Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 15 grudnia 2021

NOWOŚCI I AKTUALNOŚCI W POMOCY PUBLICZNEJ
UDZIELANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2022 ROKU

Aneta Chmielowiec

– radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

      Szkolenie adresowane jest zarówno do osób początkujących, jak i osób z doświadczeniem w tym temacie.
      Atutem tego szkolenia jest kompleksowe i praktyczne (na przykładach) omówienie zagadnień związanych z pomocą publiczną, w tym z pomocą tzw. covidową, z kumulacją pomocy w ramach sekcji 3.1. oraz 3.9., z relacją pomocy covidowej z pomocą de minimis. Co dalej (w 2021 r. i w 2022 r.) z pomocą de minimis w rolnictwie, ulgami inwestycyjnymi, programami pomocowymi w zakresie pomocy de minimis i pomocy regionalnej?
      Na przykładach zostanie omówione zagadnienie udzielania ulg w zapłacie podatków, udzielania pomocy de minimis. W materiałach szkoleniowych zostaną zawarte przykłady nieprawidłowości stwierdzane w praktyce kontrolnej.

Dodatkowo poruszę takie zagadnienia jak:

 • nowe Wytyczne KE w sprawie regionalnej pomocy państwa, które będą obowiązywać w latach
 • 2022 – 2027 i które mają być podstawą przyjęcia tzw. ogólnopolskiego programu pomocy dla gmin
 • nowe rozporządzenie w sprawie mapy pomocy regionalnej na lata 2022 – 2027
 • nowy ogólnopolski program pomocy regionalnej dla gmin obowiązujący do 2027 r.
 • zmiana (szósta) TYMCZASOWYCH RAM KE DOTYCZĄCYCH POMOCY COVIDOWEJ
 • nowelizacja rozporządzenia KE nr 651/2014 w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej
 • co dalej z pomocą covidową w 2022 r.
 • uchwały dotyczące pomocy de minimis w 2022 r.
 • uchwały dotyczące pomocy covidowej w 2022 r.,
 • uchwały dotyczące pomocy regionalnej w 2022 r.
 • decyzje Komisji Europejskiej z 13 listopada 2020 r. i 16 grudnia 2020 r. w zakresie pomocy publicznej, skutki dla gmin tych decyzji
 • co w sytuacji gdy wartość ulgi pomocowej przekracza dopuszczalny limit?, w jaki sposób sprawdzić, ile pomocy de minimis wykorzystał wnioskujący o pomoc?
 • jakie dokumenty powinien wyegzekwować organ podatkowy od podatnika, ubiegającego się o pomoc covidową, o pomoc de minimis (np. ulgę w zapłacie) bądź ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie (np. zwolnienie z tytułu nabycia gruntów?) albo o ulgę inwestycyjną?
 • dzień udzielenia pomocy, w tym dzień udzielenia pomocy w przyjętych przez gminę w dobie pandemii w uchwalonych programach pomocowych (np. przy przedłużeniu terminu płatności podatku od nieruchomości, zwolnieniu z podatku od nieruchomości czy odstąpieniu od dochodzenia należności cywilnoprawnych), czyli inaczej mówiąc jak wykazywać w sprawozdaniu pomoc „covidową”?
 • czy podatkowe programy pomocowe dotychczas uchwalone mogą obowiązywać w 2022 r.?, czy należy w tym zakresie podjąć jakieś działania, a jeżeli tak, to jakie?
 • jakich dokumentów należy żądać od podatnika w przypadku jego wniosku o umorzenie zaległości w podatku rolnym/od nieruchomości/od środków transportowych?
 • jak prawidłowo wypełnić formularz informacji o pomocy de minimis?
 • jaki jest limit pomocy, w przypadku złożenia wniosku o ulgę w zapłacie podatku?
 • czy możemy udzielać ulg w zapłacie podatków, w tym w podatku rolnym, w ramach pomocy covidowej?
 • kiedy umorzenie zaległości w podatku rolnym nie stanowi pomocy de minimis?

!!! W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM TERYTORIALNYM WYKŁADOWCY PRACOWNICY URZĘDÓW Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU.
SERDECZNIE PAŃSTWA PRZEPRASZAMY I ZAPRASZAMY NA INNE SZKOLENIA!!!

