Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 29 marca 2021

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
PRAWIDŁOWE WYPEŁNIANIE DEKLARACJI,
SPRAWDZANIE DEKLARACJI, PŁATNOŚĆ RAT PODATKU
I JEGO DOCHODZENIE

Aneta Chmielowiec

– radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

TEMATYKA SZKOLENIA:

      Zapraszam na szkolenie z podatku od środków transportowych. Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów, zajmujących się przygotowaniem projektów uchwał w sprawie podatku od środków transportowych, „wymiarem”, czynnościami sprawdzającymi, udzielaniem ulg, ewidencją księgową tego podatku, pomocą publiczną i egzekwowaniem tego podatku.
      Celem szkolenia jest przedstawienie – w sposób kompleksowy – aktualnych problemów w zakresie tego podatku, z uwzględnieniem ostatnich uregulowań zawartych w tarczy 6.0., aktualnego orzecznictwa i stanowiska doktryny, poczynając od konstruowania projektu uchwały w zakresie tego podatku i zagadnień dotyczących powszechności opodatkowania (w tym problematyka zawieszenia terminu załatwiania spraw podatkowych), po czynności sprawdzające, udzielanie ulg, w tym pomoc publiczną, ewidencję księgową, ustalanie prawidłowego salda (zaległości bądź nadpłaty) na koncie podatnika z uwzględnieniem zasad dotyczących przerwania biegu terminu przedawnienia (np. ogłoszenie upadłości/zajęcie rachunku bankowego), a także po egzekwowanie tego podatku.
      W trakcie szkolenia zostanie poruszona problematyka przykładowo: czasowej rejestracji pojazdów i wpływu tego zdarzenia na datę powstania obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych w przypadku pojazdów już zarejestrowanych i rejestrowanych po raz pierwszy w RP, a także określania wysokości tego podatku, jego egzekwowania oraz dopuszczalnych form pomocy publicznej w dobie pandemii, w tym jakie dokumenty należy wyegzekwować od podatnika, ubiegającego się o pomoc publiczną w przypadku umorzenia, a jakie w przypadku rozłożenia na raty?

Serdecznie zapraszamy

WZORY

 • uchwała w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych,
 • uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych,
 • decyzja określająca wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych,
 • decyzja zmieniająca decyzję ostateczną w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych,
 • postanowienie w sprawie wszczęcia postępowania podatkowego z urzędu,
 • wezwanie do stawienia się w Urzędzie,
 • postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego,
 • wezwanie do złożenia deklaracji,
 • postanowienie w sprawie wszczęcia postępowania,
 • informacja o niezałatwieniu sprawy w terminie,
 • postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

!!! W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM TERYTORIALNYM WYKŁADOWCY PRACOWNICY URZĘDÓW Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU.
SERDECZNIE PAŃSTWA PRZEPRASZAMY I ZAPRASZAMY NA INNE SZKOLENIA!!!

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

1. Zasady techniki prawodawczej przy konstruowaniu uchwał w sprawie podatku od środków transportowych. Nowe programy pomocowe w podatku od środków transportowych w 2021 r. (de minimis/pomoc regionalna)?
2. Ustalanie podatnika podatku od środków transportowych – problemy w tym zakresie:

 • jak opodatkować pojazd, jeśli właścicielem pojazdu jest firma leasingowa mająca siedzibę za granicą?
 • co powinien zrobić organ podatkowy, gdy spółka faktycznie nie istnieje, choć formalnie spółka jest nadal właścicielem pojazdów, spółka nie zakończyła spraw, a w starostwie nie wyrejestrowano pojazdów,
 • kto podlega opodatkowaniu, w przypadku gdy jako posiadacz (C.1.1) w dowodzie rejestracyjnym jest wpisana gminna jednostka budżetowa, a jako właściciel (C.2.1) Gmina albo gdy jako posiadacz (C.1.1) i właściciel (C.2.1) wpisana jest gmina, a w adnotacjach gminna jednostka organizacyjna?
 • rozwód a obowiązek podatkowy (do kiedy ten obowiązek ciąży na obojgu małżonkach, jako współwłaścicielach, a od kiedy na jednym z małżonków – właścicielu pojazdu?)
 • nieprzerejestrowanie pojazdu a obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych
 • bank jako współwłaściciel – problemy z tym związane
 • kto jest podatnikiem w przypadku umowy przywłaszczenia na zabezpieczenie. W dowodzie rejestracyjnym wpisany jako pierwszy jest podatnik, a w adnotacjach urzędowych dowodu rejestracyjnego jako współwłaściciel wpisany jest bank
 • czy jeżeli przyczepa/naczepa jest zarejestrowana na przedsiębiorstwo, a wykorzystywana jest do działalności rolniczej przez osobę fizyczną, czy podlega wyłączeniu z opodatkowania? Kto powinien składać oświadczenie o wykorzystaniu przedmiotu do działalności rolniczej?
 • czy faktura jest dokumentem, który potwierdza przejście obowiązku podatkowego?
 • kto składa deklarację, w przypadku podatnika w upadłości/w restrukturyzacji?
 • kto jest podatnikiem, w przypadku przekazania pojazdu w użytkowanie?
 • czy sposób użytkowania pojazdu ma wpływ na obowiązek złożenia deklaracji?
 • kto jest podatnikiem w wyniku postępowania egzekucyjnego?
 • czy umowa sprzedaży nie zgłoszona w wydziale komunikacji może skutkować przejściem obowiązku podatkowego?
 • na kim spoczywa obowiązek podatkowy w przypadku gdy pojazdy zostały zajęte przez komornika?
 • kto jest podatnikiem w przypadku przewłaszczenie na zabezpieczenie?
 • kto płaci podatek od pojazdów będących przedmiotem leasingu?
 • użyczenie (dzierżawa) pojazdu a obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych,
 • czy spółka jawna/spółka cywilna jest podatnikiem?
 • czy gminne jednostki organizacyjne opłacają podatek?
 • współwłasność a obowiązek podatkowy
 • wyjazd za granicę a obowiązek podatkowy; w tym jak postępować, jeżeli nie jest znane miejsce zamieszkania podatnika, który wyjechał za granicę?

3. Wypełnianie, składanie i weryfikacja deklaracji na podatek od środków transportowych:

 • czy jeśli pojazd jest zarejestrowany na dwóch współwłaścicieli, to każdy z nich musi złożyć deklarację?
 • czy gmina będąca właścicielem samochodów strażackich powinna składać deklarację na podatek od środków transportowych i płacić podatek?
 • jeżeli pojazd wycofano z ruchu od października 2020 do lipca 2021, to czy wykazujemy go w deklaracji składanej do 15 lutego z odpowiednio przeliczoną kwotą podatku?
 • pojazd jest czasowo wycofany z ruchu do 27.05.2021r. Czy deklarację trzeba złożyć w lutym czy w czerwcu?
 • czy małżonek może złożyć deklarację DT-1 jako posiadacz samoistny? Czy dopiero po przeprowadzonym postępowaniu spadkowym można taki pojazd ponownie opodatkować?
 • podatnik zakupił pojazd 31.12.2020 r., wcześniej posiadał już 2 środki transportowe. Czy może złożyć 1 deklarację na 3 pojazdy? Czy powinien złożyć 2 deklaracje?
 • czy pojazd specjalny należy wykazać w deklaracji jako pojazd zwolniony z obowiązku opodatkowania czy nie trzeba w ogóle na niego składać deklaracji?
 • jeżeli podatnik sprzedał środek transportowy 29.12.2020 r., to czy w 2021 r. powinien złożyć deklarację o wygaśnięciu obowiązku podatkowego za rok 2020 czy wystarczy, że w deklaracji składanej do 15.02.2021 r. nie wpisze już środka transportowego
 • gdzie znaleźć informację o tym, czy pojazd ma zawieszenie pneumatyczne czy inne?
 • gdzie szukać informacji o wpływie pojazdu silnikowego na środowisko naturalne?
 • podatnik sprzedał samochód w październiku natomiast wyrejestrował go w grudniu i również w grudniu ujawnił ten fakt organowi? Za jaki okres powinien być opodatkowany?
 • czy za każdym razem, jeśli podatnik wykorzystuje pojazd do działalności rolniczej, musi złożyć oświadczenie o tym, że pojazd wykorzystywany jest do działalności rolniczej?
 • czy jeśli podatnik jest rolnikiem to tylko naczepy są wyłączone z opodatkowania czy również samochody ciężarowe?
 • co jeżeli pojazd jest ujęty w środkach trwałych przedsiębiorstwa, a podatnik składa oświadczenie o wykorzystaniu jedynie do działalności rolniczej? Czy w takim przypadku, mimo złożenia oświadczenia, za naczepę należy zapłacić podatek?
 • podatnik, jako duża firma (flota około 200 pojazdów), ciągle nabywa i zbywa pojazdy. Często dostarcza kilka deklaracji w jednym czasie (w związku z powstaniem/wygaśnięciem obowiązku). Domaga się, aby odpisy związane z wygaśnięciem zwracać mu, a on oddzielnie będzie opłacał podatek wynikający z powstania obowiązku. Przykład: złożył deklarację z odpisem 500 zł i drugą z przypisem 700 zł. Saldo na jego koncie wyniosło więc 200 zł. Nie ma nadpłaty; czy proponowane przez niego rozwiązanie jest dopuszczalne?
 • skąd uzyskać informację o potencjalnie największej masie naczepy do określenia DMC zespołu pojazdów dla ciągnika? I analogicznie – do określenia DMC zespołu pojazdów dla naczepy – skąd uzyskać informację o potencjalnie najmniejszej masie własnej ciągnika balastowego? Czy są to dane podane w jednym miejscu, gdzie ich szukać?
 • jeżeli podatnik jest współwłaścicielem kilku pojazdów, a każdy pojazd należy do innego współwłaściciela, to może złożyć jedną deklarację?
 • jeżeli podatnik zadeklaruje daną DMC zespołu, to czy tę informację należy weryfikować? w większości przypadków podatnicy podają wartości max czyli 40 t.

