Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 23 kwietnia 2021

PODATKOWA POMOC PUBLICZNA OD PODSTAW
WYKŁAD I ĆWICZENIA

Aneta Chmielowiec

– radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

TEMATYKA SZKOLENIA:

Szkolenie adresowane jest zarówno do osób początkujących, jak i osób z doświadczeniem w tym temacie.
Atutem tego szkolenia jest kompleksowe i praktyczne (na przykładach) omówienie zagadnień od podstaw związanych z „podatkową” pomocą publiczną.

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione aktualne przepisy w zakresie pomocy publicznej, a uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie stosowania przepisów o pomocy publicznej, w tym umiejętności właściwej kwalifikacji udzielonej pomocy, wyliczenia jej wartości i udokumentowania.

Odpowiemy między innymi na pytania:

 • czy każdy wniosek o ulgę w zapłacie należy rozpatrywać pod kątem przepisów o pomocy publicznej?
 • czy umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości przedsiębiorcy w każdym przypadku stanowi pomoc publiczną?
 • kiedy umorzenie zaległości w podatku rolnym nie stanowi pomocy de minimis?
  stosowanie pomocy covidowej w praktyce,
 • czy w rolnictwie występuje pomoc covidowa?

!!! W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM TERYTORIALNYM WYKŁADOWCY PRACOWNICY URZĘDÓW Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU.
SERDECZNIE PAŃSTWA PRZEPRASZAMY I ZAPRASZAMY NA INNE SZKOLENIA!!!

