Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 27 kwietnia 2021

OPŁATA SKARBOWA
PRAKTYCZNE PROBLEMY Z USTALANIEM I POBOREM OPŁATY
W URZĘDACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
OSTATNIE ZMIANY USTAWY, NAJNOWSZE INTERPRETACJE
I ORZECZNICTWO

Cecylia Wołoch

– od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta Krakowa gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Ogólna charakterystyka konstrukcji ustawy o opłacie skarbowej – czyli co wynika z treści samej ustawy a co z załącznika?
 2. Ostatnie zmiany w ustawie o opłacie skarbowej w niektórych sprawach z zakresu budownictwa.
 3. Nowa kategoria zaświadczeń o milczącym załatwieniu sprawy a kwestia poboru opłaty skarbowej od takich zaświadczeń.
 4. Poświadczanie przez pracowników organów administracji publicznej dokumentów za zgodność z oryginałem a problem poboru opłaty skarbowej za takie poświadczenie.
 5. Pobór opłaty skarbowej od pełnomocnictw w tym pełnomocnictw w sprawach podatkowych.
  • pełnomocnictwa nie podlegające opłacie i zwolnione z opłaty
 6. Zwolnienie z opłaty skarbowej niektórych pełnomocnictw w sprawach podatkowych.
 7. Zakres podmiotowy opłaty skarbowej:
  • kto i kiedy wnosi opłatę skarbową ?
  • kto i w jakich sprawach jest zwolniony z opłaty skarbowej ?
 8. Przedmiot opłaty skarbowej
  • czynności urzędowe – rodzaje czynności podlegających opłacie i zwolnionych z opłaty,
  • zaświadczenia – rodzaje zaświadczeń podlegających opłacie i zwolnionych z opłaty
  • zezwolenia
  • złożenie pełnomocnictwa lub prokury
 9. Czynności urzędowe zwolnione z opłaty skarbowej i czynności niepodlegające opłacie – różnice.
  • omówienie katalogu czynności zwolnionych i niepodlegających opłacie
  • opłata skarbowa a inne opłaty publicznoprawne np. opłata konsularna

