Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 9 czerwca 2021

POMOC PUBLICZNA W ROLNICTWIE
I POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE UDZIELANA PRZEZ GMINY W 2021 ROKU
WYKŁAD I ĆWICZENIA

dr Piotr Łaszewski

– doktor nauk ekonomicznych (praca doktorska na temat pomocy publicznej udzielanej przez gminy), studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego oraz audytu i rachunkowości, certyfikat księgowy nr 57301/2012. Doświadczenie zawodowe: Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji, Skarbnik, Z-ca Naczelnika Wydziału Finansów i Budżetu do spraw podatków, opłat i egzekucji, zajmujący się w praktyce zagadnieniami z zakresu prawa podatkowego oraz pomocy publicznej. Autor ponad 20 publikacji z zakresu m. in. pomocy publicznej np. w Przeglądzie Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych oraz Prawie Pomocy Publicznej. Doradca jednostek samorządu terytorialnego w sprawach pomocy publicznej dla przedsiębiorców, finansów publicznych oraz podatków i opłat lokalnych. Skutecznie łączy teorię z praktyką.

ZMIANY W PRZEPISACH:

 • NOWE LIMITY POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE OD 2021 ROKU
 • WYGAŚNIĘCIE PROGRAMU POMOCOWEGO DOTYCZĄCEGO ULGI INWESTYCYJNEJ Z DNIEM 31.12.2020 ROKU
 • ULGI W RAMACH POMOCY PUBLICZNEJ (COVID-19) W ROLNICTWIE NA PODSTAWIE ART. 67a § 1 pkt 1 i 2 ORDYNACJI PODATKOWEJ OD PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU
 • PRZEPISY I WYTYCZNE UNIJNE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ PUBLICZNĄ (COVID-19) W ROLNICTWIE
 • TARCZA 6.0 – ustawa z dnia 9 GRUDNIA 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
 • FORMULARZ INFORMACJI DOTYCZĄCY POMOCY COVID-19 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Dz. U. poz. 1338)
 • ZMIANA OKRESÓW OBOWIĄZYWANIA UNIJNYCH PRZEPISÓW O POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE
 • NOWE KODY POMOCY – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych
 • NOWA PROCEDURA DOTYCZĄCA UDZIELANIA POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE – Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1063), która weszła w życie 22 czerwca 2019 roku
 • NOWELIZACJA W ZAKRESIE SKRÓCENIA TERMINÓW SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ Z UDZIELONEJ POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy – wejście w życie od 1 maja 2020 roku
 • NOWELIZACJA FORMULARZA W ZAKRESIE POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE (stosowanego m.in. do ulg z tytułu nabycia na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego, ulg w spłacie zobowiązań podatkowych dla rolników) – Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 • NOWELIZACJA FORMULARZA POMOCY INNEJ NIŻ DE MINIMIS W ROLNICTWIE (stosowanego m.in. do ulgi inwestycyjnej, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, ulg z tytułu szkód w gospodarstwach rolnych) – Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 • KOLEJNA ZNACZNA ZMIANA STOPY BAZOWEJ ORAZ STOPY DYSKONTOWEJ DLA POLSKI

Celem szkolenia jest przedstawienie w ujęciu praktycznym jak swobodnie i przy niewielkim nakładzie pracy poruszać się w zagadnieniach związanych z pomocą publiczną w rolnictwie. Szkolenie skierowane jest do osób, które rozpoczynają „przygodę” z pomocą publiczną w rolnictwie lub potrzebują praktycznych wskazówek dla usprawnienia swojej pracy związanej z problemami z zakresu pomocy publicznej i pomocy de minimis w rolnictwie. Czyli są na poziomie zarówno początkującym jak również średniozaawansowanym. Na szkoleniu zostaną omówione aktualne przepisy unijne (w tym m.in. Rozporządzenie 14 08/2013 oraz art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE) oraz aktualne przepisy polskie z uwzględnieniem zmian od 2021 r.

