Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 21 czerwca 2021

E-TW JAKO PODSTAWOWY DOKUMENT EGZEKUCYJNY
KOLEJNE NOWE ROZWIĄZANIA W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM OD 1 LIPCA 2021 ROKU
OBOWIĄZKI I PRAWA WIERZYCIELA W TYM ZAKRESIE
POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE PO 1 LIPCA 2021
A USTAWA O DORĘCZENIAC

Aneta Chmielowiec

– radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

      Od 1 lipca 2021 r. rusza e-TW – jako podstawowy dokument egzekucyjny, a także wchodzi w życie ustawa o doręczeniach elektronicznych.
      Jak uzyskać dostęp do systemu?
      Ponadto cały czas trwają prace nad kolejną zmianą przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i przepisami wykonawczymi, której celem jest dalsze usprawnienie, przyśpieszenie postępowania egzekucyjnego.
      Na przykładach omówimy przedawnienie kosztów upomnienia. Co ze „starymi” kosztami upomnień? Które formularze tytułów wykonawczych obowiązują i do kiedy? Kiedy egzekucja jest obowiązkowa a kiedy nie?
      Czy tylko doręczenie odpisu tytułu wykonawczego dłużnikowi wszczyna postępowanie egzekucyjne?
Jakie przesłanki nie pozwalają na umorzenie postępowania egzekucyjnego, nawet gdy dłużnik jest nieściągalny.
      Celem szkolenia jest przede wszystkim przedstawienie najnowszych zmian w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ale też omówienie planowanych, kolejnych zmian w tym postępowaniu na 2021 r. Zwrócona zostanie szczególna uwaga na przepisy przejściowe w zakresie postępowania egzekucyjnego.
      Szczególna uwaga zostanie zwrócona na NOWE OBOWIĄZKI GMINY JAKO WIERZYCIELA oraz na takie zagadnienia, jak przykładowo:

 • obowiązek wystawiania e-TW jako podstawowego dokumentu egzekucyjnego od 1 lipca 2021 r.
 • zakres weryfikacji przesłanego tytułu wykonawczego przez urząd skarbowy
 • konsekwencje błędów w tytułach wykonawczych na początku postępowania i w trakcie postępowania egzekucyjnego
 • kiedy egzekucja jest obowiązkowa a kiedy nie?
 • nowy model naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, czym jest opłata manipulacyjna?
 • nowe tytuły wykonawcze
 • czy zmienia się właściwość miejscowa urzędów skarbowych do prowadzenia egzekucji, w związku z nowym rozporządzeniem w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo?
 • nowe instytucje – przedawnienie kosztów upomnienia, przedawnienie kosztów egzekucyjnych, odstąpienie od czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, nowe sytuacje, kiedy doręczanie upomnienia nie będzie potrzebne
 • nowe rozwiązania, takie jak: zasada odzyskania kosztów egzekucyjnych w ponownej egzekucji, likwidacja opłaty komorniczej, rozszerzenie katalogu osób, które uprawnione są do regulowania należności pieniężnych
 • które przepisy (poprzednie czy już nowe) stosować do wszczętych postępowań egzekucyjnych
 • czy po umorzeniu postępowania egzekucyjnego, a przed ponownym jego wszczęciem trzeba wysłać jeszcze raz upomnienie i jeszcze raz pobrać koszty upomnienia? Czy wystawiamy kolejny tytuł wykonawczy?
 • zmiany w zakresie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji

Szkolenie zostanie przeprowadzone w praktyczny sposób, a w czasie jego trwania będzie możliwość zgłaszania pytań na czacie. Każdy z uczestników będzie miał możliwość zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi.

WZORY:

 • upomnienia
 • wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej
 • wezwania o wyjawienie majątku
 • oświadczenia zobowiązanego o posiadanych składnikach majątkowych i źródłach dochodu oraz o prawdziwości i zupełności tego oświadczenia
 • dodatkowej informacji
 • postanowienia w sprawie sprzeciwu małżonka zobowiązanego
 • postanowienia w sprawie zarzutu zobowiązanego
 • zawiadomienia organu egzekucyjnego w trybie art. 32aa ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (pięć wzorów w tym zakresie)
 • zestaw aktualnych materiałów w związku ze zmianami w postępowaniu egzekucyjnym

!!! W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM TERYTORIALNYM WYKŁADOWCY PRACOWNICY URZĘDÓW Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU.
SERDECZNIE PAŃSTWA PRZEPRASZAMY I ZAPRASZAMY NA INNE SZKOLENIA!!!

