Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 14 czerwca 2021

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW UDZIELANE W RAMACH POMOCY DE MINIMIS,
A TARCZA ANTYKRYZYSOWA
ZMIENIONA PROCEDURA ADMINISTRACYJNA Z UWAGI NA COVID-19

Nowy rodzaj oświadczenia składany przez przedsiębiorcę
Najnowsza zmiana ustawy o rzemiośle – nowa definicja rzemiosła, rzemieślnika i spółki rzemieślniczej

mgr Sebastian Wlazły

– absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie Podatków i skarbowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wiceburmistrz w Urzędzie Miasta i Gminy. Autor m.in. artykułów „Zaświadczenia o pomocy de minimis w sektorze transportu drogowego”, „Transport drogowy a pomoc de minimis i problemy z tym związane” oraz „Aplikacja SRPP w jednostkach samorządu terytorialnego”, które ukazały się w dwumiesięczniku Prawo Pomocy Publicznej.

UWAGA !!! BARDZO WAŻNE !!!
NOWOŚĆ !!! NOWOŚĆ !!! NOWOŚĆ !!!

Celem szkolenia jest przedstawienie zmian w udzielaniu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników wprowadzonych ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, opublikowaną dnia 28 listopada 2020 r., w której zawarto regulacje, odnoszące się m.in. do pomocy publicznej. Naruszenie przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (…), stanowi podstawę odmowy udzielenia pomocy publicznej, w szczególności wsparcia finansowego (…).

Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, obowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów. Szczegóły związane ze składaniem oświadczenia, w tym jego treść, omówione zostaną na szkoleniu. Uczestnicy otrzymają wzór przedmiotowego oświadczenia.

Zmiana ustawy o rzemiośle, w tym nowa definicja rzemiosła, rzemieślnika i spółki rzemieślniczej.

Dowody kwalifikacji zawodowych rzemieślnika; egzaminy przed komisjami egzaminacyjnymi izb rzemieślniczych.

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Nowa kwota dofinansowania – w części II prognozy ujęto zawody, w których wysokość kwoty dofinansowania jednego młodocianego pracownika, który rozpoczął naukę zawodu od roku szkolnego 2019/2020, wynosi do 10 000 zł, o ile zawód ten jest nauczany na poziomie branżowej szkoły I stopnia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Przepisy tarczy antykryzysowej 1.0 zobowiązują pracodawcę do zwolnienia młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1409 z późn. zm.), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

Co zmieni tarcza 4.0 i 6.0 w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników???
Czy zwolnienie młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy dotyczy również młodocianych pracowników, którzy w roku szkolnym (2019/2020 realizowali) 2020/2021 realizują dokształcanie teoretyczne w III klasie branżowej szkoły I stopnia???
Czy młodociani mogą wyrazić zgodę na realizację zajęć praktycznych w ramach przygotowania zawodowego w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty???

Jakie NIEZBĘDNE ELEMENTY (np. w pouczeniu) musi zawierać decyzja (udzielająca lub odmawiająca udzielenia dofinansowania) zgodnie ze zmianami wynikającymi z nowelizacji KPA – ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.

Dnia 22 czerwca 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – Dz. U. z 7 czerwca 2019 roku, poz. 1063. Zmianie uległ m.in. art. 37. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta), wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. Natomiast podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta), wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

ANALIZA rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu – Dz. U. z 28 lutego 2019 r., poz. 391.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania – t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2010 z późn. zm.

Jakie są NOWE terminy dla przesyłania sprawozdań za pomocą aplikacji SRPP z decyzji przyznających dofinasowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Zasady działania systemu SRPP !!!

Nadawanie loginów podrzędnych do SRPP – kto ma wprowadzać sprawozdania w urzędzie? Ile osób i w jakich Referatach / Wydziałach? Kto może nadawać loginy podrzędne? Czy Wydziały/Referaty/Stanowiska do spraw Oświaty powinny mieć swoje loginy i hasła do aplikacji SRPP?

