Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 16 kwietnia 2021r.

PODATEK OD DESZCZU
WYMIAR NALEŻNOŚCI

Dr Paweł Grzybowski

– doktor nauk prawnych, praktyk, doświadczony trener; specjalizuje się w  prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania optymalnych rozwiązań dla samorządów w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także podatku VAT; w codziennej praktyce uczestniczy m. in. w pracach związanych z bieżącą obsługą jednostek samorządu terytorialnego; jest autorem licznych publikacji w prasie samorządowej

Przyczyny skomplikowania wymiaru tzw. opłaty retencyjnej
      Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej nie należy do opłat o prostej konstrukcji.
      Pod względem przedmiotowym w istocie w całości została skonstruowana w oparciu o niezdefiniowane pojęcia.
      W praktyce powstają więc pytania w jakich sytuacjach należy ją pobierać.
      Do łatwych nie należy też wymiar tej opłaty. O ile sam sposób prowadzenia postępowania nie powinien budzić szczególnych wątpliwości (odesłano w tym zakresie do Kodeksu postępowania administracyjnego), to już sama natura opłaty została istotnie skomplikowana. Daniny publicznoprawne powstają zgodnie z zasadami określonymi w treści ustawy Ordynacja podatkowa. Ustawodawca przewidział w tym zakresie tryby powstawania obowiązku podatkowego oraz zobowiązań podatkowych. Są to pojęcia uniwersalne, znajdujące powszechne zastosowanie przy powstawaniu podatków. W ustawie Prawo wodne ustawodawca postanowił wprowadzić jednak rozwiązania swoiste. Powyższe nie budziłoby zastrzeżeń, gdyby ustawodawca nie odesłał jednocześnie do przepisów Ordynacji podatkowej. Co prawda ustawodawca przepisy Ordynacji nakazuje stosować odpowiednio, nie zmienia to jednak stopnia skomplikowania opłaty. Użyta w Prawie wodnym nomenklatura stosowana jest niejednolicie, a więc nawet odpowiednie odesłanie do przepisów Ordynacji powoduje zamieszanie. Kwestie związane z systemem powstawania zobowiązania w opłacie są niezwykle istotne. To od nich uzależniony jest okres odsetkowy, okres przedawnienia zobowiązania, kalkulacja nadpłaty, czy zakres wzajemnych obowiązków organu oraz zobowiązanego.
      Kompleksowa analiza przepisów Prawa wodnego oraz Ordynacji podatkowej z uwzględnieniem jej odpowiedniego stosowania na gruncie wymiaru opłaty pozwala osiągnąć pewne praktyczne rozwiązania. Nie zmienia to jednak oryginalnego charakteru opłaty za zmniejszenie retencji. Biorąc pod uwagę zakres obowiązków zobowiązanego oraz rolę organu w ich wypełnianiu, opłata retencyjna łączy w sobie dwa znane z Ordynacji podatkowej sposoby powstawania zobowiązań.

TEMATYKA SZKOLENIA:
Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej nie jest zagadnieniem nowym. Każdy kto na określonej powierzchni ogranicza odpływ wód opadowych zobowiązany jest do uiszczania stosownej opłaty. Za jej wymiar odpowiedzialny jest samorząd gminny. Co prawda gmina nie jest beneficjentem całości pobieranej opłaty, jednak uzyskuje stosowny procent jej poboru. Przepisy regulujące ww. opłatę są niezwykle lakoniczne, a sam tryb jej wymiaru odbywa się na zasadzie odesłania do przepisów KPA oraz Ordynacji podatkowej.

Realizując pobór „podatku od deszczu” niewątpliwie odpowiedzieć należy sobie na wiele pytań. Istotne w tym zakresie wydają się w szczególności:

 • Czy można odstąpić od poboru opłaty?
 • Czy można wymierzyć opłatę za nieruchomości zabudowane przed 2018 r.?
 • Czy wymiar podatku od deszczu powinien następować w oparciu o przepisy KPA czy Ordynacji podatkowej?
 • Co to znaczy stosować odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowe?
 • W jakich obszarach ustawa Prawo wodne modyfikuje zasady przyjęte w
 • Ordynacji podatkowej?
 • Czy opłatę retencyjną wymierza się zgodnie z zasadą „jedna nieruchomość to jedna księga wieczysta”?
 • Czy wykonywanie robót rodzących obowiązek w opłacie to wykonywanie robót budowlanych?
 • Co to znaczy „trwale związane z gruntem”?
 • Jak rozumieć pojęcie „powierzchnia biologicznie czynna”?
 • Jak rozumieć pojęcie „obszary nieujęte w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej”?
 • Jak ustalać wielkość utraconej powierzchni biologicznie czynnej?
 • Czy opłata za zmniejszenie retencji jest opłatą roczną?
 • Czy opłata za zmniejszenie retencji jest ustalana czy określana przez organ?
 • Czy oświadczenie przyjmuje postać deklaracji?
 • Czy informacja posiada walor decyzji administracyjnej?
 • Jakie są źródła danych niezbędnych do wymiaru opłaty?
 • Czy reklamacja przyjmuje charakter odwołania?
 • Czy opłatę można wymierzać za trzy minione kwartały?
 • Czy Informację wydaje się w przypadku, gdy należności wynosi mniej niż 20 zł.
 • Czy udzielenie ulgi w opłacie wymaga zgody Wód Polskich?

Co równie ważne niedawno powstał projekt ustawy nowelizującej ustawę Prawo wodne zakładający rozszerzenie opłaty od deszczówki. Według tego projektu nowy podatek deszczowy obejmie każdego właściciela nieruchomości o powierzchni większej niż 600 m2, u którego istnieje albo powstanie zabudowa wyłączająca powyżej 50% powierzchni biologicznie czynnej.
Podatkiem ma zostać objętych 20 razy więcej nieruchomości niż obecnie. Oznacza to, że organy powinny przygotować się na wzmożenie prac związanych z poborem tej opłaty.

Program szkolenia

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE
a. Charakter opłaty
b. Praktyczne problemy związane z wymiarem opłaty
i. Krótki czas obowiązywania (brak doświadczeń)
ii. Zakres czasowy obowiązywania opłaty (problem intertemporalny)
iii. Problem odpowiedzialności za zaniechanie wymiaru opłaty
c. Dostępne wyniki kontroli NIK

II. STAN PRAWNY
a. Prawo Wodne
b. Stosowanie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
c. Stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej

III. PRZEDMIOT OPŁATY ORAZ JEJ WYSOKOŚĆ
a. Pojęcie nieruchomości
b. Wykonywanie robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem
c. Powierzchnia biologicznie czynna
d. Obszar nieujęty w system kanalizacji otwartej lub zamkniętej
e. Sposób kalkulacji opłaty

IV. WYMIAR NALEŻNOŚCI W OPŁACIE
a. Obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe
b. Oświadczenie
c. Informacja
d. Reklamacja
e. Przedawnienie
f. Kwartalny charakter opłaty

V. PROJEKT NOWELIZACJI PRAWA WODNEGO W ZAKRESIE OPŁATY ZA ZMNIEJSZENIE RETENCJI
a. Zwiększenie obowiązku w opłacie.

VI. PYTANIA I ODPOWIEDZI

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach przydatne w zakresie zadań komórek rachunkowości wzory pism (m.in. korespondencja z organami egzekucyjnymi), decyzji, postanowień a także wzory instrukcji dot. m.in. ewidencji księgowej podatków i opłat.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

380,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 8 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 5 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF


Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%