Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 20 grudnia 2021

UMARZANIE, ODRACZANIE I ROZKŁADANIE NA RATY PODATKÓW LOKALNYCH
CO Z UDZIELANIEM ULG ROLNIKOM W OSTATNIM KWARTALE 2021 I 2022 ROKU?

Aneta Chmielowiec

– radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

      Głównym celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie problematyki udzielania ulg w zapłacie podatków lokalnych i należności cywilnoprawnych.
      Zostanie omówiona procedura udzielania ulgi z urzędu i na wniosek, w tym kwestie dotyczące: przygotowania przez wnioskodawcę dokumentacji, sposobu dokonania przez organ podatkowy analizy tej dokumentacji (poprzez zbadanie np. płynności finansowej), okresu za jaki należy przedłożyć dokumenty, maksymalnego okresu spłaty rat, wydawania zaświadczeń o udzielonej pomocy, obowiązku zbadania przez organ trybu, w jakim ewentualna pomoc powinna zostać udzielona, analizy argumentów stanowiących podstawę do złożenia wniosku o ulgę, świadczących o wystąpieniu ważnego interesu strony lub interesu publicznego uzasadniającego udzieleni ulgi, sposobu postępowania w przypadku niedotrzymania terminu płatności którejkolwiek z rat, na jaki został rozłożony podatek, sposobu postępowania, w przypadku jeśli niezaspokojona została należność w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym.
      Jakie narzędzia pomocy lokalnym przedsiębiorcom są prawnie dopuszczalne w okresie epidemii? Jakie programy pomocowe mogą być podejmowane w drodze uchwały rady gminy, a które programy mogą być realizowane w drodze decyzji? Czy można udzielić ulgi w zapłacie podatku rolnikowi jako pomocy de minimis i pomocy covidowej? Jakie są formy wsparcia dla najemców i dzierżawców mienia komunalnego?. Czy wójt gminy może umorzyć należności cywilnoprawne? Czy wniosek o ulgę podatnik może złożyć e-mailem, czy urząd może komunikować się e-mailem z podatnikiem, np. wysyłając wezwanie, w ramach wszczętego już wcześniej postępowania podatkowego?

Uwaga nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej), które wprowadza zmiany w zakresie sprawozdania Rb-PDP i Rb-27S?

Wspólnie przeanalizujemy zagadnienia, takie jak przykładowo:

 • postępowanie organu podatkowego w przypadku odmowy umorzenia zaległości podatkowej
 • postępowanie organu podatkowego w przypadku umorzenia zaległości podatkowej
 • jak odróżnić pomoc covidową od pomocy de minimis?
 • którą z ulg łatwiej uzyskać przedsiębiorcy?
 • co musi wykazać przedsiębiorca, ubiegający się o pomoc covidową, a co przedsiębiorca, ubiegający się o pomoc de minimis. Limit pomocy covidowej (800.000 euro – w jakiej sytuacji)?
 • czy ten limit kumulujemy z pomocą de minimis?
 • czy można przekształcić dotychczasową pomoc de minimis na pomoc covidową?
 • do kiedy obowiązuje pomoc covidowa? Kto decyduje o formie pomocy (podatnik czy organ podatkowy)?
 • umorzenie zaległości współwłaścicielom nieruchomości i małżonkom (sposób udokumentowania, zakres prowadzonego postępowania, w przypadku złożenia wniosku przez jednego ze współwłaścicieli/małżonka)
 • co z terminami załatwienia spraw podatkowych w czasie epidemii?
 • jaki jest termin na wydanie decyzji podatkowej w czasie zagrożenia epidemicznego i epidemii
 • czy decyzję podatkową można wysłać elektronicznie w czasie epidemii?
 • czy można odstąpić, umorzyć należność podatkową bądź należność cywilnoprawną?
 • czy możemy nie stosować przepisów o pomocy publicznej w przypadku udzielania ulg? Kiedy?