Czy rolnik musi podać we wniosku – zgodnie z nowym rozporządzeniem – numer PKD, formę prawną oraz określenie jego kategorii (mikro, mały, średni, duży przedsiębiorca)? Czy bez powyższych danych możliwe jest prawidłowe sporządzenie i przesłanie sprawozdania?

SYSTEM UDOSTĘPNIANIA DANYCH O POMOCY PUBLICZNEJ (SUDOP) – został uruchomiony i udostępniony beneficjentom. Wielka zmiana w stosunku do przedsiębiorców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (zarejestrowanych w CEiDG) jak i osób prawnych m.in. spółek osobowych oraz kapitałowych (zarejestrowanych w KRSie). Daje on możliwość każdej zainteresowanej osobie (nie tylko organom udzielającym pomocy) sprawdzenia przez internet informacji o udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcy. Dzięki niemu spełniony został warunek określony w art. 9 ust. 6 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

Szkolenie adresowane jest do pracowników Referatów/Wydziałów Oświaty jednostek samorządu terytorialnego udzielających pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Będzie polegać na:

 1. przedstawieniu wprowadzonych zmian – tarczą antykryzysową – ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników (Dz. U. z 31 marca 2020 r., poz. 568 ze zm.);
 2. przedstawieniu zmian w udzielaniu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników wprowadzonych ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, opublikowaną dnia 28 listopada 2020 r., w której zawarto regulacje, odnoszące się m.in. do pomocy publicznej. Naruszenie przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (…), stanowi podstawę odmowy udzielenia pomocy publicznej, w szczególności wsparcia finansowego (…). Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, obowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów. Szczegóły związane ze składaniem oświadczenia, w tym jego treść. Wzór przedmiotowego oświadczenia.
 3. omówieniu zmian wprowadzanych przez tarczę 4.0 i 6.0 oraz następne – ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19. Czy zwolnienie młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy dotyczy również młodocianych pracowników, którzy w roku szkolnym (2019/2020 realizowali) i 2020/2021 realizują dokształcanie teoretyczne w III klasie branżowej szkoły I stopnia? Co z wynagrodzeniami za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy? Kiedy pracodawca zachowuje prawo do refundacji?
 4. przedstawieniu ustawy zmieniającej ustawę o rzemiośle. Dokonana zostanie analiza nowej definicji rzemiosła, rzemieślnika i spółki rzemieślniczej.
 5. przedstawieniu obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy;
 6. wskazaniu nowej kwoty dofinansowania jednego młodocianego pracownika (wynoszącej do 10 000 zł), który rozpoczął naukę zawodu od roku szkolnego 2019/2020, o ile zawód ten jest nauczany na poziomie branżowej szkoły I stopnia;
 7. przedstawieniu wprowadzonych zmian w procedurze udzielania dofinansowania w związku z nowelizacją ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz Kodeksu postępowania administracyjnego;
 8. analizie zmian w kodeksie pracy – zmiana definicji pracownika młodocianego, obniżenie dolnej granicy wieku!
 9. przedstawieniu:
  a. obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
  b. ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – Dz. U. z 7 czerwca 2019 roku, poz. 1063 – wraz z tekstem jednolitym przedmiotowej ustawy z dnia 21 kwietnia 2020 r.,
  c. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy – Dz. U. z 31 marca 2020 r., poz. 561;
  d. najnowszego projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji SRPP,
  e. najnowszego projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 10. zaprezentowaniu rewolucyjnego w stosunku do:
  a. przedsiębiorców – Systemu Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP – dot. przedsiębiorców wpisanych do CEIDG i KRS),
  b. rolników – Systemu Rejestracji Pomocy Publicznej (dot. m.in. dofinansowania młodocianych rolników);
 11. przedstawieniu jak postępować z umowami o refundację zawartymi do 30 czerwca 2014 r. oraz od 1 lipca 2014 r.;
 12. analizie poszczególnych przypadków udzielonej pomocy de minimis i de minimis w rolnictwie w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników z uwzględnieniem kumulacji pomocy.