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

1. Obowiązek wystawiania e-TW jako podstawowego dokumentu egzekucyjnego od 1 lipca 2021 r.

 • Jak uzyskać dostęp do systemu?
 • Zakres weryfikacji przesłanego tytułu wykonawczego przez urząd skarbowy
 • Konsekwencje błędów w tytułach wykonawczych na początku postępowania i w trakcie postępowania egzekucyjnego
 • Które formularze tytułów wykonawczych obowiązują i do kiedy?
 • Kiedy egzekucja jest obowiązkowa a kiedy nie?
 • Czy do papierowych TW należy przesyłać informacje o podatniku, czy je pomijać?

Postępowanie egzekucyjne a ustawa o doręczeniach elektronicznych – co się zmienia od 1 lipca 2021 r.

2. Planowane zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (automatyczne uzyskiwanie danych z Rejestru Należności Publicznoprawnych, uzyskiwanie podstawy prawnej do wyszukiwania informacji o majątku małżonków i ich ustroju małżeńskim, prostsza egzekucja z nieruchomości, sytuacje, w których odpadnie obowiązek doręczania upomnień, zmiany w decyzji w sprawie rozłożenia na raty).
Omówienie kolejnego (drugiego) zupełnie nowego rozporządzenia w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych.
3. Odstąpienie od czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (zasady) – nowość!!
4. Współpraca i wymiana informacji na linii wierzyciel – organ egzekucyjny – dłużnik zajętej wierzytelności (w jakim celu? Uwaga! Nowe rozporządzenie w tym zakresie.
5. Zasady sporządzania upomnień, zakres danych zawartych w upomnieniu (uwaga!!! nowe rozporządzenie), przedawnienie kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych.

 • Co jeśli egzekwowany obowiązek nie wygasł czyli nie zapłacono zaległości- czy to oznacza, że koszty upomnienia się nie przedawniają?
 • Czy można przerwać bądź zawiesić bieg terminu przedawnienia kosztów upomnienia?
 • Czy można przerwać bądź zawiesić bieg terminu przedawnienia kosztów egzekucyjnych?
 • Czy upomnienie musi zawierać podpis?
 • Co nowego w treści upomnienia?
 • Co musi zawierać upomnienie?
 • Komu i gdzie wysłać upomnienie, jeśli zobowiązany przebywa w domu pomocy społecznej?
 • Czy upomnienie musi być osobiście podpisane przez Wójta Gminy?
 • Czy upomnienie, tytuł wykonawczy i korespondencję należy wysyłać na adres siedziby spółki wskazany w KRS czy na adres sądu w którym został powołany kurator dla spółki?
 • Czy upomnienie należy wystawić również dla małżonka zobowiązanego odpowiedzialnego tylko majątkiem wspólnym, który jest nie ujęty w części A tytułu wykonawczego?

Przykłady przedawnienia kosztów upomnienia. Co ze „starymi” kosztami upomnień? Ważne przepisy przejściowe.

II BLOK SZKOLENIOWY

6. Wyraźne rozróżnienie pojęć „postępowanie egzekucyjne” i „egzekucja administracyjna”

 • Data wszczęcia postępowania egzekucyjnego
 • W jakim momencie dochodzi do wszczęcia egzekucji (poszerzenie katalogu możliwości wszczęcia egzekucji)?
 • Czy zmienia się właściwość miejscowa urzędów skarbowych do prowadzenia egzekucji, w związku z nowym rozporządzeniem w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo?

7. Nowe pierwotny i kolejny tytuł wykonawczy, obowiązujące od 20 lutego 2021 r.

 • Co się zmienia, co z poprzednimi wzorami tych tytułów?
 • Pierwotny i dalszy tytuł wykonawczy (sytuacje, w których wystawiany jest dalszy tytuł wykonawczy
 • Nowe rodzaje dalszych tytułów wykonawczych i nowe zasady ich sporządzania)
 • Dopuszczalne postaci ich sporządzenia (elektroniczne/papierowe?)
 • W jaki sposób (praktyczny) wierzyciel ma zawrzeć w dalszym TW informację o nadaniu temu tytułowi klauzuli o skierowaniu TW do egzekucji administracyjnej?