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Nowe Wytyczne KE w sprawie regionalnej pomocy państwa, które będą obowiązywać
  w latach 2022 – 2027 i które mają być podstawą przyjęcia tzw. ogólnopolskiego programu pomocy dla gmin
 2. Nowe rozporządzenie w sprawie mapy pomocy regionalnej na lata 2022 – 2027.
 3. Nowy ogólnopolski program pomocy regionalnej dla gmin obowiązujący do 2027 r.
 4. ZMIANA (szósta) TYMCZASOWYCH RAM KE DOTYCZĄCYCH POMOCY COVIDOWEJ.
 5. Co dalej z pomocą covidową w 2022 r.
 6. Nowelizacja rozporządzenia KE nr 651/2014 w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej.
 7. Zmiany w zakresie intensywności pomocy publicznej, a także obszary wykluczone?
 8. Uchwały dotyczące pomocy de minimis w 2022 r.
 9. Uchwały dotyczące pomocy covidowej w 2022 r.
 10. Uchwały dotyczące pomocy regionalnej w 2022 r.
 11. Przesłanki i pojęcie pomocy publicznej. Przypadki, w których organ podatkowy zwolniony jest z badania przesłanek występowania pomocy de minimis.
 12. Linia orzecznicza TSUE w wybranych aspektach udzielania wsparcia; Zastosowanie Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie pojęcia pomocy publicznej w gminnej praktyce (kiedy, czy zamieszczać informacje o tym Komunikacie w decyzji?); Rodzaje działalności (usługi) pozbawione wpływu na wymianę handlową, a w konsekwencji udzielenie wsparcia, które nie stanowi pomocy de minimis (przykłady badania warunku wpływu na wymianę handlową).
 13.  System udostępniania danych o pomocy publicznej SUDOP – czym jest, kto może z niego korzystać i od kiedy?
 14. Pomoc publiczna w rolnictwie:
  • limit pomocy de minimis na przełomie 2021/2022, sposób postępowania w związku z wyczerpaniem limitu krajowego?
  • Aplikacja, w tym najczęstsze błędy
  • w jaki sposób odzyskujemy hasło dostępu do aplikacji w przypadku braku odpowiedzi na reset hasła?, w jaki sposób „Superużytkownik” może zmienić swoje dane w aplikacji SRPP; czy można utworzyć dodatkowego użytkownika aplikacji SRPP?, kto może dokonywać korekt wprowadzonych i zatwierdzonych decyzji w aplikacji System Rejestracji Pomocy Publicznej?, w jaki sposób zaraportować sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej w przypadku gdy decyzja została wydana dla kilku osób?
  • programy pomocowe w rolnictwie, w tym problemy w zakresie programu dot. usuwania folii rolniczych
  • czym jest pomoc de minimis w rolnictwie
  • kiedy rolnik jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów unijnych?
  • jakich dokumentów żądać od podatnika w przypadku udzielenia zwolnienia z tytułu zakupu gruntów, z tytułu ulgi inwestycyjnej?,
  • kumulacja pomocy rolniczej i nierolniczej
 15. Co dalej z pomocą de minimis w rolnictwie w 2021 r., czy możemy jej udzielać jeszcze 2021 r. i do kiedy? Równoległe obowiązywanie dwóch limitów de minims w rolnictwie. Czym jest limit sektorowy?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Postępowanie organu podatkowego z wnioskami podatników w sprawie o ulgę bądź zwolnienie z podatku rolnego w przypadku przekroczenia ogólnokrajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie – możliwe warianty w tym zakresie – ćwiczenia.
 2. Jak prawidłowo uzasadnić odmowę udzielenia zwolnienia/ulgi w związku z wyczerpaniem limitu pomocy de minimis; jakie należy podać przepisy w podstawie prawnej decyzji?
 3. Rozpoczęcie, zawieszenie i wyrejestrowanie działalności gospodarczej a pomoc publiczna. Upadłość i likwidacja przedsiębiorcy.
 4. Pomoc covidowa, w tym:
  • ulgi w zapłacie w związku z decyzją Komisji Europejskiej z 13 listopada 2020 r. – warunki udzielania ulg na podstawie Ordynacji podatkowej (dopuszczalne formy pomocy, przesłanki tej pomocy)
  • decyzja Komisji Europejskiej z 16 grudnia 2020 r. w zakresie pomocy publicznej, skutki dla gmin tej decyzji,
  • programy pomocowe w podatku od nieruchomości
  • kumulacja pomocy udzielanej w ramach sekcji 3.1. i 3.9.
  • relacja pomocy covidowej z pomocą de minimis
  • formularz informacji dotyczący pomocy covidowej – na czym polega pomoc covidowa? Na czym polegają uproszczenia?, omówienie formularza
  • kolejne zmiany Tymczasowych ram Komisji Europejskiej i konsekwencje tych zmian w udzielaniu pomocy,