W związku z reformą unijnych zasad udzielania pomocy publicznej przedstawione zostaną również akty prawne Komisji Europejskiej oraz zmiany formularzy i zaświadczeń o pomocy de minimis.

Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet niezbędnych aktów prawnych oraz uzyskają odpowiedzi na szereg nurtujących ich problemów m.in.:
◄ Do czego zobowiązują pracodawcę przepisy tarczy 1.0 w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników??? Czy „awiza” działają w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego???
◄ Co zmienia tarcza 4.0 i 6.0 oraz następne w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników???
◄ Czy zwolnienie młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy dotyczy również młodocianych pracowników, którzy w roku szkolnym (2019/2020 realizowali) i 2020/2021 realizują dokształcanie teoretyczne w III klasie branżowej szkoły I stopnia???
◄ Czy młodociani mogą wyrazić zgodę na realizację zajęć praktycznych w ramach przygotowania zawodowego w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty??? Co z wynagrodzeniami za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy? Kiedy pracodawca zachowuje prawo do refundacji?
◄ Jak prawidłowo ustalić wysokość dofinansowania? ◄Wyrejestrowanie i zawieszenie działalności gospodarczej, a prawo do dofinansowania.
◄ System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej – jak z niego korzystać? gdzie jest dostępny? co umożliwia? jakie dane zawiera? kiedy będzie pomocny wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta? dla kogo jest skierowany? ◄ Jak wypełnić formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie? ◄ Czy dofinansowanie udzielone OHP jest pomocą de minimis? ◄ Czy zbieramy informacje o sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości? ◄ Jakie dokumenty musi złożyć przedsiębiorca? ◄ Kiedy należy wygenerować w SHRIMPie raport pomocy otrzymanej przez beneficjenta? ◄ Kiedy musimy sprawdzić przedsiębiorcę w CEIDG lub KRSie? ◄ Czy można udzielić dofinansowania przedsiębiorcy wykreślonemu z CEIDG lub KRSu? ◄ Czy można udzielić dofinansowania przedsiębiorcy, który zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej? ◄ Czy można udzielić dofinansowania rolnikowi? ◄ Jakie dokumenty musi złożyć rolnik? ◄ Jakie zaświadczenie wydajemy przedsiębiorcy, a jakie rolnikowi? ◄ Co musimy poprawić w wydawanych zaświadczeniach o pomocy de minimis i de minimis w rolnictwie? ◄ Jakie limity stosujemy? ◄ Jak obliczyć wysokość dofinansowania udzielanego przedsiębiorcy lub rolnikowi – problemy z kumulacją? ◄ Do jakiego systemu należy wprowadzić udzieloną pomoc w formie dofinansowania, do SRPP czy do SHRIMPa? ◄ Jak uzyskać login i hasło do SHRIMPa oraz SRPP? ◄ Jak właściwie przygotować sprawozdanie z udzielonego dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników? ◄ Co w przypadku braku limitu???

