Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 24 czerwca 2021

POMOC PUBLICZNA (COVID-19), POMOC DE MINIMIS
I POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE OD PODSTAW
UDZIELANA PRZEZ GMINY W 2021 ROKU
WYKŁAD I ĆWICZENIA

dr Piotr Łaszewski

– doktor nauk ekonomicznych (praca doktorska na temat pomocy publicznej udzielanej przez gminy), studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego oraz audytu i rachunkowości, certyfikat księgowy nr 57301/2012. Doświadczenie zawodowe: Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji, Skarbnik, Z-ca Naczelnika Wydziału Finansów i Budżetu do spraw podatków, opłat i egzekucji, zajmujący się w praktyce zagadnieniami z zakresu prawa podatkowego oraz pomocy publicznej. Autor ponad 20 publikacji z zakresu m. in. pomocy publicznej np. w Przeglądzie Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych oraz Prawie Pomocy Publicznej. Doradca jednostek samorządu terytorialnego w sprawach pomocy publicznej dla przedsiębiorców, finansów publicznych oraz podatków i opłat lokalnych. Skutecznie łączy teorię z praktyką.

ZMIANY W PRZEPISACH:

 • NOWA APLIKACJA „SHRIMP 2” OD GRUDNIA 2020 R.
 • ZWOLNIENIE OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ZA I PÓŁROCZE 2021 R.
 • PRZEDŁUŻENIE TERMINÓW PŁATNOŚCI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ZA I PÓŁROCZE 2021 R.
 • NOWE LIMITY POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE OD 2021 R.
 • WYGAŚNIĘCIE PROGRAMU POMOCOWEGO DOTYCZĄCEGO ULGI INWESTYCYJNEJ Z DNIEM 31.12.2020 R.
 • ULGI W RAMACH POMOCY PUBLICZNEJ (COVID-19) NA PODSTAWIE ART. 67a § 1 pkt 1 i 2 ORDYNACJI PODATKOWEJ OD PAŹDZIERNIKA 2020 r.
 • PRZEPISY I WYTYCZNE UNIJNE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ PUBLICZNĄ (COVID-19)
 • TARCZA 6.0 – ustawa z dnia 9 GRUDNIA 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przec iwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
 • FORMULARZ INFORMACJI DOTYCZĄCY POMOCY COVID-19 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Dz. U. poz. 1338)
 • ZMIANA OKRESÓW OBOWIĄZYWANIA UNIJNYCH PRZEPISÓW O POMOCY DE MINIMIS (konieczność zmiany programów pomocowych w zakresie m. in. zwolnień od podatku od nieruchomości oraz ulg w należnościach cywilnoprawnych) – Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań
 • NOWE KODY POMOCY – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych
 • NOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W ZAKRESIE DOSTĘPU I AKTUALIZACJI DANYCH (np. w zakresie błędnego NIP-u urzędu gminy zamiast gminy) – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu udzielania dostępu do aplikacji SHRIMP (Dz. U. 2019 poz. 2520), który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
 • NOWA PROCEDURA DOTYCZĄCA UDZIELANIA POMOCY DE MINIMIS I POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE – Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1063), która weszła w życie 22 czerwca 2019 r.
 • NOWELIZACJA W ZAKRESIE SKRÓCENIA TERMINÓW SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ Z UDZIELONEJ POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy – wejście w życie od 1 maja 2020 r.
 • KOLEJNA ZNACZNA ZMIANA STOPY BAZOWEJ ORAZ STOPY DYSKONTOWEJ DLA POLSKI

Poruszane kwestie na szkoleniu dotyczące aktualnego stanu w przepisach polskich i unijnych w 2021 roku:

 • Czy można udzielać ulgi inwestycyjnej po 31.12.2020 r. ?
 • Jak postępować z wnioskiem o odroczenie podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej (COVID-19) ?
 • Jaką procedurę stosować przy pomocy publicznej z tytułu COVID-19 ?
 • Czy trzeba pomagać przedsiębiorcom w związku z COVID-19 ?
 • Jakie stosować formularze w związku z pomocą COVID-19?
 • Czy mogę udzielić pomocy z tytułu COVID-19 na podstawie Ordynacji podatkowej ?
 • Co dalej z pomocą de minimis w rolnictwie w 2021 r. ?
 • Jak wygląda procedura udzielania pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie po zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ?
 • Jak zmieniły się limity dotyczące indywidualnej i krajowej pomocy de minimis w rolnictwie od 2021 roku?
 • Jakie stosować formularze o pomocy de minimis ?
 • Jakie stosować formularze o pomocy de minimis w rolnictwie ?
 • Jaki stosować wzór przy wydaniu zaświadczenia o pomocy de minimis ?
 • Jaki stosować wzór przy wydaniu zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie ?
 • Jaką procedurę stosować, przy podaniu o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie zaległości podatkowych (art. 67a Ordynacji podatkowej) ?
 • Jaką procedurę stosować przy podaniu o ulgę na nabycie gruntów?
 • Jaką procedurę stosować przy podaniu o ulgę inwestycyjną ?
 • Jak wygląda sprawozdawczość w nowym SHRIMP-ie ?
 • Jaką procedurę stosować przy podaniu o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ?
 • Jakie są podstawy prawne i programy dotyczące przypadków udzielania pomocy publicznej w rolnictwie ?
 • W jakich przypadkach nadal należy badać trudną sytuację ekonomiczną przedsiębiorcy i żądać do przedłożenia sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata ?
 • Jak definiować jedno przedsiębiorstwo ?
  Czy należy badać powiązania jednostek gospodarczych ?
 • Jakie sprawozdania wiążą się z udzieloną pomocą publiczną (covid-19), pomocą de minimis i pomocą de minimis w rolnictwie ?
 • Co z programami pomocowymi w zakresie pomocy de minimis po 31 grudnia 2020 r.?
 • Jak zmienić błędnie podany NIP Urzędu Gminy zamiast Gminy w aplikacji SHRIMP?

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Uczestnicy otrzymają szereg przepisów i wzorów w formie elektronicznej m. in.:

 • Wzór Decyzji w sprawie odroczenia/rozłożenia na raty podatku w związku z COVID-19
 • Wzór Decyzji w sprawie odmowy umorzenia zaległości w podatku rolnym z powodu przekroczenia krajowego limitu pomoc de minimis w rolnictwie
 • Wzór Wezwania do przedłożenia dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Wzór Wezwania do przedłożenia dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie
 • Wzór Oświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis (pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie)
 • Wzór Oświadczenia o nieprowadzaniu działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych
 • formuły w Excelu do samoobliczania Ekwiwalentu Dotacji Brutto
Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

I. POMOC PUBLICZNA W ZWIĄZKU Z COVID-19

 1. Pomoc mająca na celu „zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego” zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE
 2. Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 – ostatnie zmiany w zakresie oceny trudnej sytuacji ekonomicznej z dnia 29 czerwca 2020 r.
 3. Dopuszczalne limity pomocy, zasady kumulacji, okresy obowiązywania, trudna sytuacja ekonomiczna wnioskodawcy – Sekcje 3.1 i 3.9
 4. Zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach art. 15p Ustawy antykryzysowej (za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 r.).
 5. Przedłużenie terminów płatności podatku od nieruchomości w ramach art. 15q Ustawy antykryzysowej (płatnych w wybranych miesiącach pierwszego półrocza 2021 r.).
 6. Ulgi w spłacie należności podatkowych udzielane na podstawie Ordynacji podatkowej w ramach art. 15zzzh ust. 1 pkt 2 Ustawy antykryzysowej – Program SA.56922 (2020/N) zatwierdzony i Program SA.57172 (2020/PN) w trakcie zatwierdzenia przez KE
 7. Ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w ramach art. 15jd, art. 15zzze, art. 15zzzf i art. 15zzzg Ustawy antykryzysowej
 8. Wpływ udzielenia pomocy Covid-19 na pomoc de minimis

II. POMOC DE MINIMIS NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA NR 1407/2013

 1. Źródła pomocy publicznej i pomocy de minimis
 2. Zwolnienie z obowiązku oceny trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców
 3. Obowiązek traktowania jako jedno przedsiębiorstwo (jeden limit pomocy de minimis) powiązanych jednostek gospodarczych
 4. Wyłączenia spod stosowania reguły de minimis
 5. Zróżnicowanie limitów pomocy de minimis w zależności od sektorów
 6. Zasady przenoszenia pomocy de minimis w przypadku połączenia, przejęcia lub podziału przedsiębiorstwa
 7. Zasady pomocy de minimis po 31.12.2020 r.

