in. stwierdzenia przez Sąd lub Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nieważności decyzji. Jakie skutki wywołuje przedmiotowa zmiana?
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów, opublikowano dnia 23 grudnia 2020 r. Co zmienia przedmiotowe rozporządzenie w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej? Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020 zostały przedłużone – na jaki okres czasu? Obowiązywanie rozporządzenia GBER przedłużono – do kiedy?
 9. UWAGA !!! Komisja Europejska nie zatwierdziła do tej pory Programu SA.57172 (2020/PN) dającego możliwość udzielania umorzenia zaległości podatkowych na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Natomiast – zgodnie z art. 15zzzh ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – istnieje już możliwość udzielania ulg na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 i 2 (rozłożenia na raty i odroczenia zarówno należności bieżących jak i zaległości). Powyższa zmiana weszła w życie w październiku 2020 roku. Przedmiotowa pomoc będzie udzielana w ramach zatwierdzonego Programu SA.56922 (2020/N). Aktualnie przedsiębiorcy mają do wyboru wnioskując o ulgę w postaci odroczenia lub rozłożenia na raty podatków (w tym podatków i opłat lokalnych) przyporządkować pomoc jako pomoc publiczną (COVID-19) czy też jako pomoc de minimis.
 10. UWAGA !!! Nowa Aplikacja SHRIMP2 została uruchomiona w dniu 1 grudnia 2020 roku. Aplikacja SHRIMP2 zawiera wszystkie przesłane przez dotychczasową aplikację SHRIMP sprawozdania o udzielonej pomocy i informacje o nieudzieleniu pomocy. Przeniesione zostały także loginy i hasła wszystkich użytkowników, zatem dostęp do nowej aplikacji jest możliwy poprzez stronę https://shrimp.uokik.gov.pl za pomocą dotychczasowego identyfikatora (loginu) oraz hasła do aplikacji SHRIMP. Przeanalizowane zostanie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu udzielania dostępu do aplikacji SHRIMP. Obowiązki sprawozdawcze gminnych organów podatkowych z tytułu udzielanej pomocy. Omówienie kodów, które należy stosować przy przesyłaniu sprawozdań o pomocy publicznej udzielanej na podstawie tzw. ustawy antykryzysowej z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP. Jaki jest termin na przekazanie sprawozdania?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w okresie pandemii. Jak powinno wyglądać postępowanie z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego? Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty.
  Udzielanie indywidualnych „Ulg w spłacie zobowiązań podatkowych” zgodnie z rozdziałem 7a działu I zatytułowanego „Przepisy ogólne” Ordynacji podatkowej. Procedura ubiegania się o pomoc – przestrzeganie określonych, w ustawie Ordynacja podatkowa, uregulowań w zakresie art. 67a i art. 67b, w tym jak prawidłowo wypełnić:
  nowy formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
  – formularz informacji o pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis, a także
  – formularz informacji o pomocy de minimis oraz zaświadczenia o pomocy de minimis,
  – kiedy korygujemy zaświadczenia?
  jakich dokumentów żądamy przed udzieleniem pomocy (oświadczenia, zaświadczenia, decyzje, sprawozdania). Obowiązek zbierania informacji dotyczącej sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości w przypadku ubiegania się o odroczenie lub rozłożenie na raty należności publicznoprawnych lub cywilnoprawnych; stopa bazowa; marża; rating; obliczanie EDB.
  – postępowanie organu w przypadku braku wymaganych formularzy, oświadczeń, zaświadczeń, decyzji, itp.
