Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 30 marca 2021

STOSOWANIE ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
JAK PRZEPROWADZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ POSTĘPOWANIE
ABY NIE NARAZIĆ SIĘ NA ZARZUT NARUSZENIA
DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH?

Cecylia Wołoch

– od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta Krakowa gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Rodzaje i formalnoprawne podstawy stosowania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych.
 2. Przesłanki stosowania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych jednostek samorządu terytorialnego;
  • ważny interes dłużnika lub interes publiczny – jako przesłanki do umorzenia, częściowego umorzenia, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych
 3. Obowiązek podjęcia uchwały przez organ stanowiący j.s.t. na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposób i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych;
  • czy mogą być stosowane ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych j.s.t. bez uchwały?
  • czy uchwała musi być podjęta aby ulgi mogły być stosowane?
  • jak rozumieć „szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg?
  • jakie zagadnienia muszą być objęte regulacją uchwałową?
  • czy i jakie kryteria stosowania ulg muszą/powinny zostać określone w uchwale?
  • czy jeżeli ulgi przewidziane w uchwale stanowić będą pomoc publiczną, to czy projekt uchwały podlega opiniowaniu przez UOKiK?
  • jakie mogą być konsekwencje nieprzesłania projektu uchwały do UOKiK?
 4. Tryb i procedury stosowania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych w odniesieniu do osób fizycznych;
  • czy ulgi mogą być stosowane tylko na wniosek?
  • jakich dokumentów można żądać od osób fizycznych dla wykazania „ważnego interesu dłużnika” lub „interesu publicznego”
  • czy przy stosowaniu ulg na wniosek osób fizycznych muszą być stosowane procedury o przetwarzaniu danych osobowych (tzw. RODO) i w jaki sposób
  • czy można udzielić innej ulgi niż wnioskowana (np. wniosek o umorzenie a udzielana jest ulga o rozłożeniu na raty?)
  • jak postąpić w przypadku gdy wnioskujący o ulgę nie chce przedłożyć stosownych dokumentów na poparcie prawa do ulgi?
  • czy zamiast stosownych dokumentów (np. kopii zaświadczeń, zeznań podatkowych) można przyjąć oświadczenie od zobowiązanego o jego sytuacji materialnej?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Tryb i procedury stosowania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
  • jakie dokumenty powinien złożyć przedsiębiorca ubiegający się o ulgę w spłacie należności cywilnoprawnej?
  • jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca chcący skorzystać z ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej na ramach pomocy publicznej?
 2. Analizowanie i rozpatrywanie wniosków o ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych;
  • czy gmina – oprócz uchwały – powinna mieć opracowane szczegółowe procedury wewnętrzne dot. stosowania ulg
  • czy zasadne jest i dlaczego kolegialne rozpatrywanie wniosków o ulgi?
  • czy przed zastosowaniem ulgi, wniosek powinien być zaopiniowany np. przez radę gminy/miasta lub odpowiednią komisję rady?
 3. Możliwość i warunki umorzenia należności cywilnoprawne j.s.t. z urzędu.
  • czy umarzając należność cywilnoprawną z urzędu należy założyć dla takiej sprawy akta?
  • jakie dokumenty powinny być zgromadzone w aktach sprawy dot. umorzenia z urzędu?
 4. Formy rozstrzygnięcia o udzieleniu lub odmowie udzielenia ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych;
  • w jakiej formie następuję przyznanie ulgi?
  • w jakiej formie następuje odmowa udzielenia wnioskowanej ulgi?
  • w jaki sposób umorzyć należność cywilnoprawną z urzędu?
  • czy należności przedawnione należności cywilnoprawne powinny być umorzone i w jakiej formie?
 5. Kto – oprócz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – może podpisać odpowiedni dokument o zastosowanej uldze lub odmowie udzielenia ulgi?
  • czy osoba podpisująca dokument o uldze musi posiadać odpowiednie upoważnienie na podstawie k.p.a. czy powinno to być pełnomocnictwo?
  • jaka podstawa prawna do udzielenia pełnomocnictwa umożliwiającego udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Niedochodzenie niskich kwotowo należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego;
  • czy uchwała o niedochodzeniu niskich kwotowo należności cywilnoprawnych musi być podjęta przez organ stanowiący j.s.t.?
  • czy brak uchwały o niedochodzeniu należności cywilnoprawnych oznacza, że trzeba dochodzić każdej zaległości – nawet symbolicznej złotówki ?
  • czy niedochodzenie należności oznacza automatyczny jej odpis z ksiąg rachunkowych?
  • jak udokumentować dla celów księgowych niedochodzenie niskich kwotowo należności cywilnoprawnych.
 2. Ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych j.s.t. w oparciu o specustawę COVID-19;
  • ustawowe przesunięcie terminów uiszczenia opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego i przekształcenia tego prawa w prawo własności na gruntach zabudowanych na celem mieszkaniowe, należnych za 2020 r.
  • odstąpienie od dochodzenia przypadających jednostce samorządu terytorialnego należności o charakterze cywilnoprawnym na podstawie art. 15zzzf specustawy COVID-19
  • jak należy interpretować pojęcie, że płynność finansowa przedsiębiorcy uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
  • czy przedsiębiorca musi złożyć wniosek o zastosowanie ulgi w postaci niedochodzenia należności cywilnoprawnych
  • w jakiej formie następuje rozstrzygnięcie o niedochodzeniu należności cywilnoprawnej w związku z CPVID-19
 3. Propozycje rozwiązań systemowych w urzędzie j.s.t. lub jednostkach organizacyjnych gminy/miasta w zakresie stosowania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, a w szczególności:
  • kolegialne rozpatrywanie wniosków, np. przez powołany w tym celu zespół zadaniowy (projekt zarządzenia wójta o powołaniu zespołu zadaniowego w materiałach szkoleniowych)
  • opracowanie jasnych procedur stosowania ulg, sprzyjające jawności i przejrzystości postępowania (wzór procedury w materiałach szkoleniowych)
  • opracowanie ramowych wzorów wniosków, oświadczeń i rozstrzygnięć w sprawie zastosowanej ulgi (wzory w materiałach szkoleniowych)
 4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako konsekwencja niezgodnego z przepisami zastosowania ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej j.s.t.

IV BLOK SZKOLENIOWY

Dyskusja, pytania, indywidualne konsultacje.

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach przydatne w zakresie zadań komórek rachunkowości wzory pism (m.in. korespondencja z organami egzekucyjnymi), decyzji, postanowień a także wzory instrukcji dot. m.in. ewidencji księgowej podatków i opłat.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

380,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 8 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 5 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%