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

 • przykładowe cztery wzory uchwał rady gminy w sprawie programów pomocowych w związku z COVID-19 (w zakresie podatków i należności cywilnoprawnych)
 • wzór zawiadomienia o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
 • wzór pisma informującego o niezałatwieniu sprawy podatkowej w terminie
 • wzór postanowienia o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku podatnika
 • wzór postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego
 • wzór wezwania podatnika do stawienia się w Urzędzie w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym/do złożenia wyjaśnień
 • wzór wezwania do usunięcia braków formalnych
 • wzór postanowienia w sprawie zajęcia stanowiska co do udzielenia ulgi w sprawie przed urzędem skarbowym
 • wzór protokołu przesłuchania strony
 • wzór wezwania do przedłożenia dowodów w sprawie
 • wyjaśnienia MF w zakresie wykazywania danych w sprawozdaniu Rb-27S w zakresie umorzenia zaległości podatkowych (co z odsetkami) oraz dopuszczalnych form pomocy w 2021 r. oraz objaśnienia prawne Ministra Rozwoju w zakresie udzielania ulg cywilnoprawnych

!!! W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM TERYTORIALNYM WYKŁADOWCY PRACOWNICY URZĘDÓW Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU.
SERDECZNIE PAŃSTWA PRZEPRASZAMY I ZAPRASZAMY NA INNE SZKOLENIA!!!