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Przesłanki i pojęcie pomocy publicznej
 2. Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie pojęcia pomocy publicznej z lipca 2016 r.
  • czym jest pomoc de minimis
  • omówienie tego Komunikatu
  jak stosować ten Komunikat w praktyce przy udzielaniu pomocy
  rodzaje działalności (usługi) pozbawione wpływu na wymianę handlową
 3. System udostępniania danych o pomocy publicznej SUDOP – czym jest, kto może z niego korzystać i od kiedy?
 4. Pomoc publiczna w rolnictwie od podstaw:
  • czym jest pomoce de minimis w rolnictwie,
  • kiedy rolnik jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów unijnych?,
  programy pomocowe w rolnictwie:
  – pomoc krajowa dla producentów rolnych – kontynuacja pomocy suszowej, pomoc suszowa – jaki to rodzaj pomocy (de minimis w rolnictwie czy pomoc inna niż pomoc de minimis?)
  – dofinansowanie w celu łagodzenia skutków gospodarczych epidemii covid-19 dla branży przetwórstwa rybnego
  – pomoc na usuwanie folii rolniczych
  – ulga inwestycyjna dla małych i dużych przedsiębiorstw (wyjaśnienie MF w tym zakresie), czy wydatki inwestycyjne przyjmować w kwocie brutto czy netto?
  – zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów, zagospodarowania nieużytków, scalenia i wymiany gruntów, klęski żywiołowej
  – zwrot podatku akcyzowego
  – zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych przy nabyciu gospodarstwa rolnego oraz zwolnienie z podatku od spadków i darowizn a pomoc de minimis
  – ulgi w zapłacie
  – jakich dokumentów żądać od podatnika w przypadku udzielenia zwolnienia z tytułu zakupu gruntów?
  – jakich dokumentów żądać od podatnika w przypadku udzielenia zwolnienia z tytułu ulgi inwestycyjnej?
  – kumulacja pomocy rolniczej i nierolniczej
 5. Co z pomocą de minimis w rolnictwie w 2021 r., czy możemy jej udzielać w 2021 r.?
 6. Równoległe obowiązywanie dwóch limitów pomocy de minims w rolnictwie. Czym jest limit sektorowy?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Postępowanie organu podatkowego z wnioskami podatników w sprawie o ulgę bądź zwolnienie z podatku rolnego w przypadku przekroczenia ogólnokrajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie – możliwe warianty w tym zakresie – ćwiczenia.
 2. Jak prawidłowo uzasadnić odmowę udzielenia zwolnienia/ulgi w związku z wyczerpaniem limitu pomocy de minimis; jakie należy podać przepisy w podstawie prawnej decyzji?
 3. Rozpoczęcie, zawieszenie i wyrejestrowanie działalności gospodarczej a pomoc publiczna.
  Pojęcie jednego przedsiębiorstwa i ustalanie limitu pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorstwa.
  • Badanie sytuacji ekonomicznej w przypadku podmiotów powiązanych.
  • Jak badać warunek dot. zakazu udzielania pomocy publicznej przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji?
  • Upadłość i likwidacja przedsiębiorcy.
 4. Pomoc de minimis w przypadku zwolnienia z podatku od nieruchomości spółdzielni rolników;
 5. Zwolnienie (od 2018 r.) z podatku od nieruchomości dla żłobków i klubów dziecięcych a pomoc publiczna.
 6. Stopa bazowa i stopa dyskontowa.
 7. Zmiany w ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Pomoc publiczna a RODO.
 8. Nowy formularz informacji w zakresie pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (projekt).
 9. Nowy formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis w rolnictwie (projekt).
 10. Kumulacja limitów pomocy de minimis w transporcie, w rolnictwie i w podatku od nieruchomości, jak ustalać te limity? Regionalna pomoc inwestycyjna, mapa pomocy regionalnej.
 11. Optymalizacja ściągania podatków – kiedy ją stosować?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych – ćwiczenia.
 2. Jak liczyć wartość pomocy w przypadku udzielenia pomocy w formie ulgi w spłacie podatku od nieruchomości jeśli tylko część nieruchomości jest opodatkowana stawką maksymalną? Jak liczyć wartość pomocy w przypadku udzielenia pomocy w formie ulgi w spłacie podatku od nieruchomości, jeśli nieruchomość stanowi współwłasność dwóch lub więcej przedsiębiorców, małżonków?
 3. Pomoc udzielana klubom sportowym, zakładom opieki zdrowotnej, instytucjom kultury, na prowadzenie cmentarza, na działalność sportową, a także pomoc udzielana spółdzielniom mieszkaniowym, parafiom, ochotniczym strażom pożarnym, zakładom pracy chronionej.
 4. Spółka cywilna a pomoc publiczna; zaświadczenia w przypadku spółki cywilnej.
 5. COViD a pomoc publiczna w pigułce od podstaw i najświeższe aktualności. Stosowanie pomocy covidowej w praktyce. Czy w rolnictwie występuje pomoc covidowa?
 6. Procedura ubiegania się o pomoc, w tym:
  • jak prawidłowo wypełnić formularz informacji o pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis oraz formularz informacji o pomocy de minimis oraz zaświadczenia o pomocy de minimis?, w tym wypełnienie części D formularza w zakresie pomocy na te same koszty kwalifikowane
  • kiedy korygujemy zaświadczenia?
  • jakich dokumentów żądamy przed udzieleniem pomocy de minimis (oświadczenia, zaświadczenia, sprawozdania); kiedy beneficjent dołącza sprawozdanie finansowe i za jaki okres?
  • jakich dokumentów żądamy przed udzieleniem pomocy covidowej?
 7. Sprawozdania w zakresie pomocy publicznej (SHRIMP i SRPP). Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.
 8. Jawność informacji o udzielonej pomocy. Obowiązki organu podatkowego – terminy i zasady.
 9. Pomoc do kwoty 500.000 euro.
 10. Orzecznictwo w zakresie pomocy publicznej.
 11. Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie pomocy publicznej w gminach. Przykłady nieprawidłowości.

IV BLOK SZKOLENIOWY

Pytania i odpowiedzi.

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach przydatne w zakresie zadań komórek rachunkowości wzory pism (m.in. korespondencja z organami egzekucyjnymi), decyzji, postanowień a także wzory instrukcji dot. m.in. ewidencji księgowej podatków i opłat.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

380,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 8 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 5 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF


Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%