II BLOK SZKOLENIOWY

III. POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA NR 1408/2013

 1. Zmiana indywidualnego limitu pomocy de minimis w rolnictwie
 2. Zmiana krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie
 3. Zasady udzielania pomocy dla przedsiębiorstw prowadzących działalność zarówno rolniczą jak i typowo gospodarczą

IV. STOSOWANIE FORMULARZA O POMOCY PUBLICZNEJ (COVID-19), POMOCY DE MINIMIS I POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE

 1. Wezwanie do przedłożenia informacji niezbędnych do prawidłowej oceny możliwości udzielenia pomocy
 2. Konieczność analizy sytuacji ekonomicznej i wezwania do przedłożenia sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata w nielicznych przypadkach
 3. Szczegółowe omówienie formularza o informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi z powodu COVID-19
 4. Szczegółowe omówienie formularza o pomocy de minimis
 5. Szczegółowe omówienie formularza o pomocy de minimis w rolnictwie

V. STOSOWANIE WZORU ZAŚWIADCZEŃ O POMOCY DE MINIMIS I POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE

 1. Zasady wydawania informacji o udzielonej pomocy publicznej (Covid-19)
 2. Zasady wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis w związku z Rozporządzeniem 1407/2013
 3. Zasady wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie w związku z Rozporządzeniem 1408/2013

VI. POMOC PUBLICZNA W ROLNICTWIE

 1. Ulga na nabycie gruntów w podatku rolnym po 31.12.2020 r.
 2. Ulga inwestycyjna w podatku rolnym po 31.12.2020 r.
 3. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej

III BLOK SZKOLENIOWY

VII. OBLICZANIE WARTOŚCI POMOCY

 1. Zastosowanie właściwego wzoru Ekwiwalentu Dotacji Brutto
 2. Wysokość stopy bazowej
 3. Wyliczanie marży
 4. Konieczność tzw. dyskontowania pomocy rozłożonej w czasie
 5. Aktualne przykłady wyliczania Ekwiwalentu Dotacji Brutto
 6. Formuły w Excelu do obliczania Ekwiwalentu Dotacji Brutto

VIII. INNE PROCEDURY UDZIELANIA POMOCY I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

 1. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych udzielanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa (art. 67 a i 67 b)
 2. Zasady ustalania wartości pomocy przy ulgach w podatku od nieruchomości (np. przy współwłasności) – jakie kwoty w zaświadczeniach o pomocy de minimis i w sprawozdaniach?
 3. Ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych (obowiązkowe uchwały gmin) a pomoc de minimis od 2021 roku
 4. System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP) – zasady wyszukiwania dowolnego przypadku pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcy w Polsce
 5. System Rejestracji Pomocy Publicznej – wyszukiwarka on-line pomocy w rolnictwie
 6. Nowa aplikacja „SHRIMP 2” służąca do sporządzania sprawozdań z pomocy publicznej – funkcjonuje od 1 grudnia 2020 r. – szczegółowe omówienie pracy z aplikacją
 7. Nowelizacja rozporządzenia sprawozdawczego – obowiązuje od 11 czerwca 2020 r. – wykazywanie gminnej pomocy Covid-19 w aplikacji SHRIMP (nowe kody)
 8. Przekazywanie sprawozdań w rolnictwie z wykorzystaniem aplikacji SRPP (System Rejestracji Pomocy Publicznej)
 9. Sporządzanie sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych
 10. Obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji:
  – w zakresie udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
  – obejmującej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej,
  – o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych

IX. ANALIZA WYNIKÓW KONTROLI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH (RIO) I NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI (NIK) W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ

 1. Analiza kontroli NIK
 2. Analiza kontroli RIO

IV BLOK SZKOLENIOWY

Pytania i odpowiedzi.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
10.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

380,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 8 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 5 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF


Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%