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Przedstawienie wprowadzonych zmian:
  a) tarczą antykryzysową – ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników (Dz. U. z 31 marca 2020 r., poz. 568 ze zm.),
  b) tarczą 4.0 i 6.0 oraz następnymi – ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19.
 2. Przedstawienie zmian w udzielaniu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników wprowadzonych ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, opublikowaną dnia 28 listopada 2020 r., w której zawarto regulacje, odnoszące się m.in. do pomocy publicznej. Naruszenie przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (…), stanowi podstawę odmowy udzielenia pomocy publicznej, w szczególności wsparcia finansowego (…). Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, obowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów. Szczegóły związane ze składaniem oświadczenia, w tym jego treść, omówione zostaną na szkoleniu. Uczestnicy otrzymają przygotowany przez wykładowcę wzór przedmiotowego oświadczenia. Co w przypadku złożenia fałszywego oświadczenia? Czy w przypadku złożenia fałszywego oświadczenia, o którym mowa powyżej, przedsiębiorca będzie obowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie? Kto wydaje decyzję o obowiązku zwrotu pomocy? W jakim trybie następuje egzekucja zwrotu kwoty pomocy?
 3. Zmiana ustawy o rzemiośle, w tym nowa definicja rzemiosła, rzemieślnika i spółki rzemieślniczej.
 4. Dowody kwalifikacji zawodowych rzemieślnika; egzaminy przed komisjami egzaminacyjnymi izb rzemieślniczych.
 5. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.
 6. Nowa kwota dofinansowania – w części II prognozy ujęto zawody, w których wysokość kwoty dofinansowania jednego młodocianego pracownika, który rozpoczął naukę zawodu od roku szkolnego 2019/2020, wynosi do 10.000 zł, o ile zawód ten jest nauczany na poziomie branżowej szkoły I stopnia
 7. Podstawy prawne udzielania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach pomocy de minimis i de minimis w rolnictwie w związku z wejściem w życie dnia 22 czerwca 2019 r. ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – Dz. U. z 7 czerwca 2019 roku, poz. 1063.
 8. Przedstawienie wprowadzonych zmian w procedurze udzielania dofinansowania w związku z ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO – Dz. U. z 2019 roku, poz. 730.
 9. Zmiana dolnej granicy wieku pracownika młodocianego!
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu – Dz. U. z 28 lutego 2019 r., poz. 391.