  • czym są sekcje Tymczasowych ram, zasady kumulacji pomocy covidowej, pomoc covidowa a pomoc de minimis/de minimis w rolnictwie
  • wykazywanie pomocy covidowej w sprawozdawczości, kody sprawozdawcze, dzień udzielenia pomocy Sprawozdawanie pomocy w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz podatków od środków transportowych na podstawie uchwał rad gmin
 5. Sprawozdawczość SHRIMP – najczęstsze błędy
  • w jaki sposób skorygować sprawozdanie w przypadku, gdy nastąpiło zmniejszenie wartości pomocy?
  • jaki sposób skorygować sprawozdanie w przypadku, gdy nastąpił całkowity zwrot pomocy otrzymanej przez beneficjenta?
  • 7 – dniowy termin na przesłanie każdego przypadku pomocy
  • korekty w aplikacji SHRiMP
  • w jaki sposób można wydrukować przesłane sprawozdania?
  • czym jest „użytkownik pomocniczy” – SHRIMP
  • zmiany unijnych przepisów w zakresie pomocy regionalnej, nowe Wytyczne KE w sprawie regionalnej pomocy państwa, które będą obowiązywać w latach 2022 – 2027 i które mają być podstawą przyjęcia tzw. ogólnopolskiego programu pomocy dla gmin
  • nowe rozporządzenie w sprawie mapy pomocy regionalnej na lata 2022 – 2027
 6. Kiedy udzielone zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowi pomoc de minimis a kiedy pomoc de minimis w rolnictwie na przykładzie spółdzielni rolników.
 7. Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla żłobków i klubów dziecięcych a pomoc publiczna.
 8. Stopa bazowa (UWAGA NOWA) i stopa dyskontowa.
 9. Zmiany w ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 10. Nowy formularz informacji w zakresie pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (projekt).
 11. Nowy formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis w rolnictwie (projekt).
 12. Kumulacja limitów pomocy de minimis w transporcie, w rolnictwie i w podatku od nieruchomości, jak ustalać te limity?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Optymalizacja ściągania podatków – czy ją stosować w okresie epidemii?
 2. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych – ćwiczenia. Jakich dokumentów żądać w przypadku wniosku podatnika o umorzenie zaległości w podatku rolnym/od nieruchomości/od środków transportowych? Co w sytuacji gdy wartość ulgi pomocowej przekracza dopuszczalny limit? Uwaga! Zmiana dotychczasowej linii orzeczniczej
 3. Jak liczyć wartość pomocy w przypadku udzielenia pomocy w formie ulgi w spłacie podatku od nieruchomości, jeśli tylko część nieruchomości jest opodatkowana stawką maksymalną? Jak liczyć wartość pomocy w przypadku udzielenia pomocy w formie ulgi w spłacie podatku od nieruchomości, jeśli nieruchomość stanowi współwłasność dwóch lub więcej przedsiębiorców, małżonków?
 4. Pomoc udzielana klubom sportowym, zakładom opieki zdrowotnej, instytucjom kultury, na prowadzenie cmentarza, na działalność sportową, a także pomoc udzielana spółdzielniom mieszkaniowym, parafiom, ochotniczym strażom pożarnym, zakładom pracy chronionej
 5. Spółka cywilna a pomoc publiczna; zaświadczenia w przypadku spółki cywilnej
 6. Procedura ubiegania się o pomoc, w tym:
  • jak prawidłowo wypełnić formularz informacji o pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis oraz formularz informacji o pomocy de minimis oraz zaświadczenia o pomocy de minimis?,
  • kiedy korygujemy zaświadczenia?,
  • jakich dokumentów żądamy przed udzieleniem pomocy de minimis (oświadczenia, zaświadczenia, sprawozdania); kiedy beneficjent dołącza sprawozdanie finansowe i za jaki okres?
  • jakich dokumentów żądamy przed udzieleniem pomocy covidowej?
 7. Sprawozdania w zakresie pomocy publicznej (SHRIMP i SRPP). Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.
 8. Jawność informacji o udzielonej pomocy. Obowiązki organu podatkowego – terminy i zasady.
 9. Pomoc do kwoty 500.000 euro.
 10. Orzecznictwo w zakresie pomocy publicznej.
 11. Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie pomocy publicznej w gminach. Przykłady nieprawidłowości.

IV BLOK SZKOLENIOWY

Pytania i odpowiedzi na czacie.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

398,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%