CZY TYTUŁY WYKONAWCZE WINNY BYĆ WYSTAWIANE DO URZĘDU SKARBOWEGO WG MIEJSCA ZAMIESZKANIA DŁUŻNIKA, A CZY WG MIEJSCA ZAMELDOWANIA?

8. Zniesienie przepisu art. 27a upea (znoszenie zaokrągleń, wprowadzenie zasady 99 groszy).
9. Wpływ uchylenia czynności egzekucyjnych na bieg terminu przedawnienia (w przypadku zastosowania uchylonego środka egzekucyjnego).
10. Czy śmierć podatnika w trakcie postępowania egzekucyjnego skutkuje jego zawieszeniem (uwaga – zmiana)? Umorzenie postępowania egzekucyjnego (korekta katalogu podstaw prawnych). Kiedy dochodzi do umorzenia a kiedy do zawieszenia postępowania egzekucyjnego w przypadku śmierci podatnika. Umorzenie postępowania egzekucyjnego a bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
11. Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego

 • co jest podstawą wszczęcia i prowadzenia ponownej egzekucji administracyjnej?
 • czy istnieje obowiązek wystawiania nowego tytułu wykonawczego bądź odpisu tytułu wykonawczego?
 • instytucja wniosku oraz dalszego tytułu wykonawczego w ponownej egzekucji, nowa instytucja – zawiadomienie o ponownym wszczęciu egzekucji).
 • Co ma zawierać wniosek o ponowne wszczęcie egzekucji (nowe rozporządzenie w tym zakresie); zasada odzyskania kosztów egzekucyjnych w ponownej egzekucji.
 • Czy tylko doręczenie odpisu tytułu wykonawczego dłużnikowi wszczyna postępowanie egzekucyjne?

12. Czym jest opłata manipulacyjna?

 • Na czym polegają zmiany w sposobie naliczania opłaty manipulacyjnej.
 • Czym jest opłata egzekucyjna?
 • Wysokość opłaty i zasady jej pobierania
 • Rodzaje opłat za czynności egzekucyjne, stawki – nowości
 • Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego a opłata manipulacyjna
 • W którym momencie i w jaki sposób wierzyciel uiszcza opłatę manipulacyjną?
 • Czy wójt będzie zobowiązany do zapłacenia opłaty manipulacyjnej w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego przez US (bezskuteczność egzekucji)?

Mamy umorzone postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność na Pana X, tytuł wystawiony był na tylko Pana X za zaległości z 2018 r. Teraz chcemy by przeprowadzono egzekucje wspólnie z małżonką na te same zaległości z 2018 r. Co robimy: nowy tytuł wykonawczy na obojga czy poprzedni kierujemy ponownie do egzekucji uzupełniamy tylko o dane małżonka?

13. Rozszerzenie katalogu wydatków egzekucyjnych.
Uwaga!!! Nowy model naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym

 • określenie maksymalnej wysokości opłaty egzekucyjnej i opłaty manipulacyjnej. Katalog kosztów egzekucyjnych, osoba zobowiązana do ich poniesienia; sytuacje, w których wierzyciel nie będzie obciążany kosztami egzekucyjnymi.

Nowość – termin dla wierzyciela na zapłatę kosztów egzekucyjnych

 • Zwrot wierzycielowi kosztów egzekucyjnych, które wyegzekwowano od zobowiązanego w ponownie wszczętej egzekucji administracyjnej
 • Rezygnacja z zasady podwyższania opłat za czynności egzekucyjne.
 • Kto płaci koszty komornicze, gdy zobowiązany dokona dobrowolnej zapłaty w Urzędzie Skarbowym, a kto je płaci, gdy zobowiązany płaci bezpośrednio do organu podatkowego?

III BLOK SZKOLENIOWY

14. Przesłanki umorzenia kosztów egzekucyjnych (na wniosek i z urzędu).

 • Przesłanki niepozwalające na umorzenie postępowania egzekucyjnego, nawet gdy dłużnik jest nieściągalny. Kto jest uprawniony do złożenia wniosku w tej sprawie?
 • Kiedy można umorzyć z urzędu?
 • Rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych (kto jest uprawniony do złożenia wniosku?)
 • Termin przedawnienia obowiązku zapłaty kosztów egzekucyjnych obciążających wierzyciela oraz termin przedawnienia obowiązku zwrotu zobowiązanemu lub wierzycielowi kosztów egzekucyjnych (możliwość przerwania biegu terminu przedawnienia).
 • Jaki jest los kosztów egzekucyjnych w przypadku uchylenia czynności egzekucyjnych w związku z umorzeniem postępowania egzekucyjnego ze względu na wykonanie egzekwowanego obowiązku przed wszczęciem egzekucji lub uchylenia albo zmiany decyzji naliczającej egzekwowany podatek?