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Opłata skarbowa za wybrane czynności w ramach zadań realizowanych przez organy administracji publicznej, a w szczególności:
  • w sprawach z zakresu działania urzędów stanu cywilnego
  • w sprawach z zakresu prawa budowlanego
  • w sprawach z zakresu prawa podatkowego
  • w sprawach z zakresu ochrony środowiska i inne
 2. Najczęściej występujące problemy z poborem opłaty skarbowej:
  • opłata od pełnomocnictwa i prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii
  • omówienie instytucji pełnomocnictwa i prokury
  • rozróżnienie pojęć: odpis, wypis, kopia
  • kto może uwierzytelnić odpis, wypis lub kopię pełnomocnictwa?
  • czym różni się czynność potwierdzenia za zgodność z oryginałem od czynności uwierzytelnienia dokumentu?
  • czy dopuszczalne jest potwierdzanie za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa przez pracownika urzędu?
  • czy pracownicy urzędu potwierdzający dokumenty za zgodność z oryginałem muszą posiadać odpowiednie upoważnienie?
  • nowe sformalizowane wzory pełnomocnictw w sprawach podatkowych (pełnomocnictwo: ogólne, szczególne i do doręczeń)
  • które pełnomocnictwa w sprawach podatkowych podlegają opłacie skarbowej?
  • czy każde pełnomocnictwo w sprawach podatkowych musi być dołączane do akt postępowania podatkowego?
  • specyfika pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji podatkowych
 3. Inne problemy związane z poborem opłaty skarbowej od pełnomocnictw:
  • wielość pełnomocników lub mocodawców a opłata skarbowa
  • pełnomocnictwo udzielone przez małżonków a opłata skarbowa
  • pełnomocnictwo a upoważnienie do zastępowania w kontekście opłaty skarbowej
  • instytucje: zastępstwa, upoważnienia i pełnomocnictwa substytucyjnego a kwestie podlegania opłacie skarbowej
 4. Wybrane problemy związane żądaniem uzupełnienia braków wpłat opłaty skarbowej:
  • czy brak opłaty skarbowej to brak formalny podania?
  • czy wolno załatwić sprawę mimo braku opłaty skarbowej?
  • jak postąpić w przypadku gdy opłatę wniesiono w kwocie np. niższej o 1 zł od należnej?
  • czy bezwzględnie żądać uzupełnienia opłaty skarbowej gdy koszty wysyłki wezwania ewidentnie przekraczają kwotę brakującej opłaty?
 5. Formy i terminy płatności opłaty skarbowej oraz sposoby dokumentowania wpłat opłaty skarbowej.
  • kiedy i jak należy udokumentować fakt zapłaty opłaty skarbowej?
  • kiedy i na jakich warunkach dowód zapłaty opłaty skarbowej może być zwrócony wpłacającemu?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Aspekty praktyczne dot. sporządzania adnotacji w zakresie opłaty skarbowej:
  • adnotacje o zapłacie opłaty skarbowej
  • adnotacje o wyłączeniu z obowiązku jej zapłaty lub
  • adnotacje o zwolnieniu, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Finansów
 2. Możliwość zarządzenia przez radę gminy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
  • kto może być inkasentem opłaty skarbowej?
  • zasady określania wynagrodzenia za inkaso w uchwale rady gminy
  • jak kalkulować wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty skarbowej?
 3. Obowiązki informacyjne organów administracji rządowej, samorządowej i innych podmiotów (w tym sądów) o przypadkach nieuiszczenia opłaty skarbowej.
  • jakie działania należy podjąć po uzyskaniu wykazów podmiotów, które nie uiściły opłaty?
  • jakie działania należy podjąć w przypadku wskazania jako pełnomocnika kancelarii prawnej?
  • czy w przypadku braku opłaty skarbowej od pełnomocnictwa należy równocześnie wszczynać postępowania w stosunku do mocodawcy i pełnomocnika?
  • jak ograniczyć koszty ściągania opłaty skarbowej ?
 4. Wydawanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu opłaty skarbowej w związku z niezapłaceniem tej opłaty.
  • fazy postępowania podatkowego
  • elementy decyzji określającej wysokość opłaty skarbowej
 5. Czy wolno umorzyć zaległość z tytułu opłaty skarbowej?
  • czy przed wydaniem decyzji o umorzeniu należy wcześniej wydać decyzję określającą?
  • przebieg postępowania w sprawie umorzenia opłaty skarbowej?
 6. Omówienie różnic pomiędzy zwrotem opłaty skarbowej a nadpłatą opłaty skarbowej.
  • tryb postępowania przy zwrocie opłaty skarbowej,
  • tryb postępowania w przypadku nadpłaty opłaty skarbowej.
  • czy w przypadku nadpłaty zawsze musi być wydana decyzja o nadpłacie?
 7. Wszczynanie postępowania egzekucyjnego w związku z nieuregulowaniem opłaty skarbowej.
  • czy po doręczeniu decyzji określającej wysokość opłaty skarbowej, w przypadku braku wpłaty należności należy wysłać upomnienie?
  • wystawianie tytułów wykonawczych w związku z brakiem wpłaty opłaty skarbowej
  • na kogo powinien być wystawiony tytuł wykonawczy w przypadku nieuiszczenia opłat skarbowej od pełnomocnictwa?
  • na co zwrócić uwagę w przypadku wystawiania tytułów wykonawczych na zaległość w opłacie skarbowej?
 8. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje z zakresu opłaty skarbowej.

IV BLOK SZKOLENIOWY

Dyskusja, pytania, indywidualne konsultacje.

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach przydatne w zakresie zadań komórek rachunkowości wzory pism (m.in. korespondencja z organami egzekucyjnymi), decyzji, postanowień a także wzory instrukcji dot. m.in. ewidencji księgowej podatków i opłat.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

380,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 8 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 5 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%