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania – Dz. U. z 19 października 2018 r., poz. 2010 ze zmianami – analiza przedmiotowego dokumentu i jego zmian.
 2. Przedstawienie:
  a) obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
  b) ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – Dz. U. z 7 czerwca 2019 roku, poz. 1063, – wraz z tekstem jednolitym przedmiotowej ustawy,
  c) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych,
  d) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy – Dz. U. z 31 marca 2020 r., poz. 561;
  e) najnowszego projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 3. Instrukcja wypełniania siedmiostronicowego formularza „1407” lub „360” – część B formularza dotycząca sytuacji ekonomicznej podmiotu – kiedy ją wypełniamy, a kiedy nie? Sposób wypełnienia części D i E.
 4. Udzielanie dofinansowania rolnikom – zasady, tryb postępowania, analiza przypadków.
 5. Podstawy prawne działania aplikacji SRPP oraz udzielania pomocy publicznej w rolnictwie. Procedura przystąpienia do systemu – uzyskanie loginu i hasła dostępu. Instrukcja użytkowania aplikacji SRPP oraz pobranie niezbędnych danych ze strony www.minrol.gov.pl przed rozpoczęciem pracy z systemem.
 6. System Rejestracji Pomocy Publicznej:
  a) nowe terminy dla przesyłania sprawozdań za pomocą aplikacji SRPP z decyzji przyznających dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – rolników,
  b) zasady działania systemu SRPP,
  c) nadawanie loginów podrzędnych w Urzędach,
  d) dodatkowe elementy wniosku o przyznanie dofinansowania, które musi podać rolnik, zgodnie z nowym rozporządzeniem, a których nie ma w obowiązujących formularzach, tj. m.in. numer PKD, forma prawna oraz określenie jego kategorii (mikro, mały, średni, duży przedsiębiorca) – w jakiej formie zebrać przedmiotowe dane? Czy bez powyższych danych możliwe jest prawidłowe sporządzenie i przesłanie sprawozdania z pomocy de minimis w rolnictwie?
 7. Praktyczne sposoby sporządzania i przekazywania sprawozdań z decyzji przyznających rolnikom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników za pomocą aplikacji SRPP – praca na przykładach i problemy z tym związane. Analiza 17 pozycji sprawozdania z udzielonego dofinansowania młodocianemu rolnikowi, w tym:
  a) podstawa prawna udzielenia pomocy w rolnictwie (informacje podstawowe oraz informacje szczegółowe – które kolumny wypełniamy?),
  b) firma (nazwa) albo imię i nazwisko (rolnika) beneficjenta pomocy,
  c) wartość pomocy brutto w euro,
  d) forma pomocy (wg listy kodów).
 8. Weryfikacja wprowadzonych danych przed przesłaniem sprawozdania (przykładowe błędy weryfikacji).
 9. System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej – rewolucja w stosunku do przedsiębiorców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Jak z niego korzystać? Gdzie jest dostępny?
  Co umożliwia? Jakie dane zawiera? Kiedy będzie pomocny wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta? Dla kogo jest skierowany?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Jakie dokumenty musi złożyć wnioskodawca (jakie przedsiębiorca, a jakie rolnik) ubiegający się o dofinansowanie? Przedstawienie znowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (trzy rodzaje formularzy) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 2. Ochotnicze Hufce Pracy beneficjentem dofinansowania – procedura zwrotu kosztów i problemy z tym związane.
  OHP pracodawcą dla młodocianych zatrudnianych w celu przygotowania zawodowego.
 3. Umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń – zawarte do dnia 30 czerwca 2014 roku oraz zawarte od dnia 1 lipca 2014 roku – dwa stany prawne.
 4. System SHRIMP – podstawy działania aplikacji oraz pobranie niezbędnych danych ze strony www.uokik.gov.pl przed rozpoczęciem pracy z systemem:
  a) lista klas PKD – sprawdzenie numeru PKD w CEIDG lub KRSie,
  b) lista identyfikatorów gmin (szybkie sposoby wyszukiwania właściwych identyfikatorów).
 5. Praktyczne sposoby sporządzania i przekazywania sprawozdań z decyzji przyznających przedsiębiorcom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników za pomocą aplikacji SHRIMP – praca na przykładach i problemy z tym związane:
  a) podstawa prawna udzielenia pomocy (informacje podstawowe oraz informacje szczegółowe),
  b) numer programu pomocowego,
  c) dzień udzielenia pomocy (format zapisu; przykłady),
  d) NIP beneficjenta (jak zapisujemy),
  e) identyfikator gminy (lista),
  f) klasa PKD (który nr PKD wpisujemy, czy nr dominujący u przedsiębiorcy, czy ten w związku z którym wyuczył ucznia? gdzie je znaleźć?),
  g) wartość pomocy (nominalna tj. całkowita wielkość środków będących podstawą do obliczania wielkości udzielonej pomocy; brutto – należy ją przedstawić jako ekwiwalent dotacji brutto (EDB); czy powinna być uzupełniona jako ciąg cyfr; kiedy wartość nominalna jest równa wartości pomocy brutto),
  h) forma pomocy (wg listy kodów),
  i) przeznaczenie pomocy,
  j) źródło pochodzenia pomocy (czy może przyjmować wartość A i B).
 6. Raporty de minimis. Kiedy drukujemy? Gdzie załączamy? Jak badamy limit?
 7. Zmiany w zaświadczeniach – przedstawienie obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 8. Obowiązek wójta, burmistrza, prezydenta miasta podawania do publicznej wiadomości, w odpowiednim terminie, informacji obejmującej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej – zmiana terminu wywieszenia list w związku z COVID-19.
 9. „Ściąga” z poszczególnych elementów niezbędnych dla przygotowania i przesłania poprawnego sprawozdania.
 10. WZÓR DECYZJI udzielającej dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach pomocy de minimis.

IV BLOK SZKOLENIOWY

Pytania i odpowiedzi.

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach przydatne w zakresie zadań komórek rachunkowości wzory pism (m.in. korespondencja z organami egzekucyjnymi), decyzji, postanowień a także wzory instrukcji dot. m.in. ewidencji księgowej podatków i opłat.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.30 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

380,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 8 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 5 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF


Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%