 2. Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej:
  a. Zmianie uległ m.in. art. 37, o czym często gminne organy podatkowe zapominają. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta), wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
  b. Natomiast podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta), wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
  Wprowadzane zmiany odnoszą się również do sposobu przekazywania sprawozdań Prezesowi UOKiK przez podmioty udzielające pomocy publicznej.
  c. Kto może być wnioskodawcą? W jakim przypadku wniosek podatnika rozpatrujemy z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej? Kiedy umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty nie będzie stanowiło pomocy publicznej?
  d. Jak postąpić z wnioskiem o umorzenie zaległości złożonym przed upływem terminu płatności? Czy w takim przypadku wydajemy decyzję o bezprzedmiotowości czy postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania? A co w przypadku gdy wniosek o umorzenie złożono przed upływem terminu płatności podatku, a w dniu wydania decyzji jest już zaległość na koncie podatkowym? Czy w takim przypadku powinniśmy merytorycznie rozpatrzyć wniosek ponieważ z należności zrobiła się zaległość?
  e. Jak postąpić z wnioskiem o np. zaniechanie poboru, zwolnienie z podatku, itp.? Czy organ podatkowy powinien w sytuacjach niejasnych wzywać podatnika do sprecyzowania i uzupełnienia wniosku? Kiedy wydajemy postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia?
  f. Postępowanie egzekucyjne, a wniosek o umorzenie zaległości podatkowej, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności? Czy można udzielić ulgi w spłacie w przypadku zaległości na które wystawione są tytuły wykonawcze?
  g. Zmiany w zaświadczeniach – przedstawienie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
  h. Limit pomocy de minimis (de minimis w rolnictwie) i intensywność pomocy publicznej. Co w przypadku przekroczenia limitu pomocy de minimis (de minimis w rolnictwie)?
 3. Czy podmiotowi w upadłości lub likwidacji możemy udzielić ulgi w spłacie zobowiązań?
  Co oznacza sformułowanie, że Podatnik znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej?
 4. Ważny interes podatnika lub interes publiczny. Przestrzeganie określonych w ustawie Ordynacja podatkowa uregulowań w zakresie art. 67a i art. 67b.
 5. W jakich sytuacjach organ podatkowy może powołać się na „fakty powszechnie znane oraz znane organowi z urzędu” – co to oznacza?
 6. Badanie sytuacji materialnej, finansowej. Jak uzasadnić decyzję odmawiającą umorzenia zaległości podatkowych?
 7. Udzielanie ulg w zapłacie rolnikowi – czy w każdym przypadku stosujemy przepisy o pomocy publicznej? Czy każdy rolnik to przedsiębiorca?
 8. Art. 200 Ordynacji podatkowej – kiedy stosujemy? Przed wydaniem decyzji organ podatkowy wyznacza stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.
 9. Do jakiego momentu liczymy odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych w przypadku wydania decyzji uwzględniającej w całości wniosek podatnika o umorzenie zaległości podatkowych, a do jakiego momentu w przypadku wydania decyzji odmawiającej umorzenia zaległości?
 10. Nowa lista programów pomocowych w aplikacji SRPP:
  – Jaki stosujemy numer programu pomocowego dla zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z uwzględnieniem stawki minimalnej określonej w Dyrektywie 2003/96/WE? (program pomocowy przedłużono do dnia 31 grudnia 2023 roku).
  – Jaki stosujemy numer programu pomocowego dla ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym w związku z przedłużeniem stosowania programu do dnia 30 czerwca 2023 roku?
  – Jaki stosujemy numer programu pomocowego dla ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym DLA DUŻYCH PRZEDSIĘBIORCÓW w związku z przedłużeniem stosowania programu do dnia 31 grudnia 2022 roku?
 11. Nowy limit pomocy de minimis w rolnictwie na 2021 rok – co z ulgami dla rolników – jak postępować? Ile wynosi krajowy limit pomocy de minimis w rolnictwie na 2021 rok? Program dotyczący zbierania folii rolniczych, a pomoc de minimis w rolnictwie?
  a. Aplikacja SRPP. Jak prowadzić dalej postępowanie w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego w podatku rolnym dla podatnika będącego rolnikiem? Czy można będzie udzielić ulgi w formie np. umorzenia zaległości podatkowej w podatku rolnym bez pomocy publicznej?
  b. Udzielanie indywidualnych „Ulg w spłacie zobowiązań podatkowych” zgodnie z rozdziałem 7a działu I zatytułowanego „Przepisy ogólne” Ordynacji podatkowej.
  c. Pomoc publiczna w rolnictwie:
  – Czy każdy rolnik to przedsiębiorca w kontekście braku limitu pomocy de minimis w rolnictwie?
