Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 7 grudnia 2021

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZAMYKANIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
NA KONIEC ROKU OBRACHUNKOWEGO
ANALIZA PRAWIDŁOWOŚCI WYKAZYWANYCH SALD ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT NA KONTACH KSIĘGOWYCH POSZCZEGÓLNYCH PODATNIKÓW
POSTĘPOWANIE Z PRZEDAWNIONYMI OPŁATAMI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI FIGURUJĄCYMI
W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH

Cecylia Wołoch

– od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta Krakowa gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne

Wybrane zagadnienia i problemy omówione na szkoleniu:

 1. Jakie działania podjąć w ramach prowadzenia rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, aby na koniec roku obrachunkowego wykazać poprawne salda zaległości i nadpłat?
 2. W oparciu o jakie dokumenty można dokonać stosownych przeksięgowań, odpisów, przypisów czy korekt ewentualnych nieprawidłowych zapisów w ewidencji księgowej?
 3. Jaki jest termin na ewentualne korygowanie zapisów w ewidencji księgowej odnośnie danego roku obrachunkowego? Czy operacje księgowe dotyczące starego roku mogą być dokonane już po nowym roku?
 4. Zasady funkcjonowania kont księgowych (konta syntetyczne, analityczne i szczegółowe).
 5. Przypisy za okresy wsteczne – jak i w oparciu o jakie dokumenty przypisać należności uboczne?
 6. Odpis przedawnionych należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z ksiąg rachunkowych – jak udokumentować przedawnienie?, jak sporządzić dokument księgowy do odpisu?, kto powinien go podpisać? Czy przedawniona opłata może pozostać w księgach rachunkowych na następny rok?

Uwaga! W materiałach szkoleniowych przydatne wzory dokumentów pism, postanowień w tym m.in. dot. odpisu należności przedawnionych.

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Ogólne zasady ewidencji księgowej w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – obowiązujące przepisy (zastosowanie wybranych przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ordynacji podatkowej, rozporządzeń Ministra Finansów)
 2. Podstawa przypisu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (deklaracja, decyzja, zawiadomienie o wysokości opłaty przy zmianie stawek, utrata prawa do zwolnienia w związku np. z brakiem kompostownika, decyzja o podwyższeniu opłaty za brak segregacji )
 3. Szczegółowe omówienie zasad funkcjonowania konta rozrachunkowego 221 – „Należności z tytułu dochodów budżetowych”
 4. Czy podstawą przypisu/odpisu jest decyzja doręczona czy ostateczna?
 5. Składanie deklaracji za okresy wsteczne np. od 2018r. (na których drukach?, starych czy aktualnie obowiązujących?)
 6. Czy deklaracja na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za listopad i grudzień np. 2016r. złożona 3 stycznia 2022r. stanowi podstawę przypisu należności?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Czy wydana w roku 2021 decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami za rok 2016 doręczona 3 stycznia 2022r. stanowić będzie podstawę przypisu należności na karcie kontowej zobowiązanego?
 2. Czy podatnika należy informować o przedawnieniu należności?
 3. W jaki sposób dokonać przypisu deklaracji za okresy wsteczne (czy należą się odsetki za okresy wsteczne, w przypadku gdy deklaracje nie były składane? Od kiedy liczyć odsetki? Na podstawie jakiego dokumentu przypisać odsetki?)
 4. Przypisywanie korekt deklaracji i nowych deklaracji (terminy składania)
 5. Kiedy i na jakiej podstawie przypisać koszty upomnienia
 6. Sposoby płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • zapłata w kasie
  • zapłata na rachunek bankowy
  • zapłata do inkasenta

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Zarachowanie wpłaty dokonanej po terminie płatności (czy zarachować należy zgodnie ze wskazaniem podatnika np. tylko na należność główną?, czy i kiedy organ podatkowy musi wydać postanowienie o zarachowaniu wpłaty? Czy nadpłatę z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można przeksięgować na należności cywilnoprawne? Czy wpłatę dokonaną przez podatnika można zarachować na zaległość objętą tytułem wykonawczym?)
 2. Możliwość płatności opłaty przez osobę inną niż podatnik
 3. Które podmioty muszą regulować płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie bezgotówkowej?
 4. Przedawnienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  • kiedy dochodzi do przedawnienia należności?
  • w jaki sposób może dojść do przerwania biegu terminu przedawnienia?
  • w jaki sposób i kiedy odpisać przedawnioną opłatę z konta zobowiązanego?
  • jakie są konsekwencje bilansowe niedokonania odpisu przedawnionej należności?
  • czy pracownik księgowości może odpowiadać dyscyplinarnie za nieterminowe odpisywanie przedawnionych należności?
 5. Nowa ranga zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany stawek
  • zawiadomienie jako podstawa wystawienia tytułu wykonawczego
  • czy zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty w związku ze zmianą stawek musi być doręczone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru?
  • od kiedy należy płacić opłatę w zmienionej wysokości w przypadku gdy zawiadomienie zostanie doręczone z np. kilkumiesięcznym opóźnieniem (czy należą się w takim przypadku odsetki od zaległości)?
  • przypis należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z zawiadomienia w księgach rachunkowych jednostki
 6. Omówienie wybranych problemów związanych z przekazywaniem tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego w końcówce roku kalendarzowego z uwzględnieniem obowiązku elektronicznego wystawiania i przekazywania do organu egzekucyjnego tytułów wykonawczych i rozliczeń kosztów egzekucyjnych obciążających wierzyciela?
  • czy organ egzekucyjny może – zgodnie z przepisami – wyznaczyć termin (np. 15 grudnia) jako ostatni dzień na przyjmowanie tytułów wykonawczych dot. danego roku?
  • czy wierzyciel może/powinien wystąpić z zapytaniem do organu egzekucyjnego na temat realizacji przekazanych do egzekucji tytułów wykonawczych?
  • czy koszty egzekucyjne naliczone wierzycielowi przez organ egzekucyjny muszą być zapłacone do końca roku kalendarzowego, w którym wierzyciel otrzymał postanowienie o obciążeniu go tymi kosztami?
  • czy i w jakim przypadku wierzyciel może złożyć zażalenie na postanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnych?
  • czy do czasu rozpatrzenia zażalenia kosztów można nie płacić?
  • czy wierzyciel może wystąpić do organu egzekucyjnego z wnioskiem o umorzenie kosztów egzekucyjnych?

IV BLOK SZKOLENIOWY

Dyskusja 😊 pytania, wyjaśnienia.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

398,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%