Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 17 marca 2021

KONTROLA ZARZĄDCZA
W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH

mgr Arkadiusz Jerzy Sputowski

– freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, oraz wydanej w listopadzie 2020 roku książki Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianach (wyd. Presscom Wrocław).

Istota szkolenia:
     Przybliżenie uczestnikom zmian w ustawie o finansach publicznych dotyczących wprowadzenia kontroli zarządczej oraz jej wpływu na funkcjonowanie placówki oświatowej, jej wpływ na wzmocnienie kontroli i przejrzystość finansów publicznych oraz weryfikacja i pomoc w przygotowaniu  dokumentacji z zakresu kontroli zarządczej w placówce.

Adresaci szkolenia / grupa docelowa:
      Osoby odpowiedzialne za realizację obowiązku zaprojektowania i wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach oświatowych; Dyrektorzy szkół oraz pracownicy, którym powierzono zadania w zakresie kontroli zarządczej; Pracownicy odpowiedzialni merytorycznie, główni księgowi itp. Inne osoby zainteresowane problematyką kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

Cel szkolenia i korzyści ze szkolenia:
      Po zakończeniu szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do zapewnienia prawidłowo funkcjonującej kontroli zarządczej w swojej jednostce, w szczególności:

 1. Rozumieją istotę kontroli zarządczej i funkcje jaką pełni w jednostce;
 2. Poznają podstawy prawne i wytyczne ministerialne w zakresie kontroli zarządczej;
 3. Zdobędą wiedzą o obowiązkach i odpowiedzialności związanej z zapewnieniem kontroli zarządczej;
 4. Będą potrafili przeprowadzić procesy związane z wyznaczaniem celów placówki oraz zarządzaniem ryzykiem;
 5. Będą umieli prawidłowo dokumentować elementy kontroli zarządczej.
Program szkolenia
 1. Obowiązki w zakresie kontroli zarządczej.
 2. Kontrola zarządcza a inne rodzaje kontroli (kontrola finansowa, funkcjonalna, instytucjonalna i in.).
 3. Kontrola zarządcza a audyt.
 4. Organizacja i koordynacja zadań w kontroli zarządczej (podział zadań i obowiązków, powierzanie uprawnień).
 5. Wyznaczanie oraz monitorowanie celów i zadań.
 6. Kontrola zarządcza a budżet i wieloletnia prognoza finansowa.
 7. Roczny plan działalności.
 8. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
 9. Zarządzanie ryzykiem jako element kontroli zarządczej:
  a) pojęcie ryzyka,
  b) identyfikacja ryzyka,
  c) metody analizy ryzyka (np. COSO I, COSO II),
  d) tolerowany poziom ryzyka,
  e) reakcja na ryzyko (przeciwdziałanie, minimalizacja).
 10. Tworzenie procedur kontroli zarządczej.
 11. Standardy kontroli zarządczej.
 12. Samoocena w kontroli zarządczej.
 13. Odpowiedzi na pytania.
Materiały szkoleniowe

Zbiór kilkunastu pism umożliwiających funkcjonowanie systemu kontroli.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
10.00 – 10.10 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

380,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 8 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 5 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%