Poruszane kwestie na szkoleniu dotyczące aktualnego stanu w przepisach polskich i unijnych w 2021 roku:

 • Czy można udzielać ulgi inwestycyjnej po 31.12.2020 r.?
 • Jak postępować z wnioskiem o odroczenie podatku rolnego w ramach pomocy publicznej (COVID-19)?
 • Jaką procedurę stosować przy pomocy publicznej z tytułu COVID-19 w rolnictwie?
 • Czy trzeba pomagać rolnikom w związku z COVID-19 ?
 • Jakie stosować formularze w związku z pomocą COVID-19?
 • Czy mogę udzielić pomocy z tytułu COVID-19 na podstawie Ordynacji podatkowej?
 • Kiedy rolnik jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów unijnych?
 • Co dalej z pomocą de minimis w rolnictwie w 2021 r.?
 • Jak wygląda procedura udzielania pomocy de minimis w rolnictwie po zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej?
 • Jak zmieniły się limity dotyczące indywidualnej i krajowej pomocy de minimis w rolnictwie od 2021 roku?
 • Jakie stosować aktualne formularze o pomocy de minimis w rolnictwie?
 • Jaki stosować wzór przy wydaniu zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie?
 • Jaką procedurę stosować, przy podaniu o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie zaległości podatkowych (art. 67a Ordynacji podatkowej)?
 • Jaką procedurę stosować przy podaniu o ulgę na nabycie gruntów?
 • Jaką procedurę stosować przy podaniu o ulgę inwestycyjną?
 • Czy wydatki inwestycyjne w uldze inwestycyjnej przyjmować w kwocie brutto czy netto?
 • Jaki jest dzień udzielenia pomocy przy usuwaniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej?
 • Jak wygląda sprawozdawczość w SRPP?
 • Jaką procedurę stosować przy podaniu o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej?
 • Jakie są podstawy prawne i programy dotyczące przypadków udzielania pomocy publicznej w rolnictwie?
 • Jakie sprawozdania wiążą się z udzieloną pomocą publiczną (covid-19), pomocą publiczną w rolnictwie i pomocą de minimis w rolnictwie?
 • Jakie mogą wystąpić inne przypadki w gminie pomocy publicznej w rolnictwie?

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

 • Wzór Decyzji w sprawie odroczenia/rozłożenia na raty podatku rolnego z powodu COVID-19
 • Wzór Decyzji w sprawie odmowy umorzenia zaległości w podatku rolnym z powodu przekroczenia krajowego limitu pomoc de minimis w rolnictwie
 • Wzór Wezwania do przedłożenia dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie
 • Wzór Oświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis (pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie)
 • Wzór Oświadczenia o nieprowadzaniu działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych
 • formuły w Excelu do samoobliczania Ekwiwalentu Dotacji Brutto
Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

I. POMOC PUBLICZNA W ZWIĄZKU Z COVID-19

 1. Pomoc mająca na celu „zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego” zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE
 2. Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 – ostatnie zmiany w zakresie oceny trudnej sytuacji ekonomicznej z dnia 29 czerwca 2020 r.
 3. Dopuszczalne limity pomocy, zasady kumulacji, okresy obowiązywania, trudna sytuacja ekonomiczna wnioskodawcy – Sekcje 3.1 i 3.9
 4. Ulgi w spłacie należności z tytułu podatku rolnego udzielane na podstawie Ordynacji podatkowej w ramach art. 15zzzh ust. 1 pkt 2 Ustawy antykryzysowej – Program SA.56922 (2020/N) zatwierdzony i Program SA.57172 (2020/PN) w trakcie zatwierdzenia przez KE
 5. Ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w ramach art. 15jd, art. 15zzze, art. 15zzzf i art. 15zzzg Ustawy antykryzysowej
 6. Wpływ udzielenia pomocy Covid-19 na pomoc de minimis w rolnictwie

II. POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA NR 1408/2013

 1. Rolnik jako przedsiębiorca w myśl przepisów unijnych
 2. Zmiana indywidualnego limitu pomocy de minimis w rolnictwie
 3. Zmiana krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie
 4. Zasady udzielania pomocy dla przedsiębiorstw prowadzących działalność zarówno rolniczą jak i typowo gospodarczą

III. STOSOWANIE FORMULARZA O POMOCY PUBLICZNEJ (COVID-19), POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE I POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE

 1. Wezwanie do przedłożenia informacji niezbędnych do prawidłowej oceny możliwości udzielenia pomocy
 2. Konieczność analizy sytuacji ekonomicznej i wezwania do przedłożenia sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata w nielicznych przypadkach
 3. Szczegółowe omówienie formularza o informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi z powodu COVID-19
 4. Szczegółowe omówienie aktualnego formularza o pomocy de minimis w rolnictwie
 5. Szczegółowe omówienie aktualnego formularza o pomocy publicznej w rolnictwie
 6. Szczegółowe omówienie planowanych zmian w formularzu o pomocy de minimis w rolnictwie i formularzu o pomocy publicznej w rolnictwie

II BLOK SZKOLENIOWY

IV. STOSOWANIE WZORU ZAŚWIADCZEŃ O POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE

 1. Zasady wydawania informacji o udzielonej pomocy publicznej (Covid-19)
 2. Zasady wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie w związku z Rozporządzeniem 1408/2013

V. POMOC PUBLICZNA W ROLNICTWIE

 1. Ulga na nabycie gruntów w podatku rolnym po 31.12.2020 r.
 2. Ulga inwestycyjna w podatku rolnym po 31.12.2020 r.
 3. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej
 4. Usuwanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej – najważniejsze problemy w zakresie udzielania pomocy w rolnictwie (beneficjent, dzień udzielenia pomocy itp.)
 5. Inne przypadki pomocy w rolnictwie występujące w gminach
 6. Wyroki Sądów Administracyjnych związane z powyższymi przypadkami pomocy w rolnictwie

VI. OBLICZANIE WARTOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ I POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE

 1. Zastosowanie właściwego wzoru Ekwiwalentu Dotacji Brutto
 2. Wysokość stopy bazowej
 3. Wyliczanie marży
 4. Konieczność tzw. dyskontowania pomocy rozłożonej w czasie
 5. Aktualne przykłady wyliczania Ekwiwalentu Dotacji Brutto
 6. Formuły w Excelu do obliczania Ekwiwalentu Dotacji Brutto

III BLOK SZKOLENIOWY

VII. INNE PROCEDURY UDZIELANIA POMOCY I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

 1. Ulgi w spłacie zobowiązań w podatku rolnym udzielanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa (art. 67 a i 67 b)
 2. Zasady ustalania wartości pomocy przy ulgach w podatku rolnym (np. przy współwłasności) – jakie kwoty w zaświadczeniach o pomocy de minimis w rolnictwie i w sprawozdaniach?
 3. Ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych (uchwały gmin) a pomoc de minimis w rolnictwie od 2021 roku
 4. System Rejestracji Pomocy Publicznej – wyszukiwarka on-line pomocy w rolnictwie
 5. Przekazywanie sprawozdań w rolnictwie z wykorzystaniem aplikacji SRPP (System Rejestracji Pomocy Publicznej)
 6. Sporządzanie sprawozdań o zaległościach rolników we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych
 7. Obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji:
  – w zakresie udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia dla rolników,
  – obejmującej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w rolnictwie,
  – o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych

VIII. ANALIZA WYNIKÓW KONTROLI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH (RIO) I NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI (NIK) W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE

IV BLOK SZKOLENIOWY

Pytania i odpowiedzi.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
10.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

380,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 8 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 5 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF


Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%