Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 10 maja 2021

SKUTECZNE EGZEKWOWANIE PODATKÓW
OD PODATNIKA „TRUDNEGO”
WYBRANE PRAKTYCZNE PROBLEMY

Aneta Chmielowiec

– radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

Celem szkolenia jest przede wszystkim przedstawienie problematyki egzekwowania podatków od „TRUDNEGO” DŁUŻNIKA:

 • rozliczanie kosztów egzekucyjnych po rewolucyjnych zmianach w postępowaniu egzekucyjnym
 • egzekwowanie podatków w 2021 r., w tym od podatnika „trudnego”
  rozliczanie wpłat inkasentów w kontekście art. 62 Ordynacji podatkowej (uwaga!!! najnowsze stanowisko MF w tym zakresie)
 • Krajowy Rejestr Zadłużonych, kiedy wchodzi w życie? Jakie informacje z niego będzie można uzyskać i w jakim celu? Czym jest Rejestr Należności Publicznoprawnych i do czego służy?
 • czym jest Rejestr Dłużników Niewypłacalnych i do czego służy?
 • sądowe wyjawienie majątku, kiedy z niego korzystać?
 • wnioski wierzyciela o wpisanie zaległości podatkowych do Krajowego Rejestru Sądowego; kiedy korzystać z tego instrumentu?
 • jak liczyć terminy procesowe i materialne w prawie podatkowym w związku z COViD-19
 • czy tarcza antykryzysowa zawiesza w okresie obowiązywania zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii bieg terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych? -najnowsza interpretacja MF w tym zakresie
 • czy zaległości podatkowe są zabezpieczone na zawsze, w przypadku wpisu hipotecznego?
 • jakie działania może podjąć wierzyciel, gdy dłużnik nie chce ujawnić swego majątku? – najnowsze orzeczenie w tym zakresie
 • wyzbywanie się majątku przez podatnika z obawy przed egzekucją; jakie działania może podjąć gmina?
 • najnowszy instrument z tarczy 4.0. – uproszczona restrukturyzacja, na czym polega?
 • postępowanie organu podatkowego, gdy dłużnik mieszka poza granicami kraju, w tym czy organ podatkowy musi wystawić i doręczyć upomnienie? Co dalej z doręczeniem pism/tytułów wykonawczych?
 • czy legalne jest wszczynanie postępowania podatkowego tuż przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego?
 • kiedy mówimy o skutecznym doręczeniu decyzji podatkowej?
 • co dalej z awizem?
 • kiedy można dokonać przypisu na koncie podatkowym?
 • jakie czynności są dopuszczalne w dobie pandemii?
 • wykazywanie w sprawozdaniu Rb-PDP i Rb-27S skutków zastosowanych programów pomocowych (art. 15p i art. 15q) – rozwiązania z tarczy antykryzysowej
 • jak nie dopuścić do przedawnienia zobowiązania podatkowego?
  zapłata podatku kartą płatniczą
 • dobrowolna zapłata a egzekucja z pieniędzy

Na te i inne wątpliwości (pytania) odpowiemy w trakcie szkolenia. W trakcie szkolenia zwrócimy uwagę na wybrane problemy z egzekucji administracyjnej w kontekście wprowadzonych od 30 lipca 2020 r. i 21 lutego 2021 r. zmian.

WZORY:

 • wniosku o wyjawienie majątku
 • wniosku o nadanie klauzuli wykonalności dalszemu tytułowi wykonawczemu, celem zabezpieczenia hipotecznego
 • wniosku o udzielenie informacji o majątku dłużnika kierowanego do innych organów
 • uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
 • zarządzenia w sprawie wprowadzania instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych w Urzędzie oraz u inkasenta
 • odpisu zobowiązania podatkowego w związku z jego przedawnieniem
 • oraz najnowsze wyjaśnienia MF i RIO w zakresie inkasentów (rozliczanie wpłat podatków, tajemnica skarbowa, egzekwowanie zaległości podatkowych), a także wyjaśnienia MF (z 2020 r.) w zakresie wykazywania danych w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie „zaległości netto” oraz danych
  w zakresie umorzenia zaległości podatkowych (co z odsetkami)?