II BLOK SZKOLENIOWY

4. Ustalanie przedmiotu opodatkowania – aktualne problemy w tym zakresie:

 • podatek od ciągnika rolniczego?
 • zasady ustalania dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, określanie dmc naczepy
 • skąd pozyskać informacje w przypadku, gdy nie ma podanej DMC zespołu pojazdów?
 • czy można opodatkować naczepę (przyczepę), w sytuacji gdy podatnik sprzedał ciągnik siodłowy?
 • co z podatkiem w przypadku naczepy i przyczepy wykorzystywanej wyłącznie do działalności rolniczej/ wykorzystywanej zarówno do działalności rolniczej, jak i działalności gospodarczej?
 • jak udokumentować wyłączenie z opodatkowania?
 • wyłączenie z opodatkowania i zwolnienie z opodatkowania – czy to pojęcia tożsame?

5. Terminy płatności podatku od środków transportowych. Zasada proporcjonalności. Jak określić prawidłowo wysokość rat?

 • Jak podzielić raty podatku od środków transportowych zakupionych po dniu 1 lutego, a przed 1 września roku podatkowego?.
 • Czy podatek za jeden miesiąc jest płatny w dwóch ratach 15.02 i 15.09 ?

6. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych:

 • czy datą opodatkowania jest data zgonu czy data uprawomocnienia się postanowienia sądowego?
 • podatnik w trakcie roku zmienia przeznaczenie pojazdu i przedstawia zmianę w dowodzie rejestracyjnym , gdzie ma nowy wpis, że pojazd stał się pojazdem specjalnym /pomoc drogowa. Czy za datę wygaśnięcia obowiązku podatkowego należy przyjąć datę wpisu ze Starostwa o adnotacji o zmianie przeznaczenia ?
 • podatnik sprzedał pojazd 04.01.2021r. Jak powinien złożyć deklarację?
 • data powstania obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych w przypadku zakupu nowego pojazdu oraz pojazdu sprowadzanego z zagranicy, weryfikacja danych z dokumentów (jakich?) w tym zakresie
 • czasowa rejestracja pojazdu a obowiązek podatkowy
 • czasowe wycofanie pojazdu z ruchu i wygaśnięcie obowiązku podatkowego; czy decyzja o czasowym wycofaniu przechodzi na nabywcę?
 • data powstania obowiązku podatkowego w przypadku ponownego dopuszczenia pojazdu do ruchu, w sytuacji gdy czasowe wycofanie wygasa w trakcie miesiąca oraz gdy wygasa z ostatnim dniem miesiąca, data pierwszej rejestracji – co oznacza ten zwrot?
 • zezłomowanie pojazdu a obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych
 • wyrejestrowanie pojazdu
 • czy kradzież pojazdu skutkuje wygaśnięciem obowiązku podatkowego?
 • jak ustalamy moment powstania obowiązku z podatku w związku z ponownym dopuszczeniem
 • pojazdu do ruchu?
 • jak postąpić w przypadku, gdy podatnik nie ma pojazdu, a w ewidencji dalej figuruje jako właściciel pojazdu?
 • czy wyjazd pojazdu za granicę skutkuje wygaśnięciem obowiązku podatkowego?