  – Zasady udzielania ulgi inwestycyjnej, czy wydatki inwestycyjne przyjmować w kwocie brutto czy netto, od czego to zależy?
  – Zasady udzielania zwolnień i ulg z tytułu nabycia gruntów, zagospodarowania nieużytków, scalenia i wymiany gruntów, klęski żywiołowej – nowelizacja,
  Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, a pomoc publiczna i obowiązki z tym związane, jakie należy zebrać formularze?
  – Limit pomocy de minimis (de minimis w rolnictwie) i intensywność pomocy publicznej, co w przypadku przekroczenia limitu pomocy de minimis (de minimis w rolnictwie),
  Dofinansowanie usunięcia eternitu z dachu, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, a pomoc publiczna, co w przypadku braku limitu?
  Program dotyczący zbierania folii rolniczych.
  – Udzielanie ulg w zapłacie rolnikowi – czy w każdym przypadku stosujemy przepisy o pomocy publicznej?
  – Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych przy nabyciu gospodarstwa rolnego oraz zwolnienie z podatku od spadków i darowizn a pomoc de minimis w rolnictwie,
  – Kumulacja pomocy w rolnictwie.
  d. Podatek rolny w praktyce gminnych organów podatkowych:
  UWAGA NOWOŚĆ!!! Z dniem 31 lipca 2020 roku nałożony został na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast nowy obowiązek potwierdzania umów dzierżaw zawieranych stosownie do art. 28 i 38 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 782) w art. 2 wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174) w przedmiotowym zakresie.
  – Kwestia posiadania zależnego w podatku rolnym (umowy dzierżawy, najmu, użyczenia gruntów ewentualnie budynków służących do działalności w rolnictwie, a wymiar podatku) – ustalenie kto jest podatnikiem podatku rolnego we wskazanych przypadkach. Pisemne stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie interpretacji przepisu art. 3 ust. 3 ustawy o podatku rolnym w związku z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników, skierowane do Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej.
  Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego – WZÓR !!!

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Zawieszenie działalności gospodarczej, a pomoc publiczna. Wyrejestrowanie działalności gospodarczej, a pomoc publiczna.
 2. Co powoduje (jaki ma skutek) udzielenie ulgi w formie umorzenia zaległości podatkowych jednemu ze współwłaścicieli? Casus – czy umorzenie zaległości podatkowych jednemu ze współwłaścicieli powoduje umorzenie zaległości pozostałym współwłaścicielom? Jak postąpić w przypadku współwłasności ustawowej małżeńskiej?
 3. Casus – podatnik ma ustalone w nakazie płatniczym łączne zobowiązanie pieniężne, w tym podatek rolny za 29,2598 ha „roli”, podatek leśny za 5,0000 ha „lasu” i podatek od nieruchomości za budynek mieszkalny 300 m2, w tym działalność salon fryzjersko-kosmetyczny „Lejdis” 100 m2. Posiada również 500 m2 budynków gospodarczych położonych na gruntach gospodarstw rolnych, służących wyłącznie działalności rolniczej – zwolnionych z opodatkowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Będzie wnioskował o umorzenie pierwszej raty łącznego zobowiązania pieniężnego za 2021 rok w całości, z uwagi na wystąpienie przesłanki ważnego interesu podatnika oraz z uwagi na zamknięcie działalności gospodarczej spowodowanej stanem epidemii. Pytanie – jaki rodzaj pomocy otrzyma z tytułu umorzenia zaległych zobowiązań w poszczególnych podatkach?
 4. Analiza tekstu jednolitego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (EDB). Omówienie wprowadzonych zmian we wzorach dotyczący ustalenia wartości pomocy publicznej w przypadku rozłożenia na raty zapłaty podatku / zaległości oraz odroczenia terminów płatności, a także:
  – zbycia mienia lub usług przez podmioty publiczne na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku,
  – oddania do korzystania mienia podmiotów publicznych na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku,
  – niepodejmowania działań egzekucyjnych lub zawieszenia postępowania egzekucyjnego.
