Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 19 marca 2021

AKTUALIZACJA DOTACJI OŚWIATOWYCH NA 2021 rok

Zasady udzielania dotacji w okresie ograniczenia funkcjonowania przedszkola, szkoły, placówki w związku z epidemią COVID-19

Rozliczanie kosztów wychowania przedszkolnego między gminami

Obowiązek rozliczenia przez podmioty dotowane dotacji za 2020r. na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Obowiązek wyodrębnienia przez JST wydatków na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli dotacji udzielonych w latach 2018-2020

Katarzyna Kułakowska

– doświadczona trenerka w zakresie dotacji oświatowych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego (ponad 27 lat) w tym kontroli udzielania dotacji. Specjalista z zakresu rachunkowości i finansów publicznych, wykładowca w szkole wyższej z przedmiotu Finanse i zamówienia publiczne a od roku 2016 - wykładowca na podyplomowych studiach z przedmiotu Rachunkowość budżetowa i sprawozdawczość finansowa jednostek samorządu terytorialnego.

ADRESACI SZKOLENIA:

 • Skarbnicy jednostek samorządu terytorialnego
 • Pracownicy urzędów gmin, miast i starostw powiatowych zajmujący się naliczaniem, przekazywaniem rozliczaniem i kontrolą prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowych
 • Pracownicy zespołów obsługi oświaty lub centrów usług wspólnych w gminie i w powiecie obsługujących dotacje oświatowe
 • Osoby prowadzące albo reprezentujące dotowane – publiczne i niepubliczne – szkoły, placówki wychowania przedszkolnego i placówki oświatowe
Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

1. Obliczanie wysokości dotacji na 2021r. i AKTUALIZACJA WYSOKOŚCI KWOT DOTACJI i PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI:

 • Zasady udzielania dotacji w okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły/placówki w związku z epidemią COVID-19, w tym zmiany w zakresie zasad liczenia uczniów i naliczania dotacji dla szkół niepublicznych dla dorosłych, wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 2382), wchodzące w życie z dniem 1 stycznia i 1 lutego 2021 roku.
 • Obliczanie wysokości kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla JST na 2021r., w tym zmiany wag dla małych szkół (do 18-tu uczniów w klasie), realizujących obowiązek szkolny i nauki – w gminach o obniżonej dochodowości, przyznanie tej wagi od 2021 roku również szkołom niepublicznym dla dzieci i młodzieży, zmiany w liczeniu dotacji w szkołach dla dorosłych: obniżenie dotacji miesięcznej a podwyższenie dotacji za efekt.
 • Obliczanie wysokości podstawowej kwoty dotacji: definicja pojęcia wydatków bieżących, rodzaje wydatków przyjmowanych do obliczenia podstawy udzielenia dotacji.
  Proponowany sposób obliczenia wysokości podstawowej kwoty dotacji na początku roku, w miesiącu pierwszej aktualizacji i październiku na podstawie wydatków bieżących
 • Ustalanie statystycznej liczby uczniów
 • Różne warianty postępowania z wyrównaniem dotacji lub potrącaniem – przeliczenie dotacji po aktualizacji
 • Ograniczenia zmiany wysokości miesięcznej kwoty dotacji: maksymalny dopuszczalny wzrost/ spadek wysokości dotacji
 • Aktualizacja: w szczególnie uzasadnionych przypadkach
 • Ustalanie rzeczywistej liczby uczniów dotowanych

II BLOK SZKOLENIOWY

2. ZASADY ZWROTU DOTACJI ZA UCZNIÓW PRZEDSZKOLI, NIEBĘDĄCYCH MIESZKAŃCAMI JST UDZIELAJĄCYCH DOTACJI.

 • Sposób obliczania kwoty kosztów wychowania przedszkolnego w samorządowych placówkach wychowania przedszkolnego – podlegających rozliczaniu.
 • Obliczanie zwrotu za dzieci uczęszczające do dotowanych placówek wychowania przedszkolnego.
 • Wpływ przepisów dotyczących aktualizacji dotacji i ograniczeń wzrostu lub spadku dotacji na rozliczenia między gminami.

3. Rozliczenie przez podmioty dotowane dotacji za 2020r. na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.
PRZYKŁADOWE SPOSOBY WYLICZENIA I ROZLICZENIA PRZEZ PODMIOT DOTOWANY wydatków w przedszkolach i szkołach w podziale na uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych, w tym rozliczenie wydatków wg wzoru określonego w ustawie.
Obowiązek zwrotu dotacji otrzymanej na uczniów z orzeczeniami, niewykorzystanej do końca roku.

III BLOK SZKOLENIOWY

4. EWIDENCJA KSIĘGOWA DOTACJI i ich rozliczenie w związku obowiązkiem przeznaczenia dotacji na uczniów z orzeczeniami na kształcenie specjalne

5. Obowiązek wyodrębnienia przez JST wydatków na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – PRZYKŁADY WYLICZENIA KWOT przewidzianych w subwencji i wydatków na kształcenie specjalne

6. Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli udzielania dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2018-2020r.

IV BLOK SZKOLENIOWY

Pytania i odpowiedzi.

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach przydatne w zakresie zadań komórek rachunkowości wzory pism (m.in. korespondencja z organami egzekucyjnymi), decyzji, postanowień a także wzory instrukcji dot. m.in. ewidencji księgowej podatków i opłat.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
10.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

380,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 8 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 5 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF


Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%