III BLOK SZKOLENIOWY

7. Z jakich form pomocy może skorzystać podatnik podatku od środków transportowych w dobie COViD-19?:

 • uchwały w zakresie zwolnień podatkowych w podatku od środków transportowych podejmowane przez gminy w oparciu o przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
 • ulgi uznaniowe (umorzenie zaległości podatkowej, odroczenie terminu płatności, odroczenie zapłaty zaległości podatkowej, rozłożenie na raty) stosowane w okresie pandemii COVID-19
 • na podstawie jakich przepisów umorzyć zaległości?
 • czy za pomoc Covidową uznawać tylko taką pomoc jeżeli w podaniu podatnik powołuje się na COVID?
 • czy Gmina najpierw musi mieć podjętą uchwałę czy bez uchwały może udzielić pomocy Covidowej

8. Jakie limity pomocy publicznej obowiązują w podatku od środków transportowych w 2021 r.?
9. Procedura realizacji podatku od środków transportowych w okresie pandemii COVID-19:

 • zawieszenie biegu terminu załatwiania spraw podatkowych – tarcza 6.0.
 • co dalej z podwójnym awizem pism w sprawach podatkowych (czy fikcja doręczenia obowiązuje w okresie epidemii)?
 • jakie czynności może podjąć organ gdy zamiast aktu poświadczenia dziedziczenia bądź postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku wpłynie sam akt zgonu podatnika?
 • oświadczenia, zaświadczenia, formularze pomocy publicznej
 • sprawozdawczość z udzielonej pomocy publicznej w podatku od środków transportowych,
 • czy w okresie pandemii można dokonywać czynności sprawdzających?
 • czy w okresie pandemii można wydać decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych?
 • na kogo wystawić decyzję, zaświadczenia w przypadku współwłasności pojazdu?
 • co z doręczaniem pism procesowych w okresie COVID-19?
 • podatnik zbywa pojazd w trakcie roku, czy wpisujemy kwoty w deklaracji w miejscu „Kwota podatku”?
 • deklaracje na podatek od środków transportowych składane w formie elektronicznej

10. Ewidencja księgowa podatku; składanie deklaracji przez podatnika posiadającego kilka pojazdów. Ustalanie prawidłowego salda (zaległości bądź nadpłaty) na koncie podatnika z uwzględnieniem zasad dotyczących przerwania biegu terminu przedawnienia (np. ogłoszenie upadłości czy zajęcie rachunku bankowego).

11. Zwolnienia w podatku od środków transportowych (pojazdy specjalne). Kiedy wchodzi w grę zwolnienie ustawowe pojazdów, stanowiących zapasy mobilizacyjne; jakie dokumenty są podstawą zwolnienia? Czy pojazdy należące do jednostek OSP są pojazdami specjalnymi?

12. Właściwość miejscowa organów podatkowych w podatku od środków transportowych.

 • zmiana właściwości miejscowej w trakcie roku.
 • podatnik prowadzący działalność gospodarczą był niezadowolony ze stawek podatku od środków transportowych w miejscu zamieszkania. Postanowił płacić podatek w innej gminie. W styczniu br. złożył wniosek o zmianę wpisu do CEIDG, w którym podał swój nowy adres zamieszkania, jednak zmiana ta nie jest widoczna we wpisie w CEIDG. Podatnik chce złożyć deklarację o wygaśnięciu obowiązku podatkowego na swoje pojazdy w naszej gminie, ponieważ twierdzi, że od teraz może płacić już podatek gdzie indziej. Czy bez żadnego dokumentu poświadczającego jego zmianę adresu zamieszkania organ podatkowy może przyjąć taką deklarację? Podatnik przyniósł jedynie kserokopię wniosku złożonego w Urzędzie Miejskim o zmianę wpisu do CEIDG.
 • czy adres podmiotu musi być wpisany w KRS czy wystarczy wpis w NIP-8?

13. Pełnomocnictwa w procesie realizacji podatku od środków transportowych.

14. Śmierć podatnika podatku od środków transportowych i co dalej?

 • odpowiedzialność spadkobierców podatnika za niezapłacony podatek od środków transportowych
 • śmierć podatnika w trakcie postępowania podatkowego

IV BLOK SZKOLENIOWY

Pytania i odpowiedzi.

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach przydatne w zakresie zadań komórek rachunkowości wzory pism (m.in. korespondencja z organami egzekucyjnymi), decyzji, postanowień a także wzory instrukcji dot. m.in. ewidencji księgowej podatków i opłat.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

380,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 8 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 5 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF


Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%