 5. UWAGA NOWOŚĆ !!! Zmiana stopy bazowej dla Polski od 1 marca 2021 roku!!!
 6. Przedstawienie obowiązku dyskontowania przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, udzielonej pomocy publicznej przy obliczaniu EDB, tj. w przypadku odraczania i rozkładania na raty należności lub zaległości w podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rencie planistycznej, opłacie adiacenckiej, opłacie za zajęcie pasa drogowego, itp. Wysokość stopy dyskontowej, sposób ustalenia, czynnik dyskontujący we wzorach i jego przełożenie na obliczenia. Wyjaśnienie jak obliczyć wartość pomocy w przypadku odroczenia/rozłożenia na raty podatku (zaległości podatkowej)? Postępowanie organu podatkowego w przypadku niedotrzymania przez podatnika terminu odroczonego podatku / harmonogramu spłat rat podatku. Kiedy decyzja rozkładająca na raty upada w całości? Zmiana – korekta wydanego zaświadczenia o pomocy de minimis. Dzień udzielenia pomocy pozostaje be zmian. Czy EDB może być ujemne?
 7. Wyjaśnienie zupełnie nowych zasad ustalania pomocy publicznej w podatku od nieruchomości – zgodnie z § 7b analizowanego rozporządzeniadot. nieruchomości częściowo związanych lub zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, a także nieruchomości będących we współwłasności dwóch lub więcej przedsiębiorców. Wykorzystanie zasady proporcjonalności, tj. poprzez ustalenie wielkości powierzchni nieruchomości wykorzystywanej do działalności gospodarczej i jej odniesienie do całkowitej wielkości nieruchomości. W tym przypadku wartość pomocy ustala się jako iloczyn ww. stosunku i wartości udzielonej ulgi.
 8. Zmiany w zakresie zasad odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości a pomoc publiczna (na czym polegają? warunki zastosowania? korekty deklaracji podatkowych?).
 9. Przedstawienie i omówienie przygotowanych wniosków o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty podatków i opłat lokalnych (w tym podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz m.in. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
 10. Wskazanie dokumentów i załączników, które musi złożyć przedsiębiorca, rolnik lub osoba fizyczna, wraz z wnioskiem, w przypadku ubiegania się o ulgę w spłacie należności publicznoprawnych lub cywilnoprawnych w formie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty – przedstawienie znowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (trzy rodzaje formularzy) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 11. Obowiązek zbierania informacji dotyczącej sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości w przypadku ubiegania się o odroczenie lub rozłożenie na raty należności publicznoprawnych lub cywilnoprawnych; stopa bazowa; marża; rating; obliczanie EDB.
 12. Udzielanie ulg w spłacie należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych w trybie ustawy o finansach publicznych.
 13. Uchwała w sprawie udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych – przedstawienie niezbędnych elementów, które musi zawierać.
 14. Raporty de minimis dla beneficjentów w SHRIMPIE i SRPP (badanie limitu – kiedy musi nastąpić?).
 15. Sprawozdanie Rb-27S w zakresie umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty. Sprawozdanie Rb-PDP.
 16. Czy jest możliwe umorzenie kosztów upomnienia i w jakim trybie Ordynacji podatkowej czy Kodeksu postepowania administracyjnego.
 17. Obowiązek wójta, burmistrza, prezydenta miasta do podawania do publicznej wiadomości, w odpowiednim terminie, (TRZECH RÓŻNYCH) informacji:
  a) obejmującej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
  b) obejmującej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej,
  c) o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
  NIK zwraca uwagę na nierzetelne sporządzanie wykazów podatników, którym umorzono zaległości podatkowe lub udzielono pomocy publicznej.

IV BLOK SZKOLENIOWY

 1. Pytania i odpowiedzi.
Materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach przydatne w zakresie zadań komórek rachunkowości wzory pism (m.in. korespondencja z organami egzekucyjnymi), decyzji, postanowień a także wzory instrukcji dot. m.in. ewidencji księgowej podatków i opłat.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.30 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

380,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 8 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 5 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF


Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%