Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 17 maja 2021

KONTROLA PODATKOWA W GMINIE
RODZAJE KONTROLI ORAZ METODYKA ICH WYKONYWANIA

mgr Arkadiusz Jerzy Sputowski

– freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, oraz wydanej w listopadzie 2020 roku książki Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianach (wyd. Presscom Wrocław).

Cel szkolenia i korzyści ze szkolenia:
     Zgodnie z art. 281 Ordynacji podatkowej – organy podatkowe pierwszej instancji, przeprowadzają kontrolę podatkową u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych. Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.
     Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom kompleksowych informacji o rodzajach kontroli jakie powinny być wykonywane w ramach funkcjonującego systemu utrzymania czystości i porządku w gminach. Uczestnicy poznają metodykę doboru próby do kontroli oraz zasady dokumentowania czynności kontrolnych. Dowiedzą się z jakich etapów składają się kontrole i jak wykorzystać ich wyniki.

Adresaci szkolenia
      Wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast), skarbnicy gmin, osoby którym powierzono obowiązki w zakresie kontroli w systemie podatków lokalnych oraz wszystkie osoby zainteresowane przedmiotowym zagadnieniem.

Korzyści ze szkolenia:
      Uczestnicy szkolenia poznają wszystkie aspekty kontrolne w podatków i opłat lokalnych w gminie. Poznają jakimi zasadami rządzą się poszczególne rodzaje kontroli i jaki przeprowadzić każdy rodzaj kontroli. Uczestnicy dowiedzą się jak dokumentować każdy rodzaj kontroli, oraz dowiedzą się co stanowi dowód w postępowaniu kontrolnym.
      Jednym z podstawowych aspektów będzie metodyka doboru próby do kontroli oraz zbieżność wykonywanych kontroli z systemem kontroli zarządczej jednostki samorządu terytorialnego.

Materiały dla uczestników
Uczestnicy szkolenia otrzymają n/w wzory pism:

 1. Zawiadomienie o niemożności zakończenia kontroli w terminie.
 2. Oświadczenie o rezygnacji z prawa uczestniczenia w czynnościach kontrolnych.
 3. Protokół oględzin lokalu mieszkalnego
 4. Postanowienie o zawieszeniu kontroli.
 5. Postanowienie o umorzeniu kontroli.
 6. Pokwitowanie wydania dokumentów w czasie kontroli podatkowej.
 7. Wniosek / żądanie wydania dokumentów na czas kontroli.
 8. Wniosek do prokuratury rejonowej o wyrażenie zgody.
 9. Protokół czynności kontrolnych wykonanych za zgodą prokuratora.
 10. Wniosek / żądanie o udostępnienie nieruchomości / ich części / rzeczy.
 11. Zawiadomienie o przeprowadzeniu dowodu w czasie kontroli.
 12. Protokół kontroli podatkowej.
 13. Postanowienie o uwzględnieniu zastrzeżeń do protokołu kontroli.
 14. Postanowienie o nie uwzględnieniu zastrzeżeń do protokołu kontroli.
 15. Postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia zastrzeżeń do protokołu kontroli.
 16. Zawiadomienie karne – skarbowe – uchybienie procedurom kontrolnym przez kontrolowanego.
 17. Upoważnienie dla pracownika urzędu gminy / biura związku międzygminnego do stosowania obowiązków jednolitego pliku kontrolnego względem przedsiębiorców.
 18. Wzór wezwania uwzględniający obowiązek przekazania dokumentów / ksiąg podatkowych w formie e-dokumentów.
 19. Protokół badania ksiąg podatkowych (art. 193 OP.).
 20. Wzór żądania dokumentów od kontrahenta (art. 274c OP.).
 21. Wzór protokołu czynności u kontrahenta (art. 274c § 1 OP).
 22. Wzór zlecenia dla organu podatkowego właściwego miejscowo (art. 274c § 2 OP.).
Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Metodyka doboru próby do kontroli.
 2. Kontrola podatkowa, w tym:
  a. zakres podmiotowy kontroli
  b. zakres przedmiotowy kontroli
  c. zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli
  d. upoważnienie do kontroli
  e. uprawnienia kontrolującego
  f. rodzaje postępowań dowodowych w czasie kontroli podatkowej
  g. dokumentowanie kontroli podatkowej
  h. wykorzystanie wyników kontroli podatkowej
  i. zasady wykonywania kontroli podatkowej w mieszkaniu podatnika
  j. czas na wykonanie kontroli
  k. termin na wydanie decyzji podatkowej
  l. przeprowadzenie kontroli podatkowej bez zawiadomienia
  m. asysta podczas czynności kontrolnych
  n. odpowiedzialność karna skarbowa za delikty związane z zachowaniami podczas kontroli
  o. wykorzystanie wyników kontroli podatkowej – wszczęcie i prowadzenie postępowania podatkowego: termin, właściwość miejscowa, dowody w sprawie
  p. e-standard kontroli podatkowej
  q. struktura wezwania w oparciu o e-standard e-kontroli podatkowej
  r. środki komunikacji w e-postępowaniu kontrolnym
  s. nośniki na jakich przekazywane są dokumenty podczas e-kontroli podatkowej
 3. Co powinno się kontrolować, tak aby uzyskać efekt podczas działań kontrolnych: przedmioty opodatkowania w podatku: rolnym, leśnym, od nieruchomości, w opłacie reklamowej, opłacie targowej. Przedmioty i zdarzenia, które widzimy na co dzień – czy powinny być opodatkowane.
 4. Co jest przedmiotem kontroli inkasenta podatkowego.
 5. Kontrola podatkowa względem przedsiębiorcy – w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę Prawo przedsiębiorców.

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Kontrola podatkowa w gminach a standardy kontroli zarządczej, w tym:
  a. środowisko wewnętrzne,
  b. cele i zarządzanie ryzykiem,
  c. mechanizmy kontroli,
  d. informacja i komunikacja,
  e. monitorowanie i ocena.
 2. Standardy kontroli wykonywanej przez organy administracji publicznej, w tym:
  a. uczciwość i rzetelność
  b. niezależność i obiektywizm
  c. poufność
  d. profesjonalny osąd
 3. Etapy postępowania kontrolnego, w tym:
  a. planowanie kontroli
  b. koordynacja kontroli
  c. program kontroli
  d. korzystanie z pomocy biegłych
  e. informowanie o wynikach kontroli
  f. monitorowanie realizacji zaleceń i wniosków

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Podstawowe pojęcia: Nieprawidłowość / uchybienie.
 2. Rodzaje błędów: błąd dopuszczalny / błąd nietypowy / błąd oczekiwany / błąd operacyjny.
 3. Standardy kontroli zarządczej w zakresie realizacji obowiązków kontrolnych w podatkach i opłatach lokalnych
 4. Koncepcja zmiany struktury organizacyjnej urzędu obsługującego organ kontroli.
 5. Zarządzanie ryzykiem w systemie kontroli organu gminy.
 6. Dyskusja, pytania oraz podsumowanie szkolenia.

IV BLOK SZKOLENIOWY

Pytania i odpowiedzi.

Materiały szkoleniowe

Zbiór kilkunastu pism umożliwiających funkcjonowanie systemu kontroli.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
10.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

380,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 8 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 5 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%