W trakcie szkolenia zostanie przedstawione najświeższe orzecznictwo w zakresie księgowań i przedawnienia zobowiązań podatkowych.

!!! W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM TERYTORIALNYM WYKŁADOWCY PRACOWNICY URZĘDÓW Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU.
SERDECZNIE PAŃSTWA PRZEPRASZAMY I ZAPRASZAMY NA INNE SZKOLENIA!!!

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

1. Rozliczanie kosztów egzekucyjnych po rewolucyjnych zmianach postępowania egzekucyjnego, w tym:

 • jak uniknąć obciążenia kosztami egzekucyjnymi?, jakie argumenty podnosić? sposoby rozwiązania problemu
 • opłata manipulacyjna – czy od każdego tytułu odrębnie, kto będzie nią obciążony, kto ją będzie egzekwował i kiedy?
 • czy jeżeli dłużnik jest nieściągalny, to US naliczy opłatę manipulacyjną wierzycielowi?
 • czy opłata 40 zł jest naliczana za każdy wystawiony tytuł, który wpłynął do US, czy za każdy nieściągalny tytuł?

2. Egzekwowanie podatków w 2021 r., w tym:

 • rozliczanie wpłat inkasentów w kontekście art. 62 Ordynacji podatkowej (uwaga!!! najnowsze stanowisko MF w tym zakresie), stosowanie art. 62 § 2 Ordynacji podatkowej w praktyce (przykłady, różne konfiguracje), czy stosujemy ten przepis wobec inkasentów?
 • Krajowy Rejestr Zadłużonych, kiedy wchodzi w życie? Jakie informacje z niego będzie można uzyskać i w jakim celu?
 • czym jest Rejestr Należności Publicznoprawnych i do czego służy?
 • czym jest Rejestr Dłużników Niewypłacalnych i do czego służy?
 • sądowe wyjawienie majątku, kiedy z niego korzystać?
 • wnioski wierzyciela o wpisanie zaległości podatkowych do Krajowego Rejestru Sądowego; kiedy korzystać z tego instrumentu?
 • co dalej z przedawnieniem zobowiązań podatkowych?, czy zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką ulegają przedawnieniu czy jednak zabezpieczone są na zawsze? Najświeższe orzecznictwo w tym zakresie
 • czy gmina powinna podjąć czynności celem wykreślenia wpisu hipotecznego/zastawu? Jakie?
 • kto podejmuje działania w tym zakresie?, zaświadczenie potrzebne do wykreślenia wpisu hipotecznego?
 • czy legalne jest wszczynanie postępowania podatkowego tuż przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego? Najświeższe orzecznictwo w tym zakresie
 • czy egzekucja bez doręczenia decyzji wywołuje skutek w postaci przerwania biegu terminu przedawnienia?
 • jakie działania może podjąć wierzyciel, gdy dłużnik nie chce ujawnić swego majątku? – najnowsze orzeczenie w tym zakresie
 • wyzbywanie się majątku przez podatnika z obawy przed egzekucją; jakie działania może podjąć gmina, jeśli nie ma zabezpieczenia hipotecznego?
 • wyzbywanie się majątku przez podatnika z obawy przed egzekucją; jakie działania może podjąć gmina, w przypadku zabezpieczenia hipotecznego?
 • wstrzymanie biegu terminu załatwiania spraw administracyjnych, czy można stosować ten instrument do podatków?
 • okres obowiązywania art. 15 zzs specustawy z dnia 2 marca 2020 r. – czy od 14 marca 2020 r. czy 20 marca 2020 r., czy od 31 marca 2020 r. – linia orzecznicza w tym zakresie. Co to znaczy zawieszenie (wstrzymanie) biegu terminu prawa procesowego? Jak liczyć termin zawieszenia dla upomnienia?
 • data ”odmrożenia” terminów procesowych (23 maja, 24 maja czy 25 maja 2020 r. – najświeższe orzeczenie NSA w tym zakresie)
 • doręczenia pocztowe. Co dalej z awizem? Data doręczenia – jak ją ustalać przy wysyłaniu decyzji, upomnień? – zmiana przepisów, przepisy przejściowe, jak je stosować w praktyce? Jak liczyć termin doręczenia dla upomnienia?
 • wstrzymanie administracyjnego postępowania egzekucyjnego w związku z covid-19?
 • wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w czasie epidemii
 • czy tarcza antykryzysowa zawiesza w okresie epidemii bieg terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych?

