Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 17 maja 2021

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD PODSTAW

Aneta Chmielowiec

– radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

      Szkolenie adresowane jest zarówno do osób początkujących, jak i osób z doświadczeniem w wymiarze podatku od nieruchomości. Atutem tego szkolenia jest kompleksowe i praktyczne (na przykładach) omówienie zagadnień od podstaw związanych z opodatkowaniem nieruchomości lub ich części podatkiem od nieruchomości z uwzględnieniem zasad postępowania podatkowego i pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis.
      W trakcie szkolenia zostaną przedstawione aktualne przepisy w zakresie podatku od nieruchomości, ugruntowana linia orzecznicza i najnowsze orzecznictwo w zakresie tego podatku oraz stanowiska MF. Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie stosowania przepisów podatkowych.

WZORY:

 • decyzji ustalającej wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości
 • decyzji zmieniającej decyzję ostateczną
 • wezwania do złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

!!! W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM TERYTORIALNYM WYKŁADOWCY PRACOWNICY URZĘDÓW Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU.
SERDECZNIE PAŃSTWA PRZEPRASZAMY I ZAPRASZAMY NA INNE SZKOLENIA!!!

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości
 2. Definicja budynku
 3. Definicja powierzchni użytkowej budynku
 4. Zależność między rodzajem budynku a wysokością stawki podatku od nieruchomości:
  • budynek mieszkalny
  • budynek letniskowy
  • garaże, blaszane garaże
  • budynki zakładów opieki zdrowotnej
  • jak ustalić, czy budynek jest budynkiem gospodarczym
  • ujawnienie budynku po „wymiarze” – czy wzruszamy decyzję ostateczną?
  • jak kwalifikować obiekty budowlane (kiedy mamy do czynienia z budynkiem, a kiedy z budowlą?). Czy silos jest budynkiem czy budowlą? – najnowszy wyrok TK i jak ten wyrok „się ma” do wyroku TK z 13 grudnia 2017 r.?
  • opodatkowanie nieruchomości (użytkowanych i nieużytkowanych) należących do przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną w praktyce organów podatkowych. Czy przerwa w działalności uprawnia do niższej stawki?, najnowszy wyrok TK z lutego 2021 r.
  • czy zbiornik może być budynkiem?
 5. Opodatkowanie budynków lub ich części podatkiem od nieruchomości a samowola budowlana.
 6. Budowle:
  • budowla jako przedmiot podatku od nieruchomości
  • na kim ciąży obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości od budowli, w przypadku wydzierżawienia części gruntu, na której dzierżawca wybudował te budowle?
  • jak opodatkować sieci telekomunikacyjne i elektroenergetyczne?
  • opodatkowanie budowli na targowisku
  • ustalanie podstawy opodatkowania budowli
  • czy automaty i bankomaty należy opodatkować podatkiem od nieruchomości
  • opodatkowanie elektrowni wiatrowych?, Co jest podstawą ich opodatkowania? Wartość rynkowa czy wartość początkowa? Co z rokiem 2017 r. (czy będzie sprawa przed TSUE?) – najnowsze orzecznictwo
  • podstawa opodatkowania budowli zamortyzowanych
  • czy wiaty przystankowe, maszty flagowe podlegają opodatkowaniu, ustalanie podstawy opodatkowania budowli ujętych w kompleksowych środkach trwałych
  • opodatkowanie urządzeń technicznych
  • czy wiaty na wózki w marketach podlegają opodatkowaniu?
  • podatek od infrastruktury narciarskiej?
  • opodatkowanie podatkiem od nieruchomości infrastruktury kolejowej
  • najświeższe rozstrzygnięcia w zakresie elektrowni wiatrowych, podziemnych garaży, obiektów przesyłowych; skarga konstytucyjna osób fizycznych w kwestii stawki od garażu w budynku mieszkalnym i co dalej?
  • czy środek trwały w 90% wyłączony z eksploatacji, a należący do przedsiębiorcy, należy opodatkować stawką najwyższą?
  • czy stacja gazowa jest opodatkowana jako całość
  • opodatkowanie parkingu na dachu budynku
  • czy biogazownia podlega opodatkowaniu?
  • opodatkowanie stacji bazowej telefonii komórkowej i hali namiotowej
  • czy gminy będą zwracać podatek od nieruchomości za garaże wielostanowiskowe w budynkach mieszkalnych
  • podstawa opodatkowania budowli – kiedy stosujemy art. 4 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?
  • czy „wystawka” przed sklepem podlega opłacie targowej? Food truck a opłata targowa
  • kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości od gruntów pod liniami energetycznymi? Nadleśnictwo czy firma energetyczna? Jaka stawka jest właściwa dla gruntów, na których prowadzona jest działalność gospodarcza i leśna? Czy umowa przesyłu przenosi obowiązek podatkowy?
  • opodatkowanie urządzeń reklamowych na dachu budynku
  • opodatkowanie silosów, transformatorów i chłodni
  • budynek/budowla na cudzym gruncie – kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości
  • czy słup reklamowy to budowla
  • kwalifikacja obiektów – budowla czy budynek?
  • jak postępować, gdy brakuje definicji ustawowej danego wyrażenia? (sprawa dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości infrastruktury drogowej)
  • czy zarejestrowanie firmy w mieszkaniu jest podstawą do opodatkowania nieruchomości z zastosowaniem najwyższej stawki?
  • stosowanie Przepisów wprowadzających ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym
  • stawka dla garaży wielostanowiskowych
  • czy powierzchnia użytkowa hali garażowej wykazana w ewidencji geodezyjnej jest wiążąca dla organów podatkowych, gdy jest niezgodna z rzeczywistością
  • opodatkowanie nieruchomości należących do wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Omówienie art. 21 Prawa geodezyjnego i kartograficznego:
  • przypadki, w których organ podatkowy może przyjąć dane wynikające z innych dokumentów, a które są sprzeczne z danymi z ewidencji gruntów
  • czynności, jakie podejmuje organ podatkowy, aby stwierdzić, jakim podatkiem należy opodatkować grunty
 2. Definicja działalności gospodarczej.
 3. Jaki podatek przy działalności sezonowej? Czasowe zawieszenie działalności gospodarczej.
 4. Opodatkowanie gruntów, budynków i budowli podmiotów gospodarczych.
 5. Opodatkowanie części budynku, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.
 6. Wyłączenia przedmiotów opodatkowania z kategorii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 7. Czy przedsiębiorca może być opodatkowany podatkiem rolnym?
 8. Czy przedsiębiorca może być opodatkowany podatkiem od nieruchomości w związku z posiadaniem gruntów wg stawek dla gruntów pozostałych?
 9. Jak opodatkować grunt, na którym stoi budynek mieszkalny, w części zajęty na cele mieszkalne i cele działalności gospodarczej?
 10. Omówienie treści art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 11. Jak opodatkować grunty oznaczone w ewidencji gruntów symbolem „Ws”, „Wp”, „Wsr”?
 12. Co z opodatkowaniem gruntów oznaczonych jako „Tr” i „Lz”?
 13. Co z opodatkowaniem gruntów oznaczonych symbolem „K”?
  • opodatkowanie gruntów zajętych na kopalnie (np. kopalnie piachu)
  • opodatkowanie gruntów, stanowiących tereny poeksploatacyjne lub nieczynne kopalnie
 14. Podatnicy podatku od nieruchomości:
  • kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości, w sytuacji gdy grunty należące do Skarbu Państwa, oddane w zarząd Nadleśnictwu, są w posiadaniu innego podmiotu na podstawie, np. umowy dzierżawy albo bez tytułu prawnego?
  • na kim ciąży obowiązek podatkowy, w przypadku poddzierżawienia przez osobę fizyczną działki komunalnej oddanej w dzierżawę osobie fizycznej?
  • kto jest podatnikiem w przypadku umowy z trwałym zarządcą

