Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 16 grudnia 2021

INWENTARYZACJA ZA ROK 2021
PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
ORAZ NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH
CEL, METODY I TERMINY INWENTARYZACJI

Cecylia Wołoch

– od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta Krakowa gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne

!!! Uwaga !!!
Uczestnicy szkolenia otrzymają w ramach materiałów szkoleniowych wzory wybranych pism i dokumentów, przydatnych w pracy księgowości podatkowej, w tym m.in. wzór odpisu należności przedawnionych, wzór instrukcji inwentaryzacyjnej podatków i opłat lokalnych, wzór zarządzenia dot. odpisów aktualizujących, wzór protokołu inwentaryzacji.

Wybrane zagadnienia i problemy omówione na szkoleniu:

 1. Cel przeprowadzenia inwentaryzacji należności i zobowiązań publicznoprawnych.
 2. Odpowiedzialność za inwentaryzację – w jaki sposób powinny być powierzone obowiązki w zakresie inwentaryzacji?
 3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z zaniechaniem przeprowadzenia inwentaryzacji lub przeprowadzeniem inwentaryzacji niezgodnie z przepisami o rachunkowości.
 4. Prawidłowe udokumentowanie przeprowadzenia inwentaryzacji w zakresie należności i zobowiązań publicznoprawnych.
Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Formalno-prawne podstawy rozpoczęcia i przeprowadzenia inwentaryzacji należności i zobowiązań publicznoprawnych
  • omówienie wybranych przepisów ustaw o rachunkowości i finansach publicznych
  • prawidłowe powierzenie obowiązków w zakresie rachunkowości i inwentaryzacji i ich wpływ na ponoszenie odpowiedzialności za inwentaryzację (forma powierzenia obowiązków i odpowiedzialności, czy obowiązki powinien powierzyć np. skarbnik czy musi wójt?)
  • od czego i kiedy – w sposób formalny – rozpocząć inwentaryzację?
  • kiedy rozpocząć i zakończyć inwentaryzację, aby mogła być uznana za przeprowadzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami?
 2. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej należności (zaległości) i nadpłat (zobowiązań) z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności publicznoprawnych
  • zarządzenie wójta/ burmistrza/prezydenta miasta w sprawie inwentaryzacji
  • powołanie komisji inwentaryzacyjnej (kto może wchodzić w skład komisji?)
  • metody i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji wg ustawy o rachunkowości
  • dokumentowanie przeprowadzenia i wyników inwentaryzacji- np. protokół inwentaryzacji

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji podatków, opłat lokalnych i innych należności publicznoprawnych
  • ujęcie w księgach rachunkowych wszystkich przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów – jako warunek prawidłowej inwentaryzacji
  • w jaki sposób należy udokumentować fakt przeprowadzenia inwentaryzacji (odpowiednie wydruki, zestawienia, protokoły),
  • jak postąpić w przypadku gdy firma (np. osoba prawna – podatnik podatku od nieruchomości) przyśle formularz potwierdzenia salda na podatku od nieruchomości – potwierdzać czy nie?
  • inwentaryzacja środków pieniężnych na rachunkach bankowych (kto i w jakiej formie inwentaryzuje środki na rachunkach bankowych?)
  • inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie urzędu (kiedy i w jaki sposób inwentaryzujemy środki pieniężne w kasie?)
  • inwentaryzacja kont pozabilansowych 990 i 991
  • inwentaryzacja niskich kwotowo i zerowych sald podatkowych
  • najczęściej popełniane błędy w inwentaryzacji należności publicznoprawnych
  • zakres odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji należności – omówienie wybranych orzeczeń komisji orzekających o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Zamknięcie kont rozrachunkowych z uwzględnieniem występujących na koniec roku zaległości i nadpłat podatkowych
  • ustalenie wysokości zaległości i/lub nadpłaty podatkowej na kontach szczegółowych poszczególnych podatników
  • analiza pod kątem prawidłowości i kompletności zapisów księgowych dotyczących przypisów i odpisów oraz wpłat i zwrotów nadpłat dokonywanych w trakcie roku
  • analiza pod kątem rozliczenie zaległości (należności)z tytułu podatków i opłat lokalnych
  • należności sporne z zakresu podatków i opłat lokalnych
  • specyfika przedawnienia zobowiązań podatkowych wg przepisów Ordynacji podatkowej
  • przedawnione należności podatkowe w księgach rachunkowych i sposób dokumentowanie przedawnienia (w jaki sposób i kiedy dokonać odpisu należności przedawnionych, wykazywanie należności przedawnionych w księgach rachunkowych jako podstawa zarzutu nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych)
  • obowiązek rozliczenia nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych (określenie wysokości nadpłaty, stwierdzenie nadpłaty podatku)
  • obowiązek zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych i/lub bieżących zobowiązań, kosztów upomnienia oraz sposoby i terminy zwrotu nadpłaty
 2. Należności podatkowe i inne publicznoprawne w bilansie jednostki samorządu terytorialnego
  • odpisy aktualizujące należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności publicznoprawnych
  • wycena bilansowa należności podatkowych, z uwzględnieniem aktualizacji
  • odpisy aktualizujące w księgach rachunkowych, z uwzględnieniem zasad funkcjonowania konta 290,
  • zasady aktualizacji odsetek za zwłokę
  • różnice miedzy bilansem i sprawozdawczością budżetową w zakresie należności z uwzględnieniem aktualizacji
  • Instrukcja odpisów aktualizujących w gminie jako element polityki rachunkowości

IV BLOK SZKOLENIOWY

Dyskusja 😊 pytania, wyjaśnienia.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.30 – 10.30 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.40 III BLOK SZKOLENIOWY
12.40 – 12.50 PRZERWA
12.50 – 13.30 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

398,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%