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Wpływ wniosku o udzielenie ulgi w zapłacie i co dalej?
  • czy wniosek o ulgę podatnik może złożyć e-mailem, czy urząd może komunikować się e-mailem z podatnikiem, np. wysyłając wezwanie, w ramach wszczętego już wcześniej postępowania podatkowego?
  • jakie dokumenty powinny być dołączone do wniosku do ustalenia ulgi podatkowej, w tym jakie dokumenty „pomocowe” należy przedłożyć
  • postępowanie organu w przypadku braku wymaganych formularzy „pomocowych”, oświadczeń
  • jak rozpatrywać wniosek o ulgę? Kiedy i czy wniosek podatnika (w tym podatnika podatku rolnego, przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji) rozpatrujemy z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej ; kiedy ulga w spłacie nie będzie stanowiła pomocy publicznej
  • co zrobić z wnioskiem podatnika o „zwolnienie” z podatku/zaniechanie poboru podatku, co zrobić z wnioskiem, który dokładnie nie precyzuje żądania?
  • wniosek o ulgę a postępowanie egzekucyjne (zawieszenie/wstrzymanie postępowania egzekucyjnego); czy można umorzyć, rozłożyć na raty zaległość, na którą wystawiono tytuł wykonawczy?
  • kiedy wydać decyzję odmowną a kiedy postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania; kiedy pozostawiamy podanie bez rozpatrzenia?
  • podmioty uprawnione do złożenia wniosku o ulgę (pozycja spadkobiercy, osoby trzeciej)
  • jaką wydać decyzję, gdy podatnik składa wniosek o ulgę przed terminem płatności, a w dniu wydania decyzji należność jest już zaległością?
  • czy musimy uzasadniać decyzję, gdy wydajemy ją zgodnie z wnioskiem podatnika?
  • zaświadczenia, co należy w nich wykazać
  • co w sytuacji, gdy wartość ulgi przekracza dopuszczalny limit?
  • czy oświadczenie podatnika, że chce skorzystać z ulgi, ale nie w formie pomocy, wiąże organ podatkowy?
  • postępowanie organu podatkowego w przypadku odmowy umorzenia zaległości podatkowej
  • postępowanie organu podatkowego w przypadku umorzenia zaległości podatkowej
  • umorzenie zaległości współwłaścicielom nieruchomości (sposób udokumentowania, zakres prowadzonego postępowania, w przypadku złożenia wniosku przez jednego ze współwłaścicieli)
  • jak odróżnić pomoc covidową od pomocy de minimis? Którą z ulg łatwiej uzyskać przedsiębiorcy? Co musi wykazać przedsiębiorca, ubiegający się o pomoc covidową, a co przedsiębiorca, ubiegający się o pomoc de minimis. Limit pomocy covidowej (800.000 euro – w jakiej sytuacji)? Czy ten limit kumulujemy z pomocą de minimis?. Czy można przekształcić dotychczasową pomoc de minimis na pomoc covidową? Do kiedy obowiązuje pomoc covidowa? Kto decyduje o formie pomocy (podatnik czy organ podatkowy)?
 2. Czy w świetle aktualnych przepisów możemy udzielić ulgi w zapłacie podmiotowi w upadłości? Pojęcie trudnej sytuacji ekonomicznej.
 3. Przesłanki uzasadniające udzielenie ulgi w zapłacie. Udokumentowanie tych przesłanek; ważny interes podatnika i interes publiczny – co to znaczy? Jakie okoliczności uzasadniają udzielenie ulgi. Kto powinien wykazać przesłanki uzasadniające ulgę (podatnik czy organ)? Relacja art. 67a i art. 67b Ordynacji podatkowej – przegląd orzecznictwa. Analiza dokumentów potwierdzających realną możliwość spłaty zobowiązania we wnioskowanych terminach,
 4. Fakty powszechnie znane oraz znane organowi z urzędu – co to znaczy? Kiedy można się na nie powołać?
 5. Jak nie narazić się na zarzut niezebrania materiału dowodowego uzasadniającego ulgę? Jak udokumentować decyzję odmawiającą udzielenia ulgi w zapłacie?
 6. Umorzenie postępowania w sprawie o ulgę – kiedy może nastąpić?
 7. Uznanie administracyjne – granice tego uznania; postępowanie dowodowe, rodzaje środków dowodowych, czy organ może pomijać dowody? – przegląd orzecznictwa,
 8. Kiedy stosujemy instytucję wyznaczenia 7 – dniowego terminu do wypowiedzenia się w sprawie?
 9. Terminy załatwienia sprawy o ulgę oraz zawieszenie postępowania w sprawie o ulgę. Od kiedy mamy odmrożenie terminów procesowych w czasie epidemii koronawirusa? (UWAGA: najnowsze orzeczenie).
 10. Elementy decyzji w sprawie udzielenia ulgi i decyzji odmawiającej jej udzielenia.
 11. Za jaki okres liczyć odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych, w przypadku wydania decyzji przyznającej ulgę w zapłacie a za jaki okres w przypadku decyzji odmownej? Pojęcie „dalszych” odsetek za zwłokę. Co z odsetkami za zwłokę, gdy organ wyda decyzję po terminie na załatwienie sprawy?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Pomoc publiczna a umorzenie zaległości; formularze informacji, zaświadczenia; ulga w zapłacie udzielona podatnikowi, który zawiesił działalność gospodarczą bądź wyrejestrował działalność gospodarczą.
 2. Postępowanie w sprawie ulgi udzielanej jednemu ze współwłaścicieli; czy umorzenie jednemu ze współwłaścicieli powoduje umorzenie zaległości pozostałym współwłaścicielom? Umorzenie zaległości podatkowych małżonkom – postępowanie. Dostęp podatników do akt sprawy. Zasady ustalania wartości pomocy w przypadku ulg w spłacie podatku od nieruchomości stanowiącej współwłasność przedsiębiorców.
 3. Zasady ustalania wartości pomocy w przypadku ulg w spłacie podatku od nieruchomości zajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz w innym celu niż gospodarczy
 4. Optymalizacja ściągania podatków. Czy istnieją ograniczenia co do częstotliwości korzystania przez podatnika z pomocy de minimis i z ulg w zapłacie podatków.
 5. Odroczenie i rozłożenie na raty a pomoc publiczna – wzory. Jak liczyć wartość pomocy w przypadku odroczenia/rozłożenia na raty podatku (zaległości podatkowej)? Jakie dokumenty należy wyegzekwować od podatnika, aby nie narazić się na zarzuty (formularze informacje, zaświadczenia, sprawozdania)? Postępowanie organu w przypadku niedotrzymania przez podatnika terminu odroczonego podatku/harmonogramu spłat rat podatku. Obliczanie EDB w przypadku rozłożenia na raty zaległości podatkowej. Zmiana wydanego zaświadczenia. Czy zmienia się dzień udzielenia pomocy? Obliczenie EDB w przypadku odroczenia terminu zapłaty. Czy możliwe jest ujemne EDB? Jak prawidłowo ustalić stopę referencyjną? Nowa stopa bazowa dla Polski.
 6. Co z opłatą prolongacyjną w czasie epidemii?
 7. Ulgi w spłacie realizowane przez urzędy skarbowe; czy umorzenie zaległości w podatku od spadków i darowizn może stanowić pomoc publiczną? Czy zgoda wójta obliguje urząd skarbowy do udzielenia ulgi; czy brak zgody wójta pozbawia urząd skarbowy możności przyznania ulgi?
 8. Podawanie do publicznej wiadomości ulg w zapłacie; czy to nie narusza tajemnicy skarbowej? przykłady naruszeń tajemnicy skarbowej. Co to znaczy „do publicznej wiadomości”?
 9. Procedura „krok po kroku” umorzenia zaległości podatkowych z urzędu (przesłanki, postępowanie podatkowe w tej sprawie, pomoc publiczna). Czy możemy umorzyć koszty upomnienia? Czy w związku z tym, że umorzenie jest z urzędu, należy poinformować o tym podatnika (wszczęcie postępowania, postanowienie o zapoznaniu się z zebranym materiałem, decyzja)?
 10. Udzielanie ulg rolnikom w ostatnim kwartale 2021 r. Czy jest możliwe? Co z pomocą de minimis w rolnictwie? Czy można udzielić ulgi w zapłacie podatku rolnikowi jako pomocy covidowej?
 11. Jak ujmować decyzje w sprawie odroczenia/rozłożenia na raty podatków w poszczególnych kolumnach sprawozdania Rb-PDP? Wyjaśnienia MF w zakresie wykazywania danych w sprawozdaniu Rb-27S w zakresie umorzenia zaległości podatkowych (co z odsetkami)?
  Uwaga nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej, jakie zmiany w zakresie sprawozdania Rb-PDP i Rb-27S?
 12. Kiedy udzielenie ulgi w zapłacie ma wpływ na przedawnienie zobowiązań podatkowych?
 13. Ulgi i zwolnienia ustawowe (w podatku rolnym i od nieruchomości).
 14. Przykłady nieprawidłowości w zakresie udzielania ulg w zapłacie i prowadzenia szczegółowych kont w związku z udzielaniem tych ulg.