15. Likwidacja opłaty komorniczej.
16. Wprowadzenie możliwości zapłaty przez inną osobę niż zobowiązany. Zakres należności objętych dobrowolną zapłatą.
17. Ważne przepisy przejściowe.
18. Zmiany w zakresie adnotacji w sprawie zbiegu.
19. Ponadto dodatkowo (w celu utrwalenia zmian, które weszły w życie 30 lipca 2020 r.):
20. Instytucja zapłaty do organu egzekucyjnego.

 • Czym jest dobrowolna zapłata przez zobowiązanego?
 • Czy pobierane są opłata egzekucyjna i manipulacyjna w przypadku dobrowolnej zapłaty?
 • Nowości w zakresie sposobu rozliczania dobrowolnych wpłat zobowiązanego.
 • Dobrowolna zapłata w siedzibie organu egzekucyjnego/wierzyciela?
 • Czy dobrowolna zapłata stanowi realizację środka egzekucyjnego, tj. egzekucji z pieniędzy?
 • Jak udokumentować dobrowolną zapłatę? Kto dokumentuje te czynności.
 • Jak rozróżnić kiedy mamy do czynienia z dobrowolną zapłatą a kiedy z egzekucją z pieniędzy?
 • Czy dobrowolna zapłata przerywa bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego?
 • Jak stwierdzić że dokonana wpłata po zastosowaniu środka egzekucyjnego jest dobrowolna?

21. Zmiany w egzekucji z pieniędzy poprzez wprowadzenie możliwości korzystania z terminali płatniczych.

 • Możliwość opłacenia np. kosztów upomnienia bezgotówkowo – za pomocą terminali płatniczych
 • Jaka czynność przy egzekucji z pieniędzy przeprowadzanej bezgotówkowo przerywa bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, a jaka czynność przy egzekucji z pieniędzy przeprowadzanej gotówkowo przerywa bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego
 • Termin zastosowania egzekucji z pieniędzy, zasady wystawiania oraz zakres informacyjny pokwitowania pobrania pieniędzy.

22. Usprawnienia w egzekucji z ruchomości. Wprowadzenie nowej formy sprzedaży ruchomości – sprzedaż przez zobowiązanego pod nadzorem organu egzekucyjnego. Czy taka sprzedaż stanowi sprzedaż egzekucyjną? Jak dokonać zajęcia ruchomości?

23. Przykłady pytań z ostatniego czatu:

 • stosowanie art. 62 Ordynacji podatkowej (rozliczanie wpłat i kosztów upomnienia)
 • od jakiej daty liczymy termin 5 letni przedawnienia należności w przypadku gdy US przysłał nam zawiadomienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego
 • kiedy dochodzi do przedawnienia zaległości z 2015 r., czy po upływie 5 lat od zastosowania środka egzekucyjnego czyli 16.10.2020 r. (środek egzekucyjny zastosowano 15 października 2015 r.), czy po upływie 5 lat od końca roku w którym przypadał termin płatności czyli 01.01.2021 r.?
 • czy zastosowanie środka bądź czynności egzekucyjnej przez komornika sądowego przerywa bieg przedawnienia? czy tylko środki egzekucyjne zastosowane przez komornika skarbowego przerywają bieg przedawnienia?
 • czy fakt, iż US szukał majątku zobowiązanego i wykazał fakt że posiada zarejestrowane auto (bez wartości) należy traktować jako zastosowanie środka egzekucyjnego?

IV BLOK SZKOLENIOWY

Pytania i odpowiedzi.

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach przydatne w zakresie zadań komórek rachunkowości wzory pism (m.in. korespondencja z organami egzekucyjnymi), decyzji, postanowień a także wzory instrukcji dot. m.in. ewidencji księgowej podatków i opłat.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

380,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 8 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 5 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF


Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%