Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

System teleinformatyczny, o którym mowa w art. 26aa § 1 ustawy z dnia z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, 1492 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11 i 41) zostanie uruchomiony z dniem 30 kwietnia 2021 r.

      Dzień dobry
      Pragnę Państwa poinformować, że 17 marca 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosił, na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2070 i z 2020 r. poz. 288 i 1492), że system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 26aa § 1 ustawy z dnia z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, 1492 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11 i 41) zostanie uruchomiony z dniem 30 kwietnia 2021 r.
      W dniu dzisiejszym tytuły wykonawcze (pierwotne) przekazuje się do organu egzekucyjnego zgodnie z art. 28 ust. 1 ww. ustawy z dnia 11 września 2019 r., w postaci papierowej albo przez elektroniczną skrzynkę podawczą wierzyciela i organu egzekucyjnego.
      Jeśli wspomniany wyżej system teleinformatyczny zostanie uruchomiony, znikną – co do zasady – papierowe tytuły wykonawcze (pierwotne).
      Zgodnie z treścią art. 26 § 1c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przekazywanie drogą elektroniczną tytułów wykonawczych będzie obowiązkowe. A zatem zasadą będzie przekazywanie tytułów wykonawczych organu egzekucyjnego drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej.
      Pozostanie jedynie – jako wyjątek – możliwość przekazywania tytułów wykonawczych w postaci papierowej, ale tylko w przypadku wystąpienia problemów technicznych przy przekazywaniu elektronicznym. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego, poprzez elektroniczne doręczanie organowi egzekucyjnemu tytułu wykonawczego (e-TW), zapewni jego automatyczną rejestrację i wyeliminuje spory o właściwość miejscową organów egzekucyjnych.
      Zgodnie z komunikatem MF, wnioski o nadanie uprawnień do systemu teleinformatycznego eTW trzeba będzie złożyć po dacie uruchomienia przedmiotowego systemu. Wzór wniosku zostanie opublikowany na portalu wierzycieli i organów egzekucyjnych (http://www.is-szczecin.pl/egzadm/).

      Pamiętajmy, że dalszy tytuł wykonawczy, a także kolejny tytuł wykonawczy wystawiamy i nadal będziemy wystawiać, również po 30 kwietnia 2021 r., w postaci papierowej. Postać elektroniczna będzie dopuszczalna, ale w ściśle określonych przypadkach, tj. wskazanych w art. 26c § 5 i art. 26ca § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Pozdrawiam
Aneta Chmielowiec
9 kwietnia 2021 r.