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Co dalej z programami pomocowymi dla przedsiębiorców podejmowanymi w drodze uchwały rady gminy?
 2. Objaśnienia prawne Ministra Rozwoju w sprawie udzielania ulg w zakresie należności cywilnoprawnych. Co oznacza odstąpienie od dochodzenia należności?
 3. Formy udzielania wsparcia najemcom i dzierżawcom mienia komunalnego. Upoważnienie dla rady gminy, tj. szczególne uregulowania w zakresie dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym; co oznacza odstąpienie od dochodzenia należności?; czy wójt gminy może umorzyć należności cywilnoprawne? Czy wójt gminy może odstąpić od dochodzenia tych należności? Kiedy/ w jakich sytuacjach? Czy można odpracować dług (np. pracą fizyczną)? Niepobieranie czynszu najmu/dzierżawy? – kiedy jest taka możliwość i jakie są warunki w tym zakresie?
 4. Limity pomocy publicznej (800.000 euro – w jakiej sytuacji)? Czy ten limit kumulujemy z pomocą de minimis?
 5. Urzędowy wzór formularza informacji do złożenia której zobowiązany jest poszkodowany w związku z epidemią?
 6. Czy sprawę podatkową możemy załatwić elektronicznie w czasie epidemii?

IV BLOK SZKOLENIOWY

Pytania i odpowiedzi na czacie.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

398,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%