Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 24 marca 2021

PRZEDAWNIENIE PODATKÓW I OPŁAT
W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
CZY ROK 2015 JUŻ SIĘ PRZEDAWNIŁ?

Hanna Kmieciak

– praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

      Szkolenie przeznaczone dla pracowników gminnych organów podatkowych, związków międzygminnych, zajmujących się dochodzeniem należności podatkowych i publicznoprawnych na rzecz gminy (skarbnicy i księgowi podatkowi oraz osoby zajmujące się windykacją podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej, opłaty eksploatacyjnej i innych opłat, należności publicznoprawnych). Omówione zostaną przepisy i ich nowelizacje, praktyka i najnowsze orzecznictwo.

PRZEDAWNIENIE PODATKÓW I OPŁAT W PYTANIACH:

 • Czy licytacja nieruchomości przerywa bieg terminu przedawnienia?
 • Jeśli termin płatności opłaty śmieciowej za IV kwartał przypada na 31 grudnia 2015 roku to kiedy ta opłata się przedawnia ? Co jeśli ten dzień jest wolnym dniem od pracy?
 • Czy zajęcie wierzytelności na rachunku bankowym przez Komornika sądowego przerywa bieg terminu przedawnienia? Czy egzekucja prowadzona przez komornika sądowego przerywa bieg terminu przedawnienia?
 • Czy, a jeśli tak to jaki wpływ ma covid 19 na bieg przedawnienia?
 • W wyniku zbiegu egzekucji w 2013r. naczelnik urzędu skarbowego przekazał tytuły komornikowi w 2015 roku, komornik nic nie zrealizował a w 2020 umorzył postępowanie; czy środki zastosowane przez komornika powodują przerwanie biegu terminu przedawnienia czy tylko uwzględniam środek zastosowany przez urząd skarbowy do którego nastąpił zbieg?
 • Ogłoszenie upadłości przerywa bieg przedawnienia. Syndyk prowadzi sprawę już ok. 10 lat; co z odsetkami za zwłokę w okresie przerwania biegu czyli od ogłoszenia do zakończenia postępowania ?
 • Czy w przypadku mandatów karnych zastosowanie środka egzekucyjnego przerywa bieg ?
 • Czy pracownik księgowości podatkowej powinien dokonywać analizy skuteczności zabezpieczenia tj. ocenę czy w przypadku licytacji można będzie uzyskać jakiekolwiek środki finansowe?
 • Zajęcie rachunku bankowego 13.04.2018 potwierdzenie odbioru zajęcia 16.04.2018, doręczenie zajęcia zobowiązanemu 02.05.2018, która data zatrzymuję bieg?
 • Czy umorzenie postępowania z powodu nieściągalności przerywa bieg terminu przedawnienia ?
 • Czy na bieg terminu przedawnienia wpływają wpłaty od Komornika/organu egzekucyjnego? ( wpłaty na tytuł)
 • Czy notatka z rozmowy telefonicznej z urzędem skarbowym o zastosowanym środku egzekucyjnym może być informacją do przedawnienia-ponieważ jest problem z otrzymaniem informacji na piśmie?
 • Czy zajęcie rachunku bankowego przez US i wpis (ZBI) zbieg egzekucji bez powiadomienia o tym dłużnika (POZ) jest środkiem egzekucyjnym przerywającym bieg przedawnienia? Jeżeli nie, to czy należy wymagać od US dopełnienia tego warunku?
 • Jaką podstawę prawna stosujemy w zapytaniu do Komornika o przebieg postępowania egzekucyjnego?
 • Czy US może przesyłać stany spraw w odpowiedzi na pisma, których wierzyciel pyta o zastosowanie środków w celu ustalenia czy zaległości przedawniły się?
 • Czy dokonując odpisu z urządzeń księgowych jako przedawnione zaległości, odpisuje się należność główną czy również odsetki i koszty upomnienia?
 • Czy można przyjąć wpłatę zaległości zahipotekowanych, które uległy przedawnieniu?
 • Co z zaległościami objętymi hipoteką u podmiotów które nie przerejestrowały się do KRS i na mocy przepisów przejściowych zostały przejęte przez Skarb Państwa?
 • Czy niezbędne jest doręczenie postanowienia o nadaniu rygoru przed upływem terminu przedawnienia czy wystarczy tylko wydanie postanowienia?
 • Jeżeli urząd skarbowy zajął rachunek bankowy w 2016 roku, następnie w 2017 roku a potem w 2020 roku to od której daty liczę bieg terminu przedawnienia ? w każdej tej sytuacji brak środków na koncie bankowym?
Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Przedawnienie orzekania:
  • Ile lat wstecz może cofnąć się organ podatkowy żeby wydać decyzję?
  • Czy te same terminy obowiązują przy wydawaniu decyzji wymiarowych (nakazów zapłaty) i decyzji określających?
  • Jaka jest konsekwencja w przedmiocie terminu płatności, przy wydawaniu decyzji za lata wstecz?
  • Czy termin płatności zobowiązania za lata wstecz, zawsze wynosi 14 dni od daty doręczenia decyzji?
  • Jaki jest termin przedawnienia do wydania decyzji o odpowiedzialności spadkobiercy?
  • Jaki jest termin przedawnienia do wydania decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej?

II i III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Przedawnienie zaległości:
  • Kto ma obowiązek „pilnować” terminu przedawnienia?
  • Kto odpowiada za prawidłowe ustalenie terminu przedawnienia?
  • Jaki wpływ ma przedawnienie na dochodzenie należnego podatku?
  • Czy zawsze podatek przedawnia się z upływem 5 lat?
  • Co ma wpływ na bieg terminu przedawnienia? Jak liczyć okres przedawnienia?
  • Co zawiesza a co przerywa bieg przedawnienia?
  • Czy doręczenie upomnienia przerwie bieg terminu przedawnienia?
  • Jak liczyć termin przedawnienia, gdy podatnik jest w upadłości?
  • Co to znaczy, że środek egzekucyjny przerywa bieg terminu przedawnienia?
  • Jak ustalić datę zastosowania środka egzekucyjnego?
  • Czy ten środek musi być skuteczny?
  • Co zrobić, aby podatek się nie przedawnił?
  • Co zrobić gdy upływa termin przedawnienia, a zaległość jest jeszcze w egzekucji?
  • Czy urząd skarbowy sam ustali termin przedawnienia?
  • Co zrobić z zaległością przedawnioną?
  • Czy hipoteka i zastaw skarbowy nadal chronią przed przedawnieniem?
  • Jaki jest termin przedawnienia zaległości pozostawionych przez podatników zmarłych?
  • Jaki jest termin przedawnienia zaległości przeniesionych na osoby trzecie?

IV BLOK SZKOLENIOWY

 1. Pytania i dyskusja uczestników?
Materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach przydatne w zakresie zadań komórek rachunkowości wzory pism (m.in. korespondencja z organami egzekucyjnymi), decyzji, postanowień a także wzory instrukcji dot. m.in. ewidencji księgowej podatków i opłat.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
10.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

380,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 8 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 5 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF


Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%