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Opodatkowanie wspólników spółki cywilnej
 2. Opodatkowanie gruntów we władaniu SP ZOZ
 3. Opodatkowanie osób prawnych kościołów i innych związków wyznaniowych.
 4. Podatek od nieruchomości i obowiązek podatkowy posiadaczy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego; problematyka opodatkowania nieruchomości komunalnych.
 5. Stawka podatku od nieruchomości po ogłoszeniu upadłości? Przedsiębiorstwo w stanie upadłości prowadzące działalność gospodarczą.
 6. Stawka podatku od nieruchomości w przypadku przedsiębiorcy „w likwidacji”.
 7. Opodatkowanie aptek, instytucji kultury, szkół publicznych i niepublicznych, uczelni, zakładów pracy chronionej.
 8. Opodatkowanie małżonków, współwłaścicieli.
 9. Data powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości.
 10. Rozpoczęcie i zakończenie budowy obiektu a obowiązek podatkowy; Opodatkowanie budynków mieszkalnych do czasu ich sprzedaży.
 11. Skutki niezłożenia deklaracji, informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
 12. Zwolnienia i ulgi w podatku od nieruchomości. Czy część nieruchomości przeznaczona na cele mieszkalne duchownych, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, jest zwolniona z podatku?
 13. Zwolnienie gminy z podatku od nieruchomości – możliwości i przykłady.
 14. Pomoc publiczna w podatku od nieruchomości – konfiguracje.

IV BLOK SZKOLENIOWY

Pytania i odpowiedzi.

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach przydatne w zakresie zadań komórek rachunkowości wzory pism (m.in. korespondencja z organami egzekucyjnymi), decyzji, postanowień a także wzory instrukcji dot. m.in. ewidencji księgowej podatków i opłat.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

380,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 8 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 5 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF


Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%