II BLOK SZKOLENIOWY

3. Podatnik „trudny”:

 • postępowanie organu podatkowego, gdy dłużnik mieszka poza granicami kraju, w tym czy organ podatkowy musi wystawić i doręczyć upomnienie? Co dalej z doręczeniem pism/tytułów wykonawczych?
 • jak wyegzekwować podatek od spółki z o.o., która ma zaległości, a która już nie istnieje? Dana nieruchomość jest sprzedawana różnym spółkom w których prezesem jest ciągle ta sama osoba, przy czym decyzje podatkowe nie są uchylane?
 • zastosowanie środka egzekucyjnego wobec jednego ze współwłaścicieli a bieg terminu przedawnienia? Jak dokonać odpisu na koncie?
 • czy jeśli wobec jednego ze współwłaścicieli ogłoszono upadłość, to czy wobec drugiego można prowadzić egzekucję ze zgłoszonej wierzytelności? Czy zaległości zgłoszone do syndyka należy wykazać w sprawozdaniu Rb-27 w „zaległościach netto”?
 • czy organ może zwrócić się do US z pismem o udzielenie informacji o spadkobiercach zmarłego dłużnika?
 • czy zaległości za 2015 r. można odpisać? Czy w związku z covid-19 termin przedawnienia uległ przesunięciu?
 • decyzją z 2020 r. rozłożono podatnikowi zaległości na 36 rat. Decyzją z dnia 15.01.2021 r. zmieniono harmonogram płatności rat począwszy od raty 6. Podatnik z pierwszej decyzji nie dotrzymał terminu płatności 4 i 5 raty. Co w przypadku gdy nie zapłaci 6 raty z nowej decyzji? Czy decyzja wygaśnie?
 • spółka z o.o. jest w likwidacji. Czy upomnienie należy wysyłać do likwidatora? Czy dalej na adres spółki?
 • czy można wysłać drugi tytuł wykonawczy na zaległość w kwocie 70 zł, bo tyle dłużnik miał przypisu za 2020 r. , czy czekać do końca 2021 r. , aby kwota była wyższa niż 116 zł?
 • czy gmina może wpisywać osoby posiadające zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Krajowego Rejestru Długów, jeśli tak to jakie procedury należy wdrożyć?
 • jeśli firma jest w restrukturyzacji, to czy można wystawić upomnienie i tytuł wykonawczy? Do kogo kierować, czy do siedziby firmy?
 • jak przyłączyć się do egzekucji prowadzonej przez Komornika Sądowego jeśli nie nastąpił zbieg egzekucji, a wiemy ze Komornik prowadzi egzekucję wobec zobowiązanego?
 • organ podatkowy chce zabezpieczyć dług hipoteką. Co zrobić, gdy tytuł wykonawczy został wystawiony na jednego z dwóch właścicieli
 • co organ podatkowy może zrobić z długiem, jeśli Naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył postępowanie, a organ nie jest w stanie poznać nowych składników majątkowych, żeby wszcząć ponownie postępowanie?
 • jeżeli w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym po 30 lipca wierzyciel poinformuje o przedawnieniu zobowiązania. Jak powinien postąpić organ? Do tej pory była to jedna z przesłanek umorzenia. Teraz jej nie ma
 • kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku postanowienia o przybiciu?

4. Podatnik w upadłości, w tym:

 • czy można prowadzić egzekucję wobec tego podmiotu
 • skutki dla organu podatkowego w przypadku sprzedaży egzekucyjnej nieruchomości należących do podatnika w upadłości
 • czy nabywca przejmuje długi podatnika?
 • kiedy odpisać z ewidencji księgowej zaległości pochodzące od podmiotów w upadłości?
 • czy istnieje możliwość egzekucji zaległości po zakończeniu postępowania upadłościowego?
 • czy możemy dokonać odpisu aktualizującego należności wobec podatnika
  w restrukturyzacji/upadłości? Kiedy?

5. Podatnik w restrukturyzacji, w tym:

 • nowy instrument z tarczy 4.0. – uproszczona restrukturyzacja, na czym polega?
 • czy istnieje możliwość prowadzenia egzekucji wobec podatnika w restrukturyzacji
 • czy otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego przerywa bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego?
 • co z należnościami, które powstały przed otwarciem i po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego?
 • czy możemy ich dochodzić w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego?
 • czy sprzedaż nieruchomości w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego wywołuje skutki sprzedaży egzekucyjnej?
 • czy objęcie zaległości podatkowej postępowaniem restrukturyzacyjnym daję podstawę do wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach wobec urzędu skarbowego

III BLOK SZKOLENIOWY

6. Czy kwoty wyegzekwowane przez poborcę skarbowego stanowią dobrowolną wpłatę podatnika?

7. Uwaga! Nowy instrument dobrowolna wpłata (od 30 lipca 2020 r.) Czy dobrowolna wpłata podczas egzekucji to środek egzekucyjny?

8. Czy umorzenie postępowania egzekucyjnego przez urząd skarbowy przerywa bieg terminu przedawnienia oraz czy jest podstawą do dokonania odpisu zaległości podatkowej na koncie podatnika?

9. Problematyka inkasenta i inkasa:

 • czy pobór podatków i opłat w drodze inkasa może obejmować należne odsetki, koszty upomnienia a także zaległości podatkowe?
 • czy inkasent może znać dane podatników, od których ma pobrać podatek i czy może znać kwotę podatku do pobrania
 • czy inkasent może pobierać podatki lokalne od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie?
 • czy można zapłacić podatek u inkasenta kartą?
 • czy można – w uchwale – uzależnić wysokość wynagrodzenia za inkaso od terminowych wpłat?

10. Najnowsze orzecznictwo w zakresie:

 • odpowiedzialności członka zarządu za zaległości spółki
 • terminu zawieszenia biegu terminów procesowych
 • terminu odmrożenia terminów procesowych (jakich?)
 • zwrotu nadpłaty
 • zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką – co dalej? Najnowszy wyrok TK,
 • egzekucji bez doręczenia decyzji – czy jest legalna?
 • wpisu hipotecznego przy podaniu błędnego adresu dłużnika– czy taki wpis będzie skuteczny
 • zasadności zawieszenia biegu terminu przedawnienia przez wszczęcie postępowania karno-skarbowego
 • egzekucji wobec podatnika w upadłości
 • skuteczności zastosowanego środka egzekucyjnego w przypadku ogłoszenia upadłości
 • wykreślenia wpisu hipotecznego
 • momentu powstania obowiązku podatkowego przy przybiciu
 • legalności wszczynania postępowań tuż przed przedawnieniem

IV BLOK SZKOLENIOWY

Pytania i odpowiedzi.

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach przydatne w zakresie zadań komórek rachunkowości wzory pism (m.in. korespondencja z organami egzekucyjnymi), decyzji, postanowień a także wzory instrukcji dot. m.in. ewidencji księgowej podatków i opłat.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

380,